ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು

98 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Luna Experience Fungicide Bayer Luna Experience Fungicide Crop

  Bayer ಬೇಯರ್ ಲೂನಾ ಅನುಭವ (ಫ್ಲೂಪೈರಾಮ್17.7%+ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್17.7% w/w (400 SC)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಲೂನಾ ಅನುಭವವು ಸುಗ್ಗಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತರುವ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೂನಾ ಅನುಭವವು ಬೆಳೆಗಾರರ ​​ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಲೂನಾ ಅನುಭವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಮಿಲಿ

 • UPL Saaf Fungicide Crops UPL Saaf Fungicide

  UPL UPL Saaf Fungicide

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Product Description  UPL Saaf is a systemic and contact fungicide that provides broad-spectrum control of a wide range of fungal diseases. Saaf Fungicide is effective against leaf spot, rust, blast, anthracnose, downy mildew, powdery mildew, and tikka leaf spot. Saaf can be used on a variety of crops, including paddy, groundnut, potato, tea, mango, grape, chilli, tomato, brinjal, cabbage, cauliflower, onion, spinach, beans, capsicum, cucumber, watermelon, and muskmelon.  Technical Composition  UPL Saaf is a combination of two active ingredients: carbendazim and mancozeb. Carbendazim is a systemic fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a vital component of fungal cell membranes. Mancozeb is a contact fungicide that forms a protective layer on the plant surface, preventing the penetration of fungal spores.  Mode of Action  Saaf works by a combination of systemic and contact action. The carbendazim component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. The mancozeb component forms a protective layer on the plant surface, preventing the penetration of fungal spores.  Benefits  UPL Saaf offers a number of benefits, including:  Broad-spectrum control of a wide range of fungal diseases: UPL Saaf is effective against a wide range of fungal diseases, including leaf spot, rust, blast, anthracnose, downy mildew, powdery mildew, tikka leaf spot, brown spot, Alternaria leaf spot, and Cercospora leaf spot. This means that you can use one product to protect your crops from a variety of diseases, saving you time and money.  Long-lasting protection: UPL Saaf Fungicide provides long-lasting protection against fungal diseases. This means that you can apply it once and be confident that your crops will be protected for weeks or even months. This can help you to reduce the number of applications you need to make, which can save you time and money.  Effective against both systemic and contact-type fungi: UPL Saaf Fungicide is effective against both systemic and contact-type fungi. This means that it can kill fungi that are both inside and outside of the plant. This gives you a more comprehensive level of protection, helping to keep your crops healthy and productive.  Safe for use on a variety of crops: UPL Saaf Fungicide is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. This means that you can use it to protect your entire crop portfolio, without having to worry about safety concerns.     The recommended dosage of UPL Saaf Fungicide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 2-5 grams per liter of water.  Storage and Disposal  Store Saaf in a cool, dry place out of reach of children and pets.  Dispose of Saaf packet according to local regulations.  CROPS AND DISEASES  Crop  Diseases  Chilli  Fruit rot,Leaf spot,Powdery mildew  Grape  Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew  Groundnut  Blast, Collar rot, Dry rot, Leaf spot, Root rot, Tikka leaf  Mango  Anthracnose, Powdery mildew  Potato  Black scurf, Early blight, Late blight  Tea  Black rot, Blister blight, Dieback, Grey blight,Red rust  Paddy  Blast   CROPS DOSE/PACK SIZE  Crop  Dose/Pack Size  Chilli  300G  Grape  1.5 g / litre water  Groundnut  200 g for Blast & Leaf spot,2.5 g / kg seed for Collar rot, Root rot, Dry rot &Tikka leaf  Mango  1.5 g / litre water  Potato  700G  Tea  500-600G  Paddy  300G     

 • BASF Opera Fungicide BASF Opera Fungicide Crops

  BASF BASF Opera Fungicide

  2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  BASF Opera is fungicide which offers a broad spectrum of disease control on wide range of crops. Opera® is a combination product of Pyraclostrobin and Epoxiconazole . With its unique mode of action It blocks the energy supply of the fungus & stop the development of cell membrane, ensuring a longer protection duration and Increase in leaf index area and retention of leaves Opera® improves the quality and yield of your crop with its superior disease control and with its advanced plant health benefits It controls & prevents onset of diseases It has translaminar properties Assist crops to withstand climate change Promote chlorophyll production Broad spectrum of disease control Improves the quality & yield of your crop

 • Bayer Nativo Fungicide crop Bayer Nativo Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೊ (ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 50%+ ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 25% w/w WG (75 WG))

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಂತರದ ಬೆಳೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ, ನೇಟಿವೋ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೋ ಗೋಧಿಯ ಧ್ವಜದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • Crystal Blue Copper Fungicide - 500 GM - Agriplex Crystal Blue Copper Fungicide - 500 GM - Agriplex

  Crystal Crystal Blue Copper Fungicide - 500 GM

  Product Description Blue copper is a copper based broad spectrum fungicide which controls the fungal as well as bacterial diseases by its contact action. Technical Content : Copper Oxychloride 50WP Benefits Blue copper also effectively controls the fungus resistant to other fungicides. Blue copper sticks to the leaves due to its fine particles and helps to restrict the growth of the fungus. Blue copper gradually releases copper ions due to less solubility, thereby it controls the disease for a longer period. Target Disease -  Citrus: Leaf Spot and Canker,Cardamom:Clump Rot and Leaf Spot Chillies: Leaf Spot and Fruit Rot,Betel:Foot Rot and Leaf Spot Banana: Fruit Rot and Leaf Spot, Potato: Early Blight and Late Blight Paddy: Brown Leaf Spot Tobacco: Downy Mildew, Black Sank and Frog eye leaf, Tomato: Early Blight, Late Blight and Leaf Spot, Target Crops - Field crops like Paddy, Wheat, vegetable Crops like Chili, Tomato, Ridge Gourds, Horticulture crops, Plantation Crops, Tea, Coffee, Banana,  etc. Dosage : Use Crystal Blue Copper Fungicide 1- 2 Gm / lt of water for Foliar Spray. Crop Insect/Pest Dosage Grape Downy mildew 1.0 Potato Early and Late Blight 1.0 Cardamom Clump rot 1.5-2.2 Cardamom Clump rot 1.5-2.2 Coffee Black rot & Rust 1.5-2.2 Banana Blight 1.0 Cumin Leaf spot & Fruit rot 1.0 Tomato Early blight, Late blight & Leaf spot 1.0 Tobacco Downy mildew, Black sank & Frog eye leaf 1.0 Coconut Bud rot 1.0 Citrus Leaf spot & Canker 1.0 Betel Foot rot & Leaf spot 1.0 Chilli Leaf spot & Fruit rot 1.0   Compatibility - Compatible with most chemicals Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying

 • BASF Acrisio Fungicide BASF Acrisio Fungicide Crops

  BASF ಅಕ್ರಿಸಿಯೊ (ಮೆಟ್ರಾಫೆನೋನ್ 50% SC)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಕ್ರಿಸಿಯೊ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಂಡೋ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ; 'FRAC' ಮೂಲಕ "U8" ಗುಂಪಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 100ml/ಎಕರೆ

 • ಕೊನೆಯ ಸ್ಟಾಕ್! Bayer EverGol Xtend Fungicide Crops Bayer EverGol Xtend Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ಎವರ್ಗೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ (ಪೆನ್ಫ್ಲುಫೆನ್ 13.28% w/w+Trifloxystrobin 13.28% w/w FS)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಎವರ್‌ಗೋಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡ್ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆತ ರೋಗಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. EverGol Xtend ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ, ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

 • BASF Cabrio Top Fungicide BASF Cabrio Top Fungicide Crops

  BASF BASF ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಎರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪೈರೋಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿರಾಮ್ Zn ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ. ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಅದರ ಉತ್ತಮ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪ್ರೇಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಕ್ಯಾಬ್ರಿಯೊ ಟಾಪ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • Tata Blitox Fungicide - 500 GM - Agriplex Tata Blitox Fungicide - 500 GM - Agriplex

  Tata Rallis Tata Blitox Fungicide - 500 GM

  Product Description Tata Blitox Fungicide is a broad-spectrum contact fungicide that contains Copper Oxychloride 50% WP. It is a foliar-applied product that can be used on a variety of crops, including fruit trees, vegetables, and field crops. Blitox Fungicide is effective against a wide range of fungal diseases like Powdery mildew, Rust, Leaf spot, Fruit rot, Blight Technical Composition Blitox is a wettable powder (WP) formulation that contains 50% Copper Oxychloride. Copper Oxychloride is a natural compound that has been used as a fungicide for centuries. It works by disrupting the cell walls of fungi, killing them. Mode of Action Tata Blitox Fungicide works by contact action. This means that it must come into direct contact with the fungus in order to be effective. The Copper Oxychloride in Blitox Fungicide disrupts the cell walls of fungi, killing them. Features Broad-spectrum activity Effective against a wide range of fungal diseases Contact action Long-lasting protection Safe to use on food crops Benefits Protects crops from fungal diseases Increases crop yields Improves the quality of produce Prolongs the shelf life of produce Reduces the need for other pesticides  Dosage The dosage of Tata Blitox Fungicide will vary depending on the crop and the severity of the infestation. For foliar application, the recommended dosage is 2-3 g per liter of water. For soil application, the recommended dosage is 1-2 kg per hectare. Targeted Disease Tata Blitox Fungicide is effective against a wide range of fungal diseases, including - Powdery mildew, Rust,Leaf spot,Fruit rot, blights of potato and tomato, Bacterial speck, Fruit rot, bacterial wilts, Sigatoka, Tip Burn, Dieback, Bacterial leaf blight, Verticillium wilt, Bacterial peck, bacterial canker. Target Crops Tata Blitox Fungicide can be used on a variety of crops, including: Fruit trees – Mango, Guvava, Sapota and banana Vegetables – Tomato, Chili, Ash Gourd, Beans Field crops – Wheat, Paddy, Soyabean, Cotton Ornamentals – Rose, Tulips Frequency of application - Depends on Spread and growth of Disease in the field Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - Depends on Disease incidence or severity of Spread of Disease. Manufacturing Or Marketing Company –  Rallis India Limited Mode Of Formulation – Wettable Powder Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Syngenta Ridomil Gold Fungicide Syngenta Ridomil Gold Fungicide Crops

  Syngenta Syngenta Ridomil Gold Fungicide

  Ridomil Gold is a broad spectrum fungicide which contains unique combination of Metalaxyl 4% and Manconzeb 64%. Ridomil Gold provides excellent crop protection due to hyper-systemic uptake and translocation properties. TECHNICAL- Metalaxyl-M 4% + Mancozeb 64% WP BENEFITS Ridomil Gold Provides Unsurpassed protection against soil-borne oomycete diseases. Excellent crop protection due to hyper-systemic uptake and translocation properties. Flexible application methods for at-planting treatment. Easy-to-use formulation. CROPS : Potatoes, Grapes, Tobacco, Vegetables, Citrus, Tomato, Turf & Ornamentals. TARGET DISEASES Specific fungicide for control of oomycetes fungi (e.g. late blight and downy mildew diseases). Ridomil can be applied to foliage, soil, or as a seed treatment. DOSAGE : Dissolve Ridomil Gold 1-1.5 gm/ liter of water and spray on the leaves Crop Insect/Pest Dosage/Acre Water(L) Waiting period from last application to harvest(in days) Grape Downey mildew 500-1000 200-400 8 Potato Late blight 500 200-400 24 Black Pepper Phytophthora foot rot 1000 200 Not less than 21 weeks Mustard Downey mildew, white rust 1000 200-400 60 Chilli nursery Damping off 600 200 53 Pomegranate Leaf spot & fruit spot 1 200(depending upon age of tree) 5 Cauliflower Downey mildew, leaf spot 500 200 3   COMPATIBILITY Ridomil Gold is compatible with commonly used pesticides except lime Sulphur and Bordeaux mixture or alkaline solutions. DURATION OF EFFECT  - 10 days FREQUENCY OF APPLICATION - Depends on pest incidence or severity of disease. METHOD OF APPLICATION - Spray, drenching PACKING AVAILABLE - 50g, 100g, 250g,  500g, 1kg

 • Bayer Antracol Fungicide (Propineb 70% WP) Crops Bayer Antracol Fungicide (Propineb 70% WP) Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ಅಂಟ್ರಾಕೋಲ್ (ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ 70 % WP)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಬೇಯರ್ ಅಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್‌ನ ಅಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಉಸಿರಾಟದ ಸರಪಳಿಯ ಹಲವಾರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್‌ನ ಈ ಬಹು-ಸೈಟ್ ಕ್ರಮವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್‌ಗಳು: ಆಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • Indofil M45 (Mancozeb 75% Wp) Fungicide - Agriplex

  Indofil ಇಂಡೋಫಿಲ್ M-45 (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% Wp) -1 ಕೆ.ಜಿ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% WP ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ - ಇಂಡೋಫಿಲ್ M-45 ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ರಾಜ - ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಳಕೆ - ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ

 • Bayer Aliette Fungicide crops Bayer Aliette Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ಅಲಿಯೆಟ್ (ಫೋಸೆಟೈಲ್ ಅಲ್ 80 WP) ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಅಲಿಯೆಟರ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಅಲಿಯೆಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಂತಹ ಓಮ್ಸೈಟ್ಸ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಅಳುಕಲ್ ರೋಗಗಳು. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ. ಡೋಸೇಜ್: ಅಲಿಯೆಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ (ಡ್ರೆಂಚಿಂಗ್), 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ ನೀರಿಗೆ (ಸ್ಪ್ರೇ).

 • BASF Xelora Fungicide BASF Xelora Fungicide

  BASF BASF Xelora (ಥಿಯೋಫನೇಟ್ ಮೀಥೈಲ್ 45%+ ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 5% FS)

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF xelora ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಥಿಯೋಫನೇಟ್ ಮೀಥೈಲ್ 45%+ ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 5% FS ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಸಸ್ಯ/ಹಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇಬು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಇದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸಿಂಪಡಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಕ್ಸೆಲೋರಾ 1.0-1.2 ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿ

 • ಮಾರಾಟ -41%ಕೊನೆಯ ಸ್ಟಾಕ್! BASF Systiva Fungicide BASF Systiva Fungicide

  BASF BASF ಸಿಸ್ಟಿವಾ (ಫ್ಲುಕ್ಸಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್ 33.3% w/v) - 40 ML

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  BASF ಸಿಸ್ಟಿವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಫ್ಲಕ್ಸಾಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್ 33.3% w/v ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF Systiva ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪರ್ಜಿಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ಕಪ್ಪು ಸ್ಕರ್ಫ್ ರೋಗ-ಮುಕ್ತ ಆರಂಭವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ನೆಲಗಡಲೆಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಿವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 1 ಮಿಲಿ / ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಾಗಿ, ಸಿಸ್ಟಿವಾ 6 ಮಿಲಿ / ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

 • BASF Merivon Fungicide BASF Merivon Fungicide

  BASF BASF ಮೆರಿವಾನ್ (ಫ್ಲುಕ್ಸಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್ 250 G/L + ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 250 G/L SC)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಮೆರಿವಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಮೆರಿವಾನ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಸೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಸೋನಿನಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾದಾಮಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು, ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇಬುಗಳು ಮತ್ತು ಚೆರ್ರಿಗಳಂತಹ ಪೋಮ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ, ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಮೆರಿವಾನ್ 0.3-0.4 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Syngenta Amistar Top Fungicide Crops Syngenta Amistar Top Fungicide

  Syngenta Syngenta Amistar Top Fungicide

  Product Description   Amistar Top Fungicide is used to control a variety of fungal diseases in a range of crops, including vegetables, rice, cotton, citrus, and tree nuts. It is a co-formulation of azoxystrobin and difenoconazole, two active ingredients that work together to provide preventive, systemic, and curative control of diseases.   Active Ingredients   Azoxystrobin is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a compound that is essential for the growth of fungi.   Difenoconazole is a triazole fungicide that works by inhibiting the synthesis of squalene, another compound that is essential for the growth of fungi.   Mode of Action   The two active ingredients in Amistar Top Fungicide work together to provide a broad spectrum of control against a variety of fungal diseases. They are both relatively safe fungicides, but it is important to follow the label instructions carefully when using them. The decrease in the production of ergosterol and squalene disrupts the structure of the cell membrane of the fungus, which prevents the fungus from growing and reproducing.   Benefits   Broad-spectrum control: Amistar Top Fungicide can control a wide range of fungal diseases, including leaf spots, blights, powdery mildew, rust, scab, and downy mildew.   Preventive, systemic, and curative: Amistar Top can be used as a preventive treatment to protect plants from fungal diseases, as a systemic treatment to move through the plant and protect it from the inside out, or as a curative treatment to kill existing fungal infections.   Relatively safe: Amistar Top is a relatively safe fungicide, but it is important to follow the label instructions carefully when using it.   Easy to apply: Amistar Top is easy to apply as a spray.   Overall, Amistar Top Fungicide is a safe and effective fungicide that can help to protect crops from a variety of fungal diseases. It is a good option for growers who are looking for a way to improve crop yields and quality while reducing the need for other fungicides.   Crop   Disease   Dosage   Apple   Scab   1 ML/ lit of water   Corn   Northern corn leaf blight   1 ML/ lit of water   Grape   Powdery mildew   1 ML/ lit of water   Peach   Brown spot   1 ML/ lit of water   Soybean   Early soybean leaf spot   1 ML/ lit of water     It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions.   

 • Emesto Prime for Black Scurf Bayer Emesto Prime Fungicide - Agriplex

  Bayer ಬೇಯರ್ ಎಮೆಸ್ಟೊ ಪ್ರೈಮ್ (ಪೆನ್‌ಫ್ಲುಫೆನ್ 240 ಎಫ್‌ಎಸ್)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಪ್ರೈಮ್ ಒಂದು ನವೀನ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 964 ಕೆಜಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ 100 ಮಿಲಿ

 • BASF Zampro Fungicide BASF Zampro Fungicide Crops

  BASF BASF Zampro Fungicide

  BASF Zampro is an advanced Fungicide, which is combination of two active ingredients, Dimethomorph and Initium (Ametoctradin). The Initium controls Downy Mildew and Late blight. Initium also inhibits respiration in the mitochondria while Dimethomorph interrupts lipid and membrane synthesis and cell wall deposition. Z security against Downy mildew and late blight. Novel tool for disease resistance management. Most advanced formulation with good rain fastness.

 • Tata Solubor (Boron 20%) Micronutrient Fertilizer - Agriplex Tata Solubor (Boron 20%) Micronutrient Fertilizer - Agriplex

  Tata Rallis Tata Solubor (Boron 20%) Micronutrient Fertilizer

  Tata Solubor is a water-soluble form of boron that is used to correct boron deficiency in crops. It is a unique product that is highly soluble and quickly absorbed by plants. Solubor is used on a wide variety of crops, including cotton, vegetables, oilseeds, and fruits. Chemical Composition Boron - 20% (Disodium Octaborate Tetrahydrate) Benefits of using Tata Solubor: Improves crop yields and quality Prevents flower and fruit drop Enhances cell division and growth Boosts pollen germination and fruit set Strengthens cell walls and enhances plant resistance to stress Application of Tata Solubor: Solubor can be applied as a foliar spray or through fertigation. The recommended dosage for foliar spray is 15 grams per 15 liters of water. For fertigation, the recommended dosage is 500 grams per acre. Solubor is compatible with most other micronutrients. Available packaging: Tata Solubor is available in 250 gram, 500 gram, and 1 kilogram packets. Storage and handling: Store Solubor in a cool, dry place away from direct sunlight. Keep out of reach of children. Tata Solubor is a high-quality product that is essential for improving crop yields and quality. It is a cost-effective solution for boron deficiency and is easy to apply.

 • BASF Acrobat Fungicide BASF Acrobat Fungicide Crops

  BASF BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ (ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ 50% WP)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ACROBAT ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿರಾಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಡವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

 • Koppert Veni GoKlean Universal Disinfectant

  Koppert Koppert Veni GoKlean Universal Disinfectant

  • Eco-friendly universal disinfectant, non-carcinogenic and leaves no residues • Broad spectrum disinfectant for managing pathogenic foliar and soil-borne diseases caused by fungi and bacteria • 100ppm each of colloidal silver and colloidal copper formulated by the Nanotechnology process, encapsulated in biopolymer and suspended in water. Method of Application: Veni GoKlean should be applied at the rate of 1.25-1.5 ml/L of water for spray to manage foliar diseases; 2-3 ml /L of water for drench to manage soil-borne diseases; 3 ml in 1 L of water for tuber/rhizome/plant material treatment to make free from pathogens.

 • Syngenta Kavach Fungicide Crops Syngenta Kavach Fungicide

  Syngenta Syngenta Kavach Fungicide

  Product Description  Syngenta Kavach is a broad-spectrum contact fungicide that is highly effective against a variety of diseases in a wide range of crops. It is a multi-site inhibitor that affects various enzymes and other metabolic processes in fungi. It inhibits spore germination and is toxic to fungal cell membranes.  Active Ingredients  Azoxystrobin is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a compound that is essential for the growth of fungi.  Difenoconazole is a triazole fungicide that works by inhibiting the synthesis of squalene, another compound that is essential for the growth of fungi.  Mode of Action  The active ingredient in Syngenta Kavach is Chlorothalonil. It is a broad-spectrum contact fungicide that is highly effective against a variety of diseases in a wide range of crops. It is a multi-site inhibitor that affects various enzymes and other metabolic processes in fungi. It inhibits spore germination and is toxic to fungal cell membranes.  The concentration of chlorothalonil in Syngenta Kavach is 75% w/w. This means that 75% of the product is chlorothalonil, and the remaining 25% is other ingredients, such as inert fillers and dispersants.  Benefits  Broad-spectrum control: Kavach is a broad-spectrum fungicide, which means that it can control a variety of diseases. This makes it a versatile tool for protecting crops from a wide range of pests.  Effective against a variety of diseases: Kavach is effective against a variety of diseases, including:  Anthracnose  Fruit rots  Rusts  Downy mildew  Tikka disease  Early and late blight  Long-lasting protection: Syngenta Kavach provides long-lasting protection against diseases. This means that you can apply it once and be confident that your crops will be protected for some time.  Safe and easy to use: Kavach is safe and easy to use. It is a water-soluble powder that can be applied by ground or aerial application.  Cost-effective: Kavach is a cost-effective way to protect crops from diseases. It is a relatively inexpensive product, and it can be used to protect a large area.  Crop  Disease  Dosage (g/ha)  Apples  Scab  0.05-0.075  Grapes  Downy mildew  0.025-0.05  Citrus fruits  Black spot  0.05-0.075  Vegetables  Powdery mildew  0.025-0.05  Ornamentals  Anthracnose  0.05-0.075    It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions. 

 • Syngenta Thionutri Fungicide Crops Syngenta Thionutri Fungicide

  Syngenta Syngenta Thionutri Fungicide

  Technical Content: Syngenta Thionutri contains Sulphur 80% WDG Mode of Action: Contact Fungicide Product Description: Thionutri contains Sulphur 80% WDG it has a dual mode of action. It as a contact fungicide and as a secondary nutrient it nourishes the plant growth and development. It is very effective for control of Powdery mildew in mango. Dosage: Dissolve Thionutri1-2gm/ltr of water for spray  

 • BASF Polyram Fungicide Crops BASF Polyram Fungicide Dosage

  BASF BASF Polyram Fungicide

  BASF Polyram is broad spectrum contact fungicide for wide range of crops with power of added Zinc (14%) supplement, which helps in better crop health. It contains Metiram as an active ingredient. Polyram has WG Formulation which gives easy dispersion in water & No stains on leaf The granules dissolve quickly and easy to mix. The Zn based formulation makes it much softer on the crops and provides an added nutrient benefit. FEATURES Broad spectrum disease control-Multisite action. More green crop. Ideal rotation partner in fungicide spray programme.

 • Tata Captaf 50W Fungicide - 500 GM - Agriplex

  Tata Rallis Tata Captaf 50W Fungicide - 500 GM

  Product Description Tata Captaf 50W is a broad-spectrum contact fungicide formulated as a wettable powder (WP). It is effective in controlling a wide range of fungal diseases in various crops. Technical Content Active Ingredient: Captan 50% WP Mode of Action Captan, the active ingredient in Tata Captaf 50W, acts as a protectant fungicide. It forms a protective film on the plant surface, preventing fungal spores from germinating and infecting the plant. Benefits Broad-spectrum control against various fungal diseases Effective as both seed treatment and foliar spray Protects crops from seed-borne and soil-borne diseases Offers excellent protection for both seedlings and mature plants Compatible with other fungicides for enhanced disease management Targeted Crops & Pest/Diseases Tata Captaf 50W is effective against a wide range of fungal diseases in various crops, including: Crops: Apple, potato, tomato, grape, cherry, and other fruits and vegetables. Diseases: Scab, early and late blight, powdery mildew, rust, leaf spot, fruit rot, and other fungal infections. Dosage & Application The recommended dosage may vary depending on the crop, disease severity, and local conditions. Always follow the instructions on the product label. Generally, the dosage ranges from 1.0 to 2.0 grams per liter of water. Method of Application Tata Captaf 50W is applied as a foliar spray using appropriate spraying equipment. Ensure thorough coverage of the plant. Compatibility Tata Captaf 50W is generally compatible with other fungicides. However, it is recommended to conduct a small-scale compatibility test before mixing with other products. Manufacturing & Marketing Company Tata Captaf 50W is manufactured and marketed by Tata Rallis India Limited, a leading agrochemical company. Disclaimer: This information is provided for general knowledge and informational purposes only. Always read and follow the instructions on the product label before use.

 • Biostadt Roko Fungicide - Agriplex

  Biostadt Biostadt Roko Fungicide

  Biostadt Roko is broad spectrum systemic fungicide and has unique combination of Preventive, Curative and Systemic fungicidal properties. Technical Content : Thiophanate Methyl 70% WP Mode of Action: Systemic : Absorbed by the plant and translocated in the system. Preventive : Prevents disease infection and lesion formation. Curative : Roko is very effective in controlling number of fungal diseases. Roko shows very good curative effect against Scab on Apple & Anthracnose on Grapes. Benefits Perfect solution for Anthracnose, Cercospora leaf spot, Powdery mildew, Venturia scab, Sclerotinia Rot, Botritis and Fusarium wilt. Enhanced Phytotonic & antifungal effect due to S atom. Green: No skin/ eye irritation and low mammalian toxicity. Quick and uniformly dissolves in wat Method of Application And Dosage: Foliar Spray : Spray @ 100 to 200 gm per ha. (0.5 g/lit of water). Seed Treatment : @ 2 to 3 gm/kg of Seeds. Seedling Dip : Dip the seedlings in Roko suspension @ 1 - 1.5 g/lit. of Water. Soil Drench : Drench the soil with Roko @ 2 - 4 g/lit of water (Flower beds/Nurseries). PHT : Dipping or spraying @ 0.5 g/lit of water and drying under the shade. Crop Disease Method Paddy Blast,Sheath Blight Seed Treatment/SPRAY Chillies Powdery Mildew Anthracnose, Fruit Rot SPRAYSPRAY Tomato Wilt, Damping off Stem Rot, Leaf Spot Seed TreatmentSPRAY Potato Black Scurf, Tuber Decay Tuber Rot, Leaf Spot SEED DIPSPRAY    Strengths Leading position in the molecule. Effective molecule against Anthracnose and other diseases. Molecule imported from trusted & proven Japanese Source

 • Apron XL Fungicide Syngenta Crops Syngenta Apron XL Fungicide Uses

  Syngenta Syngenta Apron XL Fungicide

  2 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

  Syngenta Apron XL controls seed and soil-borne fungi and downy mildew. The product is quickly absorbed by the seed and spreads through the plant after germination. This protects the seed and the seedling at an early stage, resulting in a fast development and a uniform crop. Apron XL is effective in both damp, colder conditions that are ideal for Pythium, and warmer, humid conditions ideal for Phytophthora and downy mildew. For a good result, it is important that the product is evenly. Contributes to a healthy growth onset by effectively controlling various soil and seed-borne fungi with a small quantity of active ingredient, so it has a very limited environmental impact.

 • ಮಾರಾಟ -22% BASF Signum Fungicide - 240 GM BASF Signum Fungicide - 240 GM

  BASF BASF ಸಿಗ್ನಮ್ (ಫ್ಲುಕ್ಸಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್ 75 g/L + ಡೈಫೆನ್ಕೊನಜೋಲ್ 50 g/L SC) - 240 GM

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  BASF ಸಿಗ್ನಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ಕಲಿಡ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಿನ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಮ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಘಟಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕೋಶದ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸಿಗ್ನಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1-2 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

 • BASF Priaxor Fungicide BASF Priaxor Fungicide

  BASF BASF ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸರ್ (ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 333gm/ltr + Fluxapyroxad)

  BASF ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸರ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಫ್ಲಕ್ಸಾಪಿರಾಕ್ಸಾಡ್ ಮತ್ತು ಪೈರಾಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: BASF ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸರ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರೋಗ ರಕ್ಷಣೆ, ಸೋಂಕಿನ ನಂತರದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಸರ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 0.5-1 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • BASF Acrobat Complete Fungicide BASF Acrobat Complete Fungicide Crops

  BASF BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (ಮೆಟಿರಾಮ್ 44% + ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ 9%)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ಓಡ್: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ AI ವಿಷಯದ ಅನುಕೂಲತೆ. ಸುಲಭ ಪ್ರಸರಣ, ಇತರ ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 1-1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Syngenta Cuman Fungicide Crops Syngenta Cuman Fungicide Uses

  Syngenta Syngenta Cuman (Ziram 27% ) Fungicide

  CHEMICAL COMPOSITION Ziram 27% m/m Other ingredients 73% m/m A colloidal liquid fungicide based on Ziram. Controls early blight of potato and tomato, grapevine downy mildew and anthracnose, apple scab, etc. DOSAGE PER HECTARE Crop Disease Water in Ltr Grape Downy mildew Anthracnose 750-1000 Apple Scab 750-1000 Potato/Tomato Early blight 750-1000 Banana Leaf spot 750-1000

 • Syngenta Kavach Flo Fungicide - Agriplex

  Syngenta Syngenta Kavach Flo Fungicide

  Kavach Flo, a one-shot easy solution for spotless and healthy crop. An easy choice for robust and reliable performance. Kavach Flo is a broad-spectrum curative and protective fungicide that is effective on multiple crops. It is a perfect combination of science and common knowledge for the benefit of farmers.

 • Syngenta Abic (Mancozeb 75 % WP) Fungicide Syngenta Abic (Mancozeb 75 % WP) Fungicide Crops

  Syngenta Syngenta Abic (Mancozeb 75 % WP) Fungicide

  Mode of Action: Syngenta Abic is Contact Fungicide Product Description: Syngenta Abic contains Mancozeb 75%. It is a contact fungicide which controls disease at every growing point of plant. It work both as preventive and curative hence providing gives disease control for longer duration. It is compatible with most insecticide and can be used for field and horticulture crop. Dosage: Dissolve Syngenta Abic 1-2gm/ltr of water for Spray

 • BASF Sercadis Plus Fungicide BASF Sercadis Plus Fungicide Crops

  BASF BASF ಸೆರ್ಕಾಡಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ (ಫ್ಲುಕ್ಸಾಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್+ಡಿಫೆನ್ಕೊನಜೋಲ್) - 320 ML

  ಸಂಯೋಜನೆ: BASF Sercadis ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಫ್ಲಕ್ಸಾಪೈರಾಕ್ಸಾಡ್ 75 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಕೊನಜೋಲ್ 50 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಎಸ್ಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: BASF Sercadis Plus ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು Xemium® ಮತ್ತು Difenconazole ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸೇಬು, ಟೊಮೆಟೊಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹುರುಪು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸಿಂಪಡಣೆಗಾಗಿ ಸೆರ್ಕಾಡಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1-2 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Multiplex Nagcoper Fungicide Crops Multiplex Nagcoper Fungicide

  Multiplex Multiplex Nagcoper Fungicide

  Technical Content: COPPER OXY CHLORIDE 50% WP Mode Of Action: Inorganic Copper fungicide. DOSAGE & Methods Of Application: 2.0 - 3 g /litre of water. Leaf Spot, Root rot, Fruit Rot, Black Rot, Rust, Clump, Scab, Anthracnose, Early Blight, Late Blight, Downy Mildew in crops like Grapes, Mango, Potato, Tomato, Tobacco, Coffee, other vegetables, Plantation and fruit crops. Special Features: Contact Fungicide and bactericide.

Fungicides for Plants - Agriplex

Facing Fungal Threats to Your Farm?

Fungal diseases can devastate crops, reducing yields and impacting your profits. At Agriplex, we understand the challenges farmers face. That's why we offer a wide range of fungicides to combat various fungal problems, protecting your crops and promoting high yield.

What are Fungicides?

Fungicides are specialized crop protection solutions that target and control fungal growth. Unlike insecticides targeting insects or herbicides for weeds, fungicides specifically address fungal diseases that can damage your plants.

Finding the Right Fungicide for Your Needs:

Agriplex offers a variety of fungicides at competitive prices to suit your specific farming needs. We carry popular brands in India like Indofil, Syngenta, and Bayer, allowing you to compare and choose the most effective solution.

Here's what you'll find in our Fungicide collection:

 • Technical Names: Each product description clearly mentions the active ingredient, giving you a better understanding of how the fungicide works.
 • Usage and Dosage: We provide clear instructions on usage, including the recommended dosage per liter of water for effective application.
 • Target Diseases: Descriptions specify which fungal diseases each fungicide effectively resolves, allowing you to target specific problems in your fields.
 • Suitable for Various Farm Sizes: Whether you manage acres of land or a smaller farm, Agriplex offers fungicides in suitable quantities to meet your needs.

Benefits of Using Agriplex Fungicides:

 • Protect Crops: Our fungicides effectively control fungal growth, safeguarding your crops from diseases that can significantly reduce yield.
 • Increased Profits: By protecting your crops from fungal damage, you minimize losses and maximize your harvest, leading to higher profits.
 • Improved Farm Management: Using the right fungicides promotes healthy plant growth, leading to better farm management practices.

More Than Just Fungicides:

Agriplex is your one-stop shop for all your farming needs. In addition to fungicides, we offer a comprehensive range of agricultural products, including:

 • Pesticides: Target and eliminate insect pests that harm your crops.
 • Traps & Lures: Effectively monitor and control pest populations in your fields.
 • Adjuvants: Enhance the performance of your fungicides and other crop protection solutions.

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account