ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ

337 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Sumitomo Glycel Herbicide Weeds Sumitomo Glycel Herbicide

  Sumitomo Sumitomo Glycel Herbicide

  Product Description Sumitomo Glycel is a post-emergence, broad-spectrum herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds Technical Composition Sumitomo Glycel contains 41% w/w of the active ingredient glyphosate. Glyphosate is a member of the glyphosate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme EPSPS, which is essential for plant growth. Mode of Action Sumitomo Glycel is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glyphosate inhibits the enzyme EPSPS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant. Features Broad-spectrum: Glycel Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, including barnyardgrass, dandelions, and thistles. Post-emergence: It Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted. Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application. Easy to use: Glycel is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Effective weed control: Glycel is effective against a wide range of annual and perennial weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops. Long-lasting weed control: Glycel has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days. Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment. Targeted Weeds Glycel is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is effective against Arundinella bengalensis, Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Imperata cylindrical, Kalm grass, Paspalum scrobiculatum, Polygonum perfoliatum, Soghum helepense , other dicot & monocot weeds in general Target Crops Sumitomo Glycel is approved for use on a variety of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches. Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field Compatibility - Compatible with sticking agents Manufacturing Or Marketing Company –  Sumitomo Chemical India Ltd. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying Dosage:The recommended dosage of Sumitomo Glycel varies depending on the crop and the weed pressure Crop Name of the weeds Dosage / ha Formulation (Litre) Tea Arundinellabengalensis Axonopuscompressus CynodondactylonImperata cylindrical Kalm grassPaspalumscrobiculatum Polygonumperfoliatum 2.0 - 3.0 Non-cropped area Soghumhelepenseother dicot &monocot weeds in general 2.0 - 3.0 Shipping Charges May Vary After the Checkout

 • Roundup Herbicide Roundup Herbicide

  Monsanto Bayer Roundup Herbicide (Glyphosate 41%)

  Product Description  Bayer Roundup is a post-emergence, broad-spectrum herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Bayer Roundup Herbicide contains 41% w/w of the active ingredient glyphosate. Glyphosate is a member of the glyphosate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme EPSPS, which is essential for plant growth.  Mode of Action  Bayer Roundup Herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glyphosate inhibits the enzyme EPSPS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant.  Features  Broad-spectrum: It Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, including barnyardgrass, dandelions, and thistles.  Post-emergence: Roundup Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted.  Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Benefits  Effective weed control: Roundup Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops.  Long-lasting weed control: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton.  Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment.  Dosage  The recommended dosage of Bayer Roundup Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 0.8-1.2 liter per acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.8-1 liter per acre.  Targeted Weeds  Bayer Roundup is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It can be used for For killing all weeds (non-selective) and also can be use only when there is no standing crop  Target Crops  Bayer Roundup is approved for use on a variety of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Compatibility - Compatible with sticking agents  Manufacturing Or Marketing Company – Monsanto India  Mode Of Formulation – Emulsified  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying     Dosage: Use Roundup   Shipping Charges May Vary After the Checkout   

 • Bayer Solomon Insecticide Bayer Solomon Insecticide All Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸೊಲೊಮನ್ (ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 300 OD(8.49 + 19.81 % w/w)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಸೊಲೊಮನ್ ನವೀನ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫೀಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. O-TEQ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ (ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಿತ) ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ವೇಗ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75-1 ಮಿಲಿ

 • BASF Exponus Insecticide BASF Exponus Insecticide Crops

  BASF BASF Exponus Insecticide

  Technical Content : Broflanilide 300G/L SC BASF Exponus® insecticide is a powerful and versatile solution for farmers. Its new mode of action targets even the toughest chewing pests, certain thrips, Black Thrips and leaf miner. It offers quick and effective control over challenging insect populations. It contains Broflanilide 300G/L SC. BASF Exponus® prevents GABA from transmitting inhibitory signals causing over excitation of the nervous system leading to incapacitation of the insect NO CROSS RESISTANCE - Effective on targets which have developed resistance against multiple MOAs BENEFITS Powerful - Effective on resistant and toughest insects. Quick - Spreads and acts fast, resulting in quick control of insects. Versatile - Effectively controls many insects in different crops at different stages. Dosage : Use BASF Exponus Target crop Target Pest/ Insects Cropping Stage Dosage/acre (ml)  Chilli  Thrips & Lepidoptera  1st spray- Active vegetative growth stage with Thrips incidence  34ml/acre  Soyabean  Helicoverpa, Spodoptera & Semi looper spp. With pest incidence.2nd spray- 15days after 1st spray 17ml/ acre Red gram Maruca and Helicoverpa With pest incidence2nd spray- 20- 25 days after 1st spray 17ml/acre  Tomato Lepidoptera spp 1st spray- Before flower initiation2nd spray- before fruit inititation  25ml/acre  Brinjal  shoot & fruit borer  1st spray- Active vegetative growth stage2nd spray- 7-10days after 1st spray  25ml/acre

 • Excel Mera-71 Herbicide Excel Mera-71 Herbicide

  Excel Crop Care Excel Mera 71 Herbicide ( Glyphosate 71% Sg)

  Excel Mera 71 is a systemic, broad-spectrum, non-selective, post-emergent, herbicide. Excel Mera 71 gives complete and speedy control of hard to kill annual and perennial weeds. Technical Content : Ammonium salt of Glyphosate 71% SG Quicker & Higher absorption. Faster kill as compared to IPA salt. Higher loading (a.i.) per liter. Better control of Broadleaf and hard to kill weeds. Better rain fastness. Cost-effective weed management. Convenient to recommend, use and handle DOSAGE - Use Mera 71, 6-7 gm/liter of water or 1 kg per acre in 150-160 liter of water per acre.

 • Anshul Stick Max Wetting Agent Anshul Stick Max Wetting Agent

  Anshul ಅಂಶುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ)

  ಬೆಳೆ: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ 1.0 ಮಿಲಿ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅನ್ಶುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಹರಡುವ, ನುಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

 • Swal Ferio Herbicide - 1LT Swal Ferio Herbicide - 1LT Non Cropped

  SWAL Swal Ferio Herbicide - 1LT

  Swal Ferio is a non-selective, post-emergent herbicide used for the control of perennial weeds in plantation crops. It contains Glufosinate Ammonium as an active ingredient. Ferio has got broad-spectrum efficacy that can control broad leaf and grassy weeds. Ferio is a contact herbicide, on being safe to the crop spray hood may be used to avoid spill of drift on crops. Borrelia/Fern-like hard-to-kill weeds can also be killed effectively in the crops that are planted in rows eg., cotton, chilies, vegetables, grapes, citrus, banana etc. Ferio causes no harm to soil and water. Shipping Charges May Vary After the Checkout

  Rs. 710.00

 • Bayer Laudis + Foost Herbicide Selective Herbicide Bayer Laudis + Foost Herbicide Crop

  Bayer Bayer Laudis Herbicide With Foost

  Product Description Bayer laudis is a post-emergence, selective herbicide that is used to control a range of broadleaf weeds in corn and soybean crops. It is formulated as a soluble concentrate (SC) and is applied to the leaves of the weeds. Technical Composition laudis herbicide contains 42% w/w of the active ingredient tembotrione. Tembotrione is a member of the PPO (photosynthetic electron transport inhibitor) family of herbicides. It works by blocking the production of ATP, which is a molecule that provides energy for plant growth. Mode of Action laudis herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, tembotrione blocks the production of ATP, which prevents the plant from producing energy. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant. Features Selective: It is selective for corn and soybean crops, so it will not harm the crop when applied properly. Effective: It is effective against a range of broadleaf weeds, including lambsquarters, pigweed, and waterhemp. Long-lasting: It has a long residual activity, so it can provide control of weeds for up to 30 days after application. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased crop yield: It can help to increase crop yield by controlling weeds that compete with the crop for water, nutrients, and sunlight. Reduced weed control costs: It can help to reduce weed control costs by reducing the need for manual weeding. Improved crop quality: It can help to improve crop quality by reducing the incidence of diseases and pests that are transmitted by weeds. Dosage The recommended dosage of laudis herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 115ml/ acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.2-0.4 Liters per hectare. Targeted Weeds Laudis is used to control a range of broadleaf weeds in corn and soybean crops. It is effective against lambsquarters, pigweed, waterhemp, and other broadleaf weeds. Target Crops laudis herbicide is approved for use on corn and soybean crops. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Bayer CropScience Mode Of Formulation - Emulifiable Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • BASF Opera Fungicide BASF Opera Fungicide Crops

  BASF BASF Opera Fungicide

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  BASF Opera is fungicide which offers a broad spectrum of disease control on wide range of crops. Opera® is a combination product of Pyraclostrobin and Epoxiconazole . With its unique mode of action It blocks the energy supply of the fungus & stop the development of cell membrane, ensuring a longer protection duration and Increase in leaf index area and retention of leaves Opera® improves the quality and yield of your crop with its superior disease control and with its advanced plant health benefits It controls & prevents onset of diseases It has translaminar properties Assist crops to withstand climate change Promote chlorophyll production Broad spectrum of disease control Improves the quality & yield of your crop

 • PI Snailkill (Metaldehyde 2.5% Pellet )

  PI PI Snailkill Insecticide (Metaldehyde 2.5% Pellet) - 1 KG

  Technical Content : Snailkill contains Metaldehyde 2.5% in Pellet form PI SNAILKILL is an excellent and renowned molluscicide which is a sure death to snails and slugs that are harmful and various pests to many important agricultural crops like Potato, Sweet potato, Carrot, Citrus plants, Grapevine, Tea plantations, Paddy seedlings and also in storage cellars, green houses, mushroom beds etc. SNAILKILL is a ready to use molluscicide. Mode of Action SNAILKILL pellets acts on the target pests through contact action. On ingestion, it is rapidly hydrolysed to acetaldehyde, this causes the mollusc to produce excess mucus, dehydrate and ultimately die. Dosage: Crops Pests Dosage (Per Ha.) Citrus, Rubber, Rice, Tea and Vegetables Snails, Slugs, Giant, African Snails Available in ready to use 2.5% Dust. Note - For field-scale applications, it would be best to use 15 to 25 kg per acre in crops like citrus, rubber, rice, tea & vegetable Method of application Find out affected areas in the evening, place small quantity of Snailkill baits (about 50-80 g per 100 sq. ft. area) near crawling path, near plant base, between the rows of crop plants or any other place where the snails and slugs are a nuisance Frequency of application: Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company - PI Industries LTD. Precautions Use protective hand gloves during use of this insecticide. Do not eat, drink or smoke during application of product. Store in a cool, dry and ventilated place under lock and key and avoid prolonged storage. Keep out of the reach of children and pets.

  Rs. 1,202.25

 • Bayer Velum Prime Nematicide Crop Bayer Velum Prime Nematicide

  Bayer ಬೇಯರ್ ವೆಲಮ್ ಪ್ರೈಮ್ (ಫ್ಲೋಪೈರಮ್ 34.48% SC)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ವೆಲಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ರೂಟ್-ನಾಟ್ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳು ಆತಿಥೇಯ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರು-ಗಂಟು ನೆಮಟೋಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2-2.5 ಮಿಲಿ

 • Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML Crops Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML Dosage

  Godrej Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML

  Godrej Hitweed Maxx is a post emergence selective herbicide for broad leaved weeds control in cotton crop. Weed Stage: 2 -3 leaf stage of Broad Leaf weed.Soil Condition: Moist Soil. Dosage : Use Godrej Hitweed Maxx  250-300 ml/Acre in 200 lts water

  Rs. 1,655.00

 • Multiplex Bactinash - 200 Bactericide Disease Multiplex Bactinash-200 (Bactericide)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್-200 (ಬ್ರೋಮೋ 2 ನೈಟ್ರೋ-ಪ್ರೊಪೇನ್ -1,3 ಡಯೋಲ್; 95 % W/W)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಇಮ್ಯುನೊಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್ 0.3 -0.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ

 • Bayer Luna Experience Fungicide Bayer Luna Experience Fungicide Crop

  Bayer ಬೇಯರ್ ಲೂನಾ ಅನುಭವ (ಫ್ಲೂಪೈರಾಮ್17.7%+ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್17.7% w/w (400 SC)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಲೂನಾ ಅನುಭವವು ಸುಗ್ಗಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತರುವ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೂನಾ ಅನುಭವವು ಬೆಳೆಗಾರರ ​​ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಲೂನಾ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿ

 • Bayer Confidor Insecticide Bayer Confidor Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 200 SL (17.8 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಕೀಟಗಳ ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ನರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೀಟಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75 ರಿಂದ 1 ಮಿಲಿ

 • Godrej Gracia Insecticide Crops Godrej Gracia Insecticide Insects

  Godrej Godrej Gracia Insecticide - 160 ML

  Product Description Gracia is a novel isoxazoline insecticide with broad-spectrum activity. The proactive spray of Gracia immediately after pest incidence ensures a longer duration of control. Its unique mode of action works effectively against both sucking and chewing pests.  Proactive: For bountiful yields, spray at the early stage of pest attack. Power: Effective control in thrips and borers. Its translaminar action ensures that the sucking pests under the leaf also get killed, providing complete protection. Protection: It is environment friendly. It is also safer for beneficial insects and mammals. Active Ingredient - Fluxametamide, An Isoxazoline Compound MODE OF ACTION - It is a gamma aminobutyric acid (GABA) - gated chloride channels antagonist. It is a translaminar insecticide effective through ingestion and contact. DOSAGE -Spray: Use Godrej Gracia1ml/ liter of water Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide Manufacturing Or Marketing Company - Godrej Agrovet   Crops Target Pest/Disease Dose per Acre (ml/ acre)  Brinjal Leaf hopper, Thrips, Fruit and shoot borer 160   Cabbage Diamond back moth, tobacco caterpillar, semilooper 160   Chilli Thirps, Fruit Borer, Tobacco caterpillar  160  Okra  Leaf hopper, Thrips, Fruit borer  160 Redgram   Spotted pod borer, pod borer 160   Tomato Thirps, Fruit borer  160 

  Rs. 2,125.00

 • Crystal Topper-77 Herbicide Crystal Topper-77 Herbicide

  Crystal Crystal Topper-77 Herbicide

  Crystal Topper 77 Herbicide contains Glyphosate 71% sg and Is A Non-Selective, Systemic Herbicide Of Organo Phosphorus Group, Which Inhibits Epsp Synthesis In Weed Plant. Due To Its Non-Selective Action It Kills All Types Of Weeds Topper 77 Is Absorbed By The Weed Plants Very Rapidly And Kills The Plant From The Root With 7-12 Days After Its Application, Apart From Annual And Perennial Weeds Also Kills The Aquatic Weeds Efficiently Topper 77 Does Not Affect The Germination Of Ensuing Crops And Any Crop Can Be Grown After Its Application. Dosage :  Use Topper 77 Herbicide 1 ML / Litre of Water

 • ಕೊನೆಯ ಸ್ಟಾಕ್! Excel Tricel Insecticide Excel Tricel Insecticide

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

  Rs. 360.00

 • Multiplex Raise (Chlorantraniliprole 18.5% SC) Insecticide Multiplex Raise Insecticide

  Multiplex Multiplex Raise (Chlorantraniliprole 18.5% SC) Insecticide

  Multiplex Raise insecticide contains chlorantraniliprole, 18.5% w/w. Raise has a unique mode of action that controls insects that are resistant to other insecticides. Furthermore, it is selective and safe for non-target arthropods and conserves natural parasites, predators and pollinators. Active Ingredients: CHLORANTRANILIPROLE 18.5% SC Mode Of Action: Ryanodine receptor modulators belongs to Diamide of IRAC group 28. Broad spectrum, Systemic and Contact insecticide DOSAGE & Methods Of Application: Raise (chlorantraniliprole, 18.5% w/w) Insecticide is an anthranilic diamide broad-spectrum insecticide in the form of a suspension concentrate. Raise Insecticide primarily acts as a larvicide on lepidopteran insect pests 0.3 to 0.5ml/ liter of water. Used against on lepidopteran pests like Stem borer, Leaf folder, Diamond back moth, American bollworm, Spotted bollworm, Tobacco caterpillar, Termite, Early shoot borer, Top borer, Fruit borer, Green Semi looper, Stem fly and Girdle beetle Special Features: Raise Insecticide  is active on chewing pest insects primarily by ingestion and secondarily by Contact

 • Bayer Oberon Insecticide Crop Bayer Oberon Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಒಬೆರಾನ್ (ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 240 SC 22.9 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಒಬೆರಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಅಕಾರ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಟೋನಾಲ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬೆರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬೆರಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀ

 • Multiplex Maxiwet (Wetting Agent) Multiplex Maxiwet (Wetting Agent)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ (ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಹರಡುವ, ನುಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ 1 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಿ

 • Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT

  Syngenta Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT

  Product Description  Syngenta Gramoxone Herbicide is a non-selective, contact herbicide that is used to control a wide range of weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Gramoxone Herbicide contains 24% w/w of the active ingredient paraquat dichloride. Paraquat dichloride is a bipyridilium herbicide that works by disrupting the electron transport chain in plants.   Mode of Action  Gramoxone is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, paraquat dichloride disrupts the electron transport chain, which prevents the plant from producing energy.   Features  Non-selective: It will kill any plant that it comes into contact with, making it a good choice for controlling broadleaf weeds and grasses.  Contact: It only kills the plant that it is applied to, making it a safe choice for use around other plants.  Fast-acting: It will kill the weeds within hours of application, making it a good choice for controlling weeds that are growing quickly.  Long-lasting: It has a long residual activity, meaning that it will continue to kill weeds for up to 30 days after application.  Benefits  Effective weed control: Itis effective against a wide range of weeds, including broadleaf weeds and grasses.  Fast-acting: It will kill the weeds within hours of application, saving you time and money.  Long-lasting: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Safe to use: It is safe to use around other plants, so you can rest assured that your crops will not be harmed.  Economical: It is an economical herbicide, so you can save money on your weed control costs.  Dosage  The recommended dosage of Gramoxone Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For soybeans, the recommended dosage is 0.5-1.0 liters per hectare. For corn, the recommended dosage is 0.75-1.25 liters per hectare.    Targeted Weeds  Gramoxone Herbicide is used to control a wide range of weeds in a variety of crops. It is effective against broadleaf weeds such as pigweed, lambsquarters, and dandelions. It is also effective against grasses such as barnyardgrass, crabgrass, and foxtail.  Target Crops  It is approved for use on a variety of crops, including soybeans, corn, cotton, and sugarcane. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd.  Mode Of Formulation - Emulifiable  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying   

 • Multiplex Soldier (EPN ) Nematicide Multiplex Soldier (EPN ) Nematicide

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಪಿಎನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ (ಹೆಟೆರೊರಾಬ್ಡಿಟಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಎಂಟೊಮೊಪಾಥೋಜೆನಿಕ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಒಂದು ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಎಂಟೊಮೊಪಾಥೋಜೆನಿಕ್ ನೆಮಟೋಡ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸೋಂಕಿತ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿ, ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ಕೀಟದ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. , ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಒಳಹರಿವು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಕೀಟಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ, ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಜೀವನದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು (ಫೋಟೋರಾಬ್ಡಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಜೀವನದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ, ನಂತರ ನೆಮಟೋಡ್ ಸತ್ತ ಕೀಟವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಟೀ-5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ, ಕಬ್ಬು-2 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು: 2 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ/ ಎಕರೆ ತೋಟ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು: 5 ರಿಂದ 25 ಗ್ರಾಂ/ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ 25 ಗ್ರಾಂ/ ಮರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅನ್ನು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣು/ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ FYM/ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

 • Bayer Nativo Fungicide crop Bayer Nativo Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೊ (ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 50%+ ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 25% w/w WG (75 WG))

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಂತರದ ಬೆಳೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ, ನೇಟಿವೋ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೋ ಗೋಧಿಯ ಧ್ವಜದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • FMC Benevia Insecticide FMC Benevia Insecticide

  FMC FMC Benevia Insecticide (CYANTRANILIPROLE 10.26% OD)

  FMC Benevia Insecticide is an anthranilic diamide insecticide in the form of an oil dispersion formulation designed for foliar spray. Benevia insecticide powered by Cyazypyr active exhibits cross-spectrum action on several sucking and chewing insects. An early application of Benevia in the crop life cycle helps the crop with a promising beginning and early crop establishment which paves the way for a superior yield and better crop quality. CROPS - Silverleaf Whitefly (Bemisia Tabaci) And Melon Aphid (Aphis Gossypii) As Well As Suppresses Green Peach Aphid (Myzus Persicae), Tomato Thrips (Frankliniella Schultzei) And Western Flower Thrips (Frankliniella Occidentalis). INSECTS/ DISEASES - Cotton bollworm (Helicoverpa armigera), Native budworm (Helicoverpa punctigera), and Tomato leaf miner (Phthorimaea operculella) and Cucumber moth (Diaphania indica). MODE OF ACTION - FMC Benevia insecticide enters larvae primarily by ingestion, but also by contact. Exposure to the pest species typically results in rapid feeding cessation within a few hours of exposure, however, the time to death may take 3 to 6 days, depending upon the species. DOSAGE - 2ml/liter of water SPEICIFICATION Crop Insect/Pest Chilli Thrips, Fruit Borer, Tobacco Caterpillar Tomato Leaf Miner, Aphid, Thrips, Whitefly, Fruit Borer Pomegranate Thrips, Pomegranate Butterfly, Whitefly, Aphid Grapes Thrips, Flea Beetle Cotton Whitefly, Aphid, Thrips, Tobacco Caterpillar, Bollworm Watermelon Thrips, Whitefly, Aphid, Leaf Miner

 • Bayer Vayego Insecticide Crop Bayer Vayego Insecticide Dosage

  Bayer Bayer Vayego Insecticide

  Bayer Vayego is a powerful, innovative insecticide that provides quick antifeedant and residual activity on all life stages from egg to adult on a broad spectrum of pests. The quick feeding cessation minimizes potential fruit damage in pome fruit, stone fruit and almond crops, plus a good IPM profile means Vayego is an ideal solution in effective crop protection programs. Vayego has proven efficacy on key pests such as codling moth, light brown apple moth, oriental fruit moth, carpophilus beetle, garden weevil, Fuller’s rose weevil and apple weevil. Active Ingredient: Tetraniliprole 200 g/l Dosage : 0.5 ML Per liter.

 • Corteva Delegate Insecticide Corteva Delegate Insecticide

  Corteva Corteva Delegate Insecticide

  Product Description DELEGATE is Spinosin class incsecticide with broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Chemical Composition - Spinetoram 11.7% SC Mode of Action Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It provide faster kill of insects. It is active by ingestion (stomach poison) as well as contact. It penetrates leaves (translaminar) to provide control of thrips and leaf miner Mode Of Formulation - Emulifiable Method Of Use - Foliar Spray FEATURES Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It is very effective at low rates and has low impact on most of the beneficial insects and non target organisms in field conditions Delegate is winner of ‘The Presidential Green Chemistry Challenge Award’ in the category for 'designing safer chemicals'. BENEFITS New insecticide with long-lasting broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Target Crop - Cotton, Pepper,Soyabean, and Major Cash Crops. Target Pest - Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Thrips, Onion (Thrips tabaci), and Lepidopteran pests in cotton chilli soybean and corn. DOSAGE Use Delegate 180 ml per acre in 200 liters of water Crop Target pest Dosage/Acre Formulation (ml) Dilution in Water (L) Per Acre COTTON Thrips, Spotted Bollworm, Tobacco Cutworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CHILLI Thrips, Fruit Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr ONION Thrips, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CORN/MAIZE Thrips, Corn Earworm, Armyworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr SOYBEAN Thrips, Tobacco Cutworm, Gram Pod Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr    

 • Bayer Sivanto Prime Insecticide All Crops Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Bayer Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Technical Content : Flupyradifurone Bayer Sivanto® insecticide precisely targets key damaging pests while helping safeguard beneficial insects to preserve the overall health of your plants and protect your investment in your crops Dosage: 2 mL/L of water. Formulation: SL 200 | Soluble LiquidFS 480 | Flowable concentrate for seed treatment Target Pests: Aphids, hoppers and whiteflies. It is also successfully effective against mealybugs, leaf miners, soft scales, citrus pysllids as well as some weevils, thrips and beetles.

 • Bayer Sunrice Herbicide Crops Bayer Sunrice Herbicide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕ- 50 GM

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಬೇಯರ್‌ನ ಸನ್‌ರೈಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವು ಎಥಾಕ್ಸಿಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ 15% WDG ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವು ನಂತರದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೋನೋಕೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ರ್ಪಸ್ ನಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಳೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಪರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್‌ನಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೆಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

  Rs. 458.00

 • Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide Crops Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ -10 (ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ) ದ್ರವ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಸೈಪರ್ಮೆಟ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10 % ಇಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಗುಂಪು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ, ಸಂಪರ್ಕ & ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ.ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಅಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 1.5-2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

 • BASF Cabrio Top Fungicide BASF Cabrio Top Fungicide Crops

  BASF BASF ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಎರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪೈರೋಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿರಾಮ್ Zn ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ. ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಅದರ ಉತ್ತಮ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • MBF Kem Insecticide

  MBF MBF Kem Insecticide

  MBF Kem Insecticide is a water-soluble liquid formulation containing 1.9% emamectin benzoate, an active ingredient that is effective against a wide range of insect pests, including aphids, leafhoppers, caterpillars, and mites. It is a contact and stomach insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Kem is also a translaminar insecticide, which means it can penetrate the leaf tissues and protect the plant from the inside out. Active Ingredient : MBF Kem Insecticide is emamectin benzoate. It is a member of the avermectin family of insecticides, which are derived from a soil bacterium called Streptomyces avermitilis. Emamectin benzoate works by disrupting the nervous system of insects, causing them to become paralyzed and die. Kem is a selective insecticide, which means it is relatively safe for beneficial insects such as pollinators and ladybugs. It is also a non-systemic insecticide, which means it does not move through the plant, so it is not harmful to humans or animals if they consume the treated plant. Kem is easy to use and can be applied to a variety of crops, including vegetables, fruits, ornamentals, and turf. It is also effective against a variety of pests, making it a versatile and effective insecticide. Here are some of the key benefits of using MBF Kem Insecticide: Effective against a wide range of insect pests Selective, so it is safe for beneficial insects Non-systemic, so it is not harmful to humans or animals Easy to use Versatile and effective

 • Syngenta Curacron Insecticide Syngenta Curacron Insecticide

  Syngenta Syngenta Curacron Insecticide

  Product Description A highly effective product for the control of lepidoptera and has knockout capabilities specially targeting sucking insects. Curacron is formulated with the active ingredient PROFENOFOS and is an ideal partner for tank-mix or ready-mix with established and new products. After feeding on a Curacron treated plant or crawling over a treated leaf, the pest is first paralyzed and then quickly dies. Technical Name: Profenofos 50% EC Mode Of Action:  Syngenta Curacron is a contact insecticide After feeding on a Curacron treated plant or crawling over a treated leaf, the pest is first paralyzed and then quickly dies. Target Crops Target Insects/Pests Dosage/Acre (ml) Cotton White fly (Adults), Jassids, Thrips, Bollworms & Mites.Heliothis armigera Eggs. Mealy Bug. 800-1000ml 250ml 800ml Chilli Budmite 500-750ml Onion Thrips 500ml   Application CURACRON-PROFENOFOS-50EC can be applied by both high volume and low volume spray equipment. Water dilution depends on the type of sprayer to be used, crop stage and intensity of pest infestation. It is desirable to calibrate beforehand to estimate the quantity of water needed for preparation of solution. Prepare homogeneous solution by agitating with stick. Always spray in the direction of wind and apply uniformly with complete coverage. Interval between two sprays should be 10 to 15 days. No undesirable residues are noticed in different plant parts if used as directed. Brand - Syngenta India Ltd. Packing Available - 250ml, 500ml, 1Litre Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying Mode Of Formulation - Emulifiable Physical Condition - Liquid      

 • FMC Coragen Insecticide Crops FMC Coragen Insecticide

  FMC FMC Coragen Insecticide

  FEATURES Coragen® insecticide insect control powered by Rynaxypyr® active is a breakthrough Group 28 mode of action insecticide that delivers excellent protection from target pests BENEFITS This breakthrough technology controls all economically important Lepidoptera & select other species. This unique formulation provides ease for application along with rapid activity, high insecticidal potency, long duration control and an excellent safety to crops & non-target organisms. Working primarily through ingestion, Coragen® insecticide manages insects at all stages from immature to adult stage thereby, providing excellent and long-lasting crop protection. Exposed insects stop feeding within minutes and extended residual activity protects crops longer than competitive options. CROPS AND DISEASES Crop Insect/Pest Sugarcane Termites, Top Borer, Early Shoot Borer Soyabean Green Semilooper, Stem Fly, Girdle Beetle Maize Spotted Stem Borer, Pink Stem Borer, Fall Armyworm Groundnut Tobacco Caterpillar Bengal gram Pod Borer Rice Stem Borer, Leaf Folder

 • Sempra Herbicide Dhanuka Sempra Herbicide Crops

  Dhanuka Dhanuka Sempra Herbicide

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Product Description Dhanuka Sempra is a selective, systemic, post-emergence herbicide that is used to control yellow nutsedge and purple nutsedge in sugarcane and maize crops. It is also effective against certain broadleaf weeds. Sempra Herbicide is formulated as a water-dispersible granule (WDG) and is applied to the leaves of the weeds. Technical Composition Sempra contains 75% w/w of the active ingredient halosulfuron methyl. Halosulfuron methyl is a sulfonylurea herbicide that works by inhibiting the plant enzyme acetolactate synthase (ALS). ALS is essential for the production of certain amino acids, so when it is inhibited, the plant is unable to grow and eventually dies. Mode of Action Sempra Herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then transported throughout the plant. It accumulates in the meristem, which is the growing point of the plant. Once it reaches the meristem, halosulfuron methyl inhibits ALS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant. Features Selective: Sempra is selective for sugarcane and maize crops, so it will not harm the crop when applied properly. Effective: It is effective against yellow nutsedge and purple nutsedge, as well as certain broadleaf weeds. Long-lasting: Sempra has a long residual activity, so it can provide control of weeds for up to 30 days. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased crop yield: It can help to increase crop yield by controlling weeds that compete with the crop for water, nutrients, and sunlight. Reduced weed control costs: It  can help to reduce weed control costs by reducing the need for manual weeding. Improved crop quality: It can help to improve crop quality by reducing the incidence of diseases and pests that are transmitted by weeds. Dosage The recommended dosage of Sempra Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For sugarcane, the recommended dosage is 36 grams per acre. For maize, the recommended dosage is 24 grams per acre. Targeted Weeds Sempra Herbicide is used to control of Cyperus rotundus in sugarcane and maize crops. It is also effective against certain broadleaf weeds Target Crops Sempra is approved for use on sugarcane and maize crops. It is also approved for use on other crops, such as barley, wheat, and sorghum Available Packing - 3.6 gm, 18 gm, 36 gm Manufacturing Or Marketing Company – Dhanuka Agritech Limited Mode Of Formulation – Wetable Powders Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Syngenta Ekalux Insecticide Application Syngenta Ekalux Insecticide Crops

  Syngenta Syngenta Ekalux (Quinalphos 25% EC) Insecticide

  Product Description Syngenta Ekalux insecticide is a contact and systemic insecticide that provides effective control of a wide range of insect pests. It is a neonicotinoid insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Technical Composition Syngenta Ekalux insecticide is a Emulsified concentrate (EC) formulation. It contains Quinalphos 25 % EC Mode of Action Syngenta Ekalux insecticide works by a combination of contact and systemic action. The Quinalphos 25 % EC component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. Insects that feed on treated plants will be exposed to the insecticide and killed. Features Long-lasting protection: Ekalux insecticide provides long-lasting protection, keeping your crops safe for weeks or even months. Systemic action: Ekalux works both inside and outside the plant, providing comprehensive protection. Effective against a wide range of insect pests: It is effective against a wide range of insect pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, mealybugs, scale, spider mites, and whiteflies. Safe for use on a variety of crops: Ekalux  is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased Yields: By shielding crops from pest damage, Ekalux ensures healthier and more abundant yields, maximizing the return on your agricultural investment. Enhanced Crop Health: Ekalux's systemic action fosters overall crop health, enhancing growth and resilience against environmental stressors. Cost-Effective: Its long-lasting residual control minimizes the frequency of applications, reducing overall operational costs. Sustainable Agriculture: Ekalux's environmentally conscious design promotes a balanced ecosystem, supporting sustainable farming practices. Dosage The recommended dosage of Syngenta Ekalux insecticide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 2ml per liter of water. Targeted Diseases Ekalux insecticide is effective against a wide range of insect pests that can damage crops. These pests include: Aphids Beetles Caterpillars Leafhoppers Mealybugs Scale Spider mites Whiteflies Target Crops Ekalux insecticide can be used on a variety of crops, including: Fruits Vegetables Ornamental plants Packing Available – 250 ml, 500 ml, 1 Liter Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd. Mode Of Formulation - Emulifiable Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

Crop Care
Crop Care products are used to kill and control all harmful organisms during the cultivation and to improve the yield and the quality of their crop growth. It contains one or more active substances and other co-formulated can be either biological or chemical products. Plant protection products are available in Agriplex with various top brands such as Syngenta, Bayers, Monsanto, FMC, UPL, TATA Rallis, Aries Agro  and Dhanuka.

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account