ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ

409 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Roundup Herbicide Roundup Herbicide

  Monsanto Bayer Roundup Herbicide (Glyphosate 41%)

  Product Description  Bayer Roundup is a post-emergence, broad-spectrum herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Bayer Roundup Herbicide contains 41% w/w of the active ingredient glyphosate. Glyphosate is a member of the glyphosate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme EPSPS, which is essential for plant growth.  Mode of Action  Bayer Roundup Herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glyphosate inhibits the enzyme EPSPS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant.  Features  Broad-spectrum: It Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, including barnyardgrass, dandelions, and thistles.  Post-emergence: Roundup Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted.  Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Benefits  Effective weed control: Roundup Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops.  Long-lasting weed control: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton.  Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment.  Dosage  The recommended dosage of Bayer Roundup Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 0.8-1.2 liter per acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.8-1 liter per acre.  Targeted Weeds  Bayer Roundup is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It can be used for For killing all weeds (non-selective) and also can be use only when there is no standing crop  Target Crops  Bayer Roundup is approved for use on a variety of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Compatibility - Compatible with sticking agents  Manufacturing Or Marketing Company – Monsanto India  Mode Of Formulation – Emulsified  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying     Dosage: Use Roundup   Shipping Charges May Vary After the Checkout   

 • Sumitomo Glycel Herbicide Weeds Sumitomo Glycel Herbicide

  Sumitomo Sumitomo Glycel Herbicide

  Product Description Sumitomo Glycel is a post-emergence, broad-spectrum herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds Technical Composition Sumitomo Glycel contains 41% w/w of the active ingredient glyphosate. Glyphosate is a member of the glyphosate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme EPSPS, which is essential for plant growth. Mode of Action Sumitomo Glycel is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glyphosate inhibits the enzyme EPSPS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant. Features Broad-spectrum: Glycel Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, including barnyardgrass, dandelions, and thistles. Post-emergence: It Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted. Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application. Easy to use: Glycel is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Effective weed control: Glycel is effective against a wide range of annual and perennial weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops. Long-lasting weed control: Glycel has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days. Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment. Targeted Weeds Glycel is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is effective against Arundinella bengalensis, Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Imperata cylindrical, Kalm grass, Paspalum scrobiculatum, Polygonum perfoliatum, Soghum helepense , other dicot & monocot weeds in general Target Crops Sumitomo Glycel is approved for use on a variety of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches. Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field Compatibility - Compatible with sticking agents Manufacturing Or Marketing Company –  Sumitomo Chemical India Ltd. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying Dosage:The recommended dosage of Sumitomo Glycel varies depending on the crop and the weed pressure Crop Name of the weeds Dosage / ha Formulation (Litre) Tea Arundinellabengalensis Axonopuscompressus CynodondactylonImperata cylindrical Kalm grassPaspalumscrobiculatum Polygonumperfoliatum 2.0 - 3.0 Non-cropped area Soghumhelepenseother dicot &monocot weeds in general 2.0 - 3.0 Shipping Charges May Vary After the Checkout

 • MBF Kem Insecticide - Agriplex

  MBF MBF Kem Insecticide

  Product Description - MBF Kem Insecticide is a water-soluble liquid formulation containing 1.9% emamectin benzoate, an active ingredient that is effective against a wide range of insect pests, including aphids, leafhoppers, caterpillars, and mites. It is a contact and stomach insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Kem is also a translaminar insecticide, which means it can penetrate the leaf tissues and protect the plant from the inside out. Active Ingredient : MBF Kem Insecticide is emamectin benzoate. It is a member of the avermectin family of insecticides, which are derived from a soil bacterium called Streptomyces avermitilis. Emamectin benzoate works by disrupting the nervous system of insects, causing them to become paralyzed and die. Kem is a selective insecticide, which means it is relatively safe for beneficial insects such as pollinators and ladybugs. It is also a non-systemic insecticide, which means it does not move through the plant, so it is not harmful to humans or animals if they consume the treated plant. Kem is easy to use and can be applied to a variety of crops, including vegetables, fruits, ornamentals, and turf. It is also effective against a variety of pests, making it a versatile and effective insecticide. Here are some of the key benefits of using MBF Kem Insecticide: Effective against a wide range of insect pests Selective, so it is safe for beneficial insects Non-systemic, so it is not harmful to humans or animals Easy to use Versatile and effective

 • Bayer Solomon Insecticide Bayer Solomon Insecticide All Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸೊಲೊಮನ್ (ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 300 OD(8.49 + 19.81 % w/w)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಸೊಲೊಮನ್ ನವೀನ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫೀಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. O-TEQ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ (ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಿತ) ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ವೇಗ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75-1 ಮಿಲಿ

 • BASF Exponus Insecticide BASF Exponus Insecticide Crops

  BASF BASF Exponus Insecticide

  Product Description BASF Exponus® insecticide is a powerful and versatile solution for farmers. Its new mode of action targets even the toughest chewing pests, certain thrips, Black Thrips and leaf miner. It offers quick and effective control over challenging insect populations. It contains Broflanilide 300G/L SC. Technical Content : Broflanilide 300G/L SC Mode of Action - Exponus Insecticide is powered by the active ingredient broflanilide. Gaba-gated chloride channel allosteric modulators Special Features: BASF Exponus® prevents GABA from transmitting inhibitory signals causing over excitation of the nervous system leading to incapacitation of the insect NO CROSS RESISTANCE - Effective on targets which have developed resistance against multiple MOAs BENEFITS Powerful - Effective on resistant and toughest insects. Quick - Spreads and acts fast, resulting in quick control of insects. Versatile - Effectively controls many insects in different crops at different stages. Mode Of Formulation - Emulifiable Dosage : Use BASF Exponus Insecticide Target crop Target Pest/ Insects Cropping Stage Dosage/acre (ml)  Chilli  Thrips & Lepidoptera  1st spray- Active vegetative growth stage with Thrips incidence  34ml/acre  Soyabean  Helicoverpa, Spodoptera & Semi looper spp. With pest incidence.2nd spray- 15days after 1st spray 17ml/ acre Red gram Maruca and Helicoverpa With pest incidence2nd spray- 20- 25 days after 1st spray 17ml/acre  Tomato Lepidoptera spp 1st spray- Before flower initiation2nd spray- before fruit inititation  25ml/acre  Brinjal  shoot & fruit borer  1st spray- Active vegetative growth stage2nd spray- 7-10days after 1st spray  25ml/acre   Manufacturing Or Marketing Company - BASF INDIA LTD.    

 • Bayer Luna Experience Fungicide Bayer Luna Experience Fungicide Crop

  Bayer ಬೇಯರ್ ಲೂನಾ ಅನುಭವ (ಫ್ಲೂಪೈರಾಮ್17.7%+ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್17.7% w/w (400 SC)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಲೂನಾ ಅನುಭವವು ಸುಗ್ಗಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತರುವ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೂನಾ ಅನುಭವವು ಬೆಳೆಗಾರರ ​​ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಲೂನಾ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿ

 • UPL Saaf Fungicide Crops UPL Saaf Fungicide

  UPL UPL Saaf Fungicide

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Product Description  UPL Saaf is a systemic and contact fungicide that provides broad-spectrum control of a wide range of fungal diseases. Saaf Fungicide is effective against leaf spot, rust, blast, anthracnose, downy mildew, powdery mildew, and tikka leaf spot. Saaf can be used on a variety of crops, including paddy, groundnut, potato, tea, mango, grape, chilli, tomato, brinjal, cabbage, cauliflower, onion, spinach, beans, capsicum, cucumber, watermelon, and muskmelon.  Technical Composition  UPL Saaf is a combination of two active ingredients: carbendazim and mancozeb. Carbendazim is a systemic fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a vital component of fungal cell membranes. Mancozeb is a contact fungicide that forms a protective layer on the plant surface, preventing the penetration of fungal spores.  Mode of Action  Saaf works by a combination of systemic and contact action. The carbendazim component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. The mancozeb component forms a protective layer on the plant surface, preventing the penetration of fungal spores.  Benefits  UPL Saaf offers a number of benefits, including:  Broad-spectrum control of a wide range of fungal diseases: UPL Saaf is effective against a wide range of fungal diseases, including leaf spot, rust, blast, anthracnose, downy mildew, powdery mildew, tikka leaf spot, brown spot, Alternaria leaf spot, and Cercospora leaf spot. This means that you can use one product to protect your crops from a variety of diseases, saving you time and money.  Long-lasting protection: UPL Saaf Fungicide provides long-lasting protection against fungal diseases. This means that you can apply it once and be confident that your crops will be protected for weeks or even months. This can help you to reduce the number of applications you need to make, which can save you time and money.  Effective against both systemic and contact-type fungi: UPL Saaf Fungicide is effective against both systemic and contact-type fungi. This means that it can kill fungi that are both inside and outside of the plant. This gives you a more comprehensive level of protection, helping to keep your crops healthy and productive.  Safe for use on a variety of crops: UPL Saaf Fungicide is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. This means that you can use it to protect your entire crop portfolio, without having to worry about safety concerns.     The recommended dosage of UPL Saaf Fungicide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 2-5 grams per liter of water.  Storage and Disposal  Store Saaf in a cool, dry place out of reach of children and pets.  Dispose of Saaf packet according to local regulations.  CROPS AND DISEASES  Crop  Diseases  Chilli  Fruit rot,Leaf spot,Powdery mildew  Grape  Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew  Groundnut  Blast, Collar rot, Dry rot, Leaf spot, Root rot, Tikka leaf  Mango  Anthracnose, Powdery mildew  Potato  Black scurf, Early blight, Late blight  Tea  Black rot, Blister blight, Dieback, Grey blight,Red rust  Paddy  Blast   CROPS DOSE/PACK SIZE  Crop  Dose/Pack Size  Chilli  300G  Grape  1.5 g / litre water  Groundnut  200 g for Blast & Leaf spot,2.5 g / kg seed for Collar rot, Root rot, Dry rot &Tikka leaf  Mango  1.5 g / litre water  Potato  700G  Tea  500-600G  Paddy  300G     

 • Anshul Stick Max Wetting Agent Anshul Stick Max Wetting Agent

  Anshul ಅಂಶುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ)

  ಬೆಳೆ: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ 1.0 ಮಿಲಿ. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅನ್ಶುಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಹರಡುವ, ನುಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

 • Bayer Velum Prime Nematicide Crop Bayer Velum Prime Nematicide

  Bayer ಬೇಯರ್ ವೆಲಮ್ ಪ್ರೈಮ್ (ಫ್ಲೋಪೈರಮ್ 34.48% SC)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ವೆಲಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನೆಮಾಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ರೂಟ್-ನಾಟ್ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳು ಆತಿಥೇಯ ಬೆಳೆಯ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಗುಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೆಮಟೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರು-ಗಂಟು ನೆಮಟೋಡ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2-2.5 ಮಿಲಿ

 • Multiplex Bactinash - 200 Bactericide Disease Multiplex Bactinash-200 (Bactericide)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್-200 (ಬ್ರೋಮೋ 2 ನೈಟ್ರೋ-ಪ್ರೊಪೇನ್ -1,3 ಡಯೋಲ್; 95 % W/W)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಇಮ್ಯುನೊಮಾಡ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಾಶಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿನಾಶ್ 0.3 -0.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ

 • BASF Opera Fungicide BASF Opera Fungicide Crops

  BASF BASF Opera Fungicide

  2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  BASF Opera is fungicide which offers a broad spectrum of disease control on wide range of crops. Opera® is a combination product of Pyraclostrobin and Epoxiconazole . With its unique mode of action It blocks the energy supply of the fungus & stop the development of cell membrane, ensuring a longer protection duration and Increase in leaf index area and retention of leaves Opera® improves the quality and yield of your crop with its superior disease control and with its advanced plant health benefits It controls & prevents onset of diseases It has translaminar properties Assist crops to withstand climate change Promote chlorophyll production Broad spectrum of disease control Improves the quality & yield of your crop

 • Bayer Confidor Insecticide Bayer Confidor Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 200 SL (17.8 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಕೀಟಗಳ ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ನರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೀಟಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75 ರಿಂದ 1 ಮಿಲಿ

 • Excel Mera-71 Herbicide Excel Mera-71 Herbicide

  Excel Crop Care Excel Mera 71 Herbicide ( Glyphosate 71% Sg)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Excel Mera 71 is a systemic, broad-spectrum, non-selective, post-emergent, herbicide. Excel Mera 71 gives complete and speedy control of hard to kill annual and perennial weeds. Technical Content : Ammonium salt of Glyphosate 71% SG Quicker & Higher absorption. Faster kill as compared to IPA salt. Higher loading (a.i.) per liter. Better control of Broadleaf and hard to kill weeds. Better rain fastness. Cost-effective weed management. Convenient to recommend, use and handle DOSAGE - Use Mera 71, 6-7 gm/liter of water or 1 kg per acre in 150-160 liter of water per acre.

 • Bayer Laudis + Foost Herbicide Selective Herbicide Bayer Laudis + Foost Herbicide Crop

  Bayer Bayer Laudis Herbicide With Foost

  Product Description Bayer laudis is a post-emergence, selective herbicide that is used to control a range of broadleaf weeds in corn and soybean crops. It is formulated as a soluble concentrate (SC) and is applied to the leaves of the weeds. Technical Composition laudis herbicide contains 42% w/w of the active ingredient tembotrione. Tembotrione is a member of the PPO (photosynthetic electron transport inhibitor) family of herbicides. It works by blocking the production of ATP, which is a molecule that provides energy for plant growth. Mode of Action laudis herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, tembotrione blocks the production of ATP, which prevents the plant from producing energy. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant. Features Selective: It is selective for corn and soybean crops, so it will not harm the crop when applied properly. Effective: It is effective against a range of broadleaf weeds, including lambsquarters, pigweed, and waterhemp. Long-lasting: It has a long residual activity, so it can provide control of weeds for up to 30 days after application. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased crop yield: It can help to increase crop yield by controlling weeds that compete with the crop for water, nutrients, and sunlight. Reduced weed control costs: It can help to reduce weed control costs by reducing the need for manual weeding. Improved crop quality: It can help to improve crop quality by reducing the incidence of diseases and pests that are transmitted by weeds. Dosage The recommended dosage of laudis herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 115ml/ acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.2-0.4 Liters per hectare. Targeted Weeds Laudis is used to control a range of broadleaf weeds in corn and soybean crops. It is effective against lambsquarters, pigweed, waterhemp, and other broadleaf weeds. Target Crops laudis herbicide is approved for use on corn and soybean crops. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Bayer CropScience Mode Of Formulation - Emulifiable Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Swal Ferio Herbicide - 1LT Swal Ferio Herbicide - 1LT Non Cropped

  SWAL Swal Ferio Herbicide - 1LT

  Swal Ferio is a non-selective, post-emergent herbicide used for the control of perennial weeds in plantation crops. It contains Glufosinate Ammonium as an active ingredient. Ferio has got broad-spectrum efficacy that can control broad leaf and grassy weeds. Ferio is a contact herbicide, on being safe to the crop spray hood may be used to avoid spill of drift on crops. Borrelia/Fern-like hard-to-kill weeds can also be killed effectively in the crops that are planted in rows eg., cotton, chilies, vegetables, grapes, citrus, banana etc. Ferio causes no harm to soil and water.

  Rs. 869.00

 • UPL Sweep Power Herbicide - 1LT UPL Sweep Power Herbicide - 1LT Non Cropped

  UPL UPL Sweep Power Herbicide - 1LT

  Product Description  UPL sweep power is a post-emergence, non-selective herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial broadleaf weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Sweep Power Herbicide contains 13.5% w/w of the active ingredient glufosinate ammonium. Glufosinate ammonium is a member of the glufosinate family of herbicides. UPL sweep power works by inhibiting the enzyme glutamine synthetase, which is essential for plant growth.  Mode of Action  UPL sweep power is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glufosinate ammonium inhibits the enzyme glutamine synthetase, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant.  Features  Non-selective: Sweep Power is non-selective, meaning that it will kill any plant that it comes into contact with. This makes it a good choice for controlling difficult-to-kill weeds.  Post-emergence: It Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted.  Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Benefits  Effective weed control: Sweep Power is effective against a wide range of annual and perennial broadleaf weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops.  Long-lasting weed control: It Herbicide has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, cotton, and sugarcane.  Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment.  Dosage  The recommended dosage of UPL sweep power varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 0.35-0.75 pounds per acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.25-0.50 pounds per acre.  Targeted Weeds  Sweep power is used to control a wide range of annual and perennial broadleaf weeds in a variety of crops. In Cotton and Tea:Cynodon Dactylon, Cyperus Rotundus, Dactyloteneum Aegyptium, Digitaria Marginata.  Target Crops  UPL sweep power is approved for use on a variety of crops, including Cotton and Tea. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Compatibility - Compatible with sticking agents  Manufacturing Or Marketing Company –  UPL Limited.  Mode Of Formulation – Emulsified  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying  Shipping Charges May Vary After the Checkout 

  Rs. 952.00

 • Multiplex Maxiwet (Wetting Agent) Multiplex Maxiwet (Wetting Agent)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ (ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಹರಡುವ, ನುಗ್ಗುವ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿವೆಟ್ 1 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಿ

 • PI Snailkill (Metaldehyde 2.5% Pellet )

  PI PI Snailkill Insecticide (Metaldehyde 2.5% Pellet) - 1 KG

  Technical Content : Snailkill contains Metaldehyde 2.5% in Pellet form PI SNAILKILL is an excellent and renowned molluscicide which is a sure death to snails and slugs that are harmful and various pests to many important agricultural crops like Potato, Sweet potato, Carrot, Citrus plants, Grapevine, Tea plantations, Paddy seedlings and also in storage cellars, green houses, mushroom beds etc. SNAILKILL is a ready to use molluscicide. Mode of Action SNAILKILL pellets acts on the target pests through contact action. On ingestion, it is rapidly hydrolysed to acetaldehyde, this causes the mollusc to produce excess mucus, dehydrate and ultimately die. Dosage: Crops Pests Dosage (Per Ha.) Citrus, Rubber, Rice, Tea and Vegetables Snails, Slugs, Giant, African Snails Available in ready to use 2.5% Dust. Note - For field-scale applications, it would be best to use 15 to 25 kg per acre in crops like citrus, rubber, rice, tea & vegetable Method of application Find out affected areas in the evening, place small quantity of Snailkill baits (about 50-80 g per 100 sq. ft. area) near crawling path, near plant base, between the rows of crop plants or any other place where the snails and slugs are a nuisance Frequency of application: Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company - PI Industries LTD. Precautions Use protective hand gloves during use of this insecticide. Do not eat, drink or smoke during application of product. Store in a cool, dry and ventilated place under lock and key and avoid prolonged storage. Keep out of the reach of children and pets.

  Rs. 1,202.25

 • Bayer Sivanto Prime Insecticide All Crops Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Bayer Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Technical Content : Flupyradifurone Bayer Sivanto® insecticide precisely targets key damaging pests while helping safeguard beneficial insects to preserve the overall health of your plants and protect your investment in your crops Dosage: 2 mL/L of water. Formulation: SL 200 | Soluble LiquidFS 480 | Flowable concentrate for seed treatment Target Pests: Aphids, hoppers and whiteflies. It is also successfully effective against mealybugs, leaf miners, soft scales, citrus pysllids as well as some weevils, thrips and beetles.

 • Excel Tricel Insecticide - Agriplex Excel Tricel Insecticide - Agriplex

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

  Rs. 360.00

 • Godrej Gracia Insecticide Crops Godrej Gracia Insecticide Insects

  Godrej Godrej Gracia Insecticide - 160 ML

  Product Description Gracia is a novel isoxazoline insecticide with broad-spectrum activity. The proactive spray of Gracia immediately after pest incidence ensures a longer duration of control. Its unique mode of action works effectively against both sucking and chewing pests.  Proactive: For bountiful yields, spray at the early stage of pest attack. Power: Effective control in thrips and borers. Its translaminar action ensures that the sucking pests under the leaf also get killed, providing complete protection. Protection: It is environment friendly. It is also safer for beneficial insects and mammals. Active Ingredient - Fluxametamide, An Isoxazoline Compound MODE OF ACTION - It is a gamma aminobutyric acid (GABA) - gated chloride channels antagonist. It is a translaminar insecticide effective through ingestion and contact. DOSAGE -Spray: Use Godrej Gracia1ml/ liter of water Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide Manufacturing Or Marketing Company - Godrej Agrovet   Crops Target Pest/Disease Dose per Acre (ml/ acre)  Brinjal Leaf hopper, Thrips, Fruit and shoot borer 160   Cabbage Diamond back moth, tobacco caterpillar, semilooper 160   Chilli Thirps, Fruit Borer, Tobacco caterpillar  160  Okra  Leaf hopper, Thrips, Fruit borer  160 Redgram   Spotted pod borer, pod borer 160   Tomato Thirps, Fruit borer  160 

  Rs. 2,420.00

 • UPL Lancer Gold Insecticide Crops UPL Lancer Gold Insecticide

  UPL UPL Lancer Gold Insecticide

  UPL Lancer Gold is designed to help vegetable famers control multiple insect pest cost effectively. It is a combination of two systemic insecticide from different class FEATURES Lancer gold offers a hassle-free premix solution for the management of multiple pests including thrips The active ingredients in Lancer gold Insecticide (acephate and imidacloprid) are water-soluble and readily absorbed by plant roots and foliage to give systemic control of feeding insects. Insect pests are generally controlled more effectively through ingestion than by contact. This insecticide is used to kill both chewing and sucking insects CROPS : Tomato, Potato, Cotton, Brinjal, Cucurbits, Plantation crops, Fruit crops, and Field Crops. INSECTS : Fruit borers, Caterpillars, Weevils, Aphids, Thrips, White Flies, Mealybugs. DOSAGE : 2g/litre of water

 • Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML Crops Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML Dosage

  Godrej Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML

  Godrej Hitweed Maxx is a post emergence selective herbicide for broad leaved weeds control in cotton crop. Weed Stage: 2 -3 leaf stage of Broad Leaf weed.Soil Condition: Moist Soil. Dosage : Use Godrej Hitweed Maxx  250-300 ml/Acre in 200 lts water

  Rs. 1,655.00

 • Bayer Council Activ Herbicide Bayer Council Activ Rice Herbicide Content Crop

  Bayer ಬೇಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ (ಟ್ರಿಯಾಫಮೋನ್ 20% + ಎಥಾಕ್ಸಿಸಲ್ಫುರಾನ್ 10% WG) - 45GM

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಟ್ರೈಫಾಮೋನ್ 20% + ಎಥಾಕ್ಸಿಸಲ್ಫುರಾನ್ 10% WG ಕಸಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಬೀಜದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು (ಆರ್ದ್ರ ಡಿಎಸ್ಆರ್) ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಸೆಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಅವಧಿಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಹಾರ

 • Bayer Oberon Insecticide Crop Bayer Oberon Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಒಬೆರಾನ್ (ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 240 SC 22.9 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಒಬೆರಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಅಕಾರ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಟೋನಾಲ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬೆರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬೆರಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀ

 • Bayer Nativo Fungicide crop Bayer Nativo Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೊ (ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 50%+ ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 25% w/w WG (75 WG))

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಂತರದ ಬೆಳೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ, ನೇಟಿವೋ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೋ ಗೋಧಿಯ ಧ್ವಜದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • FMC Benevia Insecticide FMC Benevia Insecticide

  FMC FMC Benevia Insecticide (CYANTRANILIPROLE 10.26% OD)

  FMC Benevia Insecticide is an anthranilic diamide insecticide in the form of an oil dispersion formulation designed for foliar spray. Benevia insecticide powered by Cyazypyr active exhibits cross-spectrum action on several sucking and chewing insects. An early application of Benevia in the crop life cycle helps the crop with a promising beginning and early crop establishment which paves the way for a superior yield and better crop quality. CROPS - Silverleaf Whitefly (Bemisia Tabaci) And Melon Aphid (Aphis Gossypii) As Well As Suppresses Green Peach Aphid (Myzus Persicae), Tomato Thrips (Frankliniella Schultzei) And Western Flower Thrips (Frankliniella Occidentalis). INSECTS/ DISEASES - Cotton bollworm (Helicoverpa armigera), Native budworm (Helicoverpa punctigera), and Tomato leaf miner (Phthorimaea operculella) and Cucumber moth (Diaphania indica). MODE OF ACTION - FMC Benevia insecticide enters larvae primarily by ingestion, but also by contact. Exposure to the pest species typically results in rapid feeding cessation within a few hours of exposure, however, the time to death may take 3 to 6 days, depending upon the species. DOSAGE - 2ml/liter of water SPEICIFICATION Crop Insect/Pest Chilli Thrips, Fruit Borer, Tobacco Caterpillar Tomato Leaf Miner, Aphid, Thrips, Whitefly, Fruit Borer Pomegranate Thrips, Pomegranate Butterfly, Whitefly, Aphid Grapes Thrips, Flea Beetle Cotton Whitefly, Aphid, Thrips, Tobacco Caterpillar, Bollworm Watermelon Thrips, Whitefly, Aphid, Leaf Miner

 • Multiplex Soldier (EPN ) Nematicide Multiplex Soldier (EPN ) Nematicide

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಪಿಎನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ (ಹೆಟೆರೊರಾಬ್ಡಿಟಿಸ್ ಇಂಡಿಕಾ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಎಂಟೊಮೊಪಾಥೋಜೆನಿಕ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಒಂದು ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಎಂಟೊಮೊಪಾಥೋಜೆನಿಕ್ ನೆಮಟೋಡ್‌ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸೋಂಕಿತ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿ, ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ಕೀಟದ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. , ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಒಳಹರಿವು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಕೀಟಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ, ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಜೀವನದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು (ಫೋಟೋರಾಬ್ಡಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಹಜೀವನದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟವನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ, ನಂತರ ನೆಮಟೋಡ್ ಸತ್ತ ಕೀಟವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ: ಟೀ-5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ, ಕಬ್ಬು-2 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು: 2 ರಿಂದ 5 ಕೆಜಿ/ ಎಕರೆ ತೋಟ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು: 5 ರಿಂದ 25 ಗ್ರಾಂ/ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ 25 ಗ್ರಾಂ/ ಮರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅನ್ನು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣು/ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ FYM/ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

 • Crystal Topper-77 Herbicide Crystal Topper-77 Herbicide

  Crystal Crystal Topper-77 Herbicide

  Crystal Topper 77 Herbicide contains Glyphosate 71% sg and Is A Non-Selective, Systemic Herbicide Of Organo Phosphorus Group, Which Inhibits Epsp Synthesis In Weed Plant. Due To Its Non-Selective Action It Kills All Types Of Weeds Topper 77 Is Absorbed By The Weed Plants Very Rapidly And Kills The Plant From The Root With 7-12 Days After Its Application, Apart From Annual And Perennial Weeds Also Kills The Aquatic Weeds Efficiently Topper 77 Does Not Affect The Germination Of Ensuing Crops And Any Crop Can Be Grown After Its Application. Dosage :  Use Topper 77 Herbicide 1 ML / Litre of Water

 • BASF Acrisio Fungicide BASF Acrisio Fungicide Crops

  BASF ಅಕ್ರಿಸಿಯೊ (ಮೆಟ್ರಾಫೆನೋನ್ 50% SC)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಕ್ರಿಸಿಯೊ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಂಡೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; 'FRAC' ಮೂಲಕ "U8" ಗುಂಪಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 100ml/ಎಕರೆ

 • Syngenta Voliam Flexi Insecticide Syngenta Voliam Flexi Insecticide Crops

  Syngenta Syngenta Voliam Flexi Insecticide

  Technical content: 200 gm/kg Thiamethoxam + 200 g/kg Chlorantraniliprole Syngenta Voliam Flexi Using dual modes of action, Voliam Flexi® controls key sucking, chewing and lepidopteran pests in citrus and tree fruit. Foliar application of Voliam Flexi exhibits excellent translaminar and locally systemic movement into plant tissue as well as accumulation on the leaf Mode Of Action: It possess the characteristics of two active ingredients with different mechanisms of action chlorantraniliprole and Thiamethoxam. The insects affected by Voliam Flexi quickly stop feeding and moving. Crops, Pest and Dosage Crop Insect/Pest Dose Tomato Fruit borer (Heliothis) 80 ml/ acre Brinjal Fruit borer , Shoot borer 80 ml/ acre Potato Spodoptera, American Boll Worm 80 ml/ acre Okra American Boll Worm, Armyworm 80 ml/ acre Cabbage & Cauliflower Diamond Back Moth 80 ml/ acre Ground/Field Application Of Water : Apply in a minimum of 100 liter/ha. Aerial Application: Apply in a minimum of 30 liter/ha.

 • Bayer EverGol Xtend Fungicide Crops Bayer EverGol Xtend Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ಎವರ್ಗೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ (ಪೆನ್ಫ್ಲುಫೆನ್ 13.28% w/w+Trifloxystrobin 13.28% w/w FS)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಎವರ್‌ಗೋಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡ್ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆತ ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. EverGol Xtend ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ, ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

 • Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT

  Syngenta Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT

  Product Description  Syngenta Gramoxone Herbicide is a non-selective, contact herbicide that is used to control a wide range of weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Gramoxone Herbicide contains 24% w/w of the active ingredient paraquat dichloride. Paraquat dichloride is a bipyridilium herbicide that works by disrupting the electron transport chain in plants.   Mode of Action  Gramoxone is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, paraquat dichloride disrupts the electron transport chain, which prevents the plant from producing energy.   Features  Non-selective: It will kill any plant that it comes into contact with, making it a good choice for controlling broadleaf weeds and grasses.  Contact: It only kills the plant that it is applied to, making it a safe choice for use around other plants.  Fast-acting: It will kill the weeds within hours of application, making it a good choice for controlling weeds that are growing quickly.  Long-lasting: It has a long residual activity, meaning that it will continue to kill weeds for up to 30 days after application.  Benefits  Effective weed control: Itis effective against a wide range of weeds, including broadleaf weeds and grasses.  Fast-acting: It will kill the weeds within hours of application, saving you time and money.  Long-lasting: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Safe to use: It is safe to use around other plants, so you can rest assured that your crops will not be harmed.  Economical: It is an economical herbicide, so you can save money on your weed control costs.  Dosage  The recommended dosage of Gramoxone Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For soybeans, the recommended dosage is 0.5-1.0 liters per hectare. For corn, the recommended dosage is 0.75-1.25 liters per hectare.    Targeted Weeds  Gramoxone Herbicide is used to control a wide range of weeds in a variety of crops. It is effective against broadleaf weeds such as pigweed, lambsquarters, and dandelions. It is also effective against grasses such as barnyardgrass, crabgrass, and foxtail.  Target Crops  It is approved for use on a variety of crops, including soybeans, corn, cotton, and sugarcane. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd.  Mode Of Formulation - Emulifiable  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying   

 • UPL Ulala Insecticide

  UPL UPL Ulala Insecticide

  Ulala Insecticide is a systemic insecticide that contains 50% Flonicamid in a Water Dispersible Granule (WG) formulation. It is specifically intended to target and control a wide variety of sucking insect pests prevalent in a variety of crops. Active ingredient: Flonicamid, is a pyridinecarboxamide chemical that has been shown to be effective against aphids, whiteflies, thrips, and other pests. This insecticide works systemically, allowing it to be delivered efficiently throughout the plant's vascular system. This provides long-lasting control of pests, even after the initial application has dried. Ulala Insecticide is registered for use on a variety of crops, including cotton, vegetables, fruits, and ornamentals. It is also registered for use in greenhouses and nurseries. Mode of Formulation:  Wettable Powders Manufacturing Or Marketing Company : UPL Limited Application Method Direction Of Use: Foliage Spraying BENEFITS Ulala provides long duration protection from sucking pests It has 2 hours rain fast. This insecticide is Soft on beneficial bugs and pests Dosage: The recommended application rate for Ulala Insecticide varies depending on the crop and the pest being targeted. However, the general application rate is 0.05% to 0.1%. This means that you would mix 5 to 10 grams of Ulala Insecticide per liter of water. Ulala Insecticide is a relatively safe insecticide to use. However, it is important to follow the label directions carefully to avoid any potential risks. Crop Pest Dosage (grams/acre) Cotton Brown Planthopper (BPH), Green Leafhopper (GLH), Whitebacked Planthopper (WBPH), Aphids 60-80 Vegetables Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Fruits Aphids, Mealybugs, Scales 40-60 Ornamentals Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Greenhouse crops Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Nurseries Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Benefits It is effective against a wide range of sucking insect pests. It has a long-lasting control. It is systemic, so it can be delivered efficiently throughout the plant. It is relatively safe to use.

 • Bayer Gaucho Insecticide Bayer Gaucho Insecticide Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಗೌಚೊ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 600 FS 48% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಗೌಚೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರವು ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌಚೋ ಬೆಳೆಗೆ 1 ದಿನದಿಂದ 30-40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯಗಳ ಕಡಿತವು ಅದನ್ನು IPM (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಗೌಚೋ 1 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

 • Corteva Delegate Insecticide - Agriplex Corteva Delegate Insecticide - Agriplex

  Corteva Corteva Delegate Insecticide

  Product Description DELEGATE is Spinosin class incsecticide with broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Chemical Composition - Spinetoram 11.7% SC Mode of Action Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It provide faster kill of insects. It is active by ingestion (stomach poison) as well as contact. It penetrates leaves (translaminar) to provide control of thrips and leaf miner Mode Of Formulation - Emulifiable Method Of Use - Foliar Spray FEATURES Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It is very effective at low rates and has low impact on most of the beneficial insects and non target organisms in field conditions Delegate is winner of ‘The Presidential Green Chemistry Challenge Award’ in the category for 'designing safer chemicals'. BENEFITS New insecticide with long-lasting broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Target Crop - Cotton, Pepper,Soyabean, and Major Cash Crops. Target Pest - Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Thrips, Onion (Thrips tabaci), and Lepidopteran pests in cotton chilli soybean and corn. DOSAGE Use Delegate 180 ml per acre in 200 liters of water Crop Target pest Dosage/Acre Formulation (ml) Dilution in Water (L) Per Acre COTTON Thrips, Spotted Bollworm, Tobacco Cutworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CHILLI Thrips, Fruit Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr ONION Thrips, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CORN/MAIZE Thrips, Corn Earworm, Armyworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr SOYBEAN Thrips, Tobacco Cutworm, Gram Pod Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr    

Crop Care - Agriplex
Crop Care products are used to kill and control all harmful organisms during the cultivation and to improve the yield and the quality of their crop growth. It contains one or more active substances and other co-formulated can be either biological or chemical products. Plant protection products are available in Agriplex with various top brands such as Syngenta, Bayers, Monsanto, FMC, UPL, TATA Rallis, Aries Agro  and Dhanuka.

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account