ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸಸ್ಯನಾಶಕಗಳು

73 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Roundup Herbicide Roundup Herbicide

  Monsanto Bayer Roundup Herbicide (Glyphosate 41%)

  Product Description  Bayer Roundup is a post-emergence, broad-spectrum herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Bayer Roundup Herbicide contains 41% w/w of the active ingredient glyphosate. Glyphosate is a member of the glyphosate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme EPSPS, which is essential for plant growth.  Mode of Action  Bayer Roundup Herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glyphosate inhibits the enzyme EPSPS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant.  Features  Broad-spectrum: It Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, including barnyardgrass, dandelions, and thistles.  Post-emergence: Roundup Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted.  Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Benefits  Effective weed control: Roundup Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops.  Long-lasting weed control: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton.  Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment.  Dosage  The recommended dosage of Bayer Roundup Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 0.8-1.2 liter per acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.8-1 liter per acre.  Targeted Weeds  Bayer Roundup is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It can be used for For killing all weeds (non-selective) and also can be use only when there is no standing crop  Target Crops  Bayer Roundup is approved for use on a variety of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Compatibility - Compatible with sticking agents  Manufacturing Or Marketing Company – Monsanto India  Mode Of Formulation – Emulsified  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying     Dosage: Use Roundup   Shipping Charges May Vary After the Checkout   

 • Sumitomo Glycel Herbicide Weeds Sumitomo Glycel Herbicide

  Sumitomo Sumitomo Glycel Herbicide

  Product Description Sumitomo Glycel is a post-emergence, broad-spectrum herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds Technical Composition Sumitomo Glycel contains 41% w/w of the active ingredient glyphosate. Glyphosate is a member of the glyphosate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme EPSPS, which is essential for plant growth. Mode of Action Sumitomo Glycel is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glyphosate inhibits the enzyme EPSPS, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant. Features Broad-spectrum: Glycel Herbicide is effective against a wide range of annual and perennial weeds, including barnyardgrass, dandelions, and thistles. Post-emergence: It Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted. Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application. Easy to use: Glycel is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Effective weed control: Glycel is effective against a wide range of annual and perennial weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops. Long-lasting weed control: Glycel has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days. Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment. Targeted Weeds Glycel is used to control a wide range of annual and perennial weeds in a variety of crops. It is effective against Arundinella bengalensis, Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Imperata cylindrical, Kalm grass, Paspalum scrobiculatum, Polygonum perfoliatum, Soghum helepense , other dicot & monocot weeds in general Target Crops Sumitomo Glycel is approved for use on a variety of crops, including corn, soybeans, wheat, and cotton. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches. Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field Compatibility - Compatible with sticking agents Manufacturing Or Marketing Company –  Sumitomo Chemical India Ltd. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying Dosage:The recommended dosage of Sumitomo Glycel varies depending on the crop and the weed pressure Crop Name of the weeds Dosage / ha Formulation (Litre) Tea Arundinellabengalensis Axonopuscompressus CynodondactylonImperata cylindrical Kalm grassPaspalumscrobiculatum Polygonumperfoliatum 2.0 - 3.0 Non-cropped area Soghumhelepenseother dicot &monocot weeds in general 2.0 - 3.0 Shipping Charges May Vary After the Checkout

 • Excel Mera-71 Herbicide Excel Mera-71 Herbicide

  Excel Crop Care Excel Mera 71 Herbicide ( Glyphosate 71% Sg)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Excel Mera 71 is a systemic, broad-spectrum, non-selective, post-emergent, herbicide. Excel Mera 71 gives complete and speedy control of hard to kill annual and perennial weeds. Technical Content : Ammonium salt of Glyphosate 71% SG Quicker & Higher absorption. Faster kill as compared to IPA salt. Higher loading (a.i.) per liter. Better control of Broadleaf and hard to kill weeds. Better rain fastness. Cost-effective weed management. Convenient to recommend, use and handle DOSAGE - Use Mera 71, 6-7 gm/liter of water or 1 kg per acre in 150-160 liter of water per acre.

 • Bayer Laudis + Foost Herbicide Selective Herbicide Bayer Laudis + Foost Herbicide Crop

  Bayer Bayer Laudis Herbicide With Foost

  Product Description Bayer laudis is a post-emergence, selective herbicide that is used to control a range of broadleaf weeds in corn and soybean crops. It is formulated as a soluble concentrate (SC) and is applied to the leaves of the weeds. Technical Composition laudis herbicide contains 42% w/w of the active ingredient tembotrione. Tembotrione is a member of the PPO (photosynthetic electron transport inhibitor) family of herbicides. It works by blocking the production of ATP, which is a molecule that provides energy for plant growth. Mode of Action laudis herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, tembotrione blocks the production of ATP, which prevents the plant from producing energy. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant. Features Selective: It is selective for corn and soybean crops, so it will not harm the crop when applied properly. Effective: It is effective against a range of broadleaf weeds, including lambsquarters, pigweed, and waterhemp. Long-lasting: It has a long residual activity, so it can provide control of weeds for up to 30 days after application. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased crop yield: It can help to increase crop yield by controlling weeds that compete with the crop for water, nutrients, and sunlight. Reduced weed control costs: It can help to reduce weed control costs by reducing the need for manual weeding. Improved crop quality: It can help to improve crop quality by reducing the incidence of diseases and pests that are transmitted by weeds. Dosage The recommended dosage of laudis herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 115ml/ acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.2-0.4 Liters per hectare. Targeted Weeds Laudis is used to control a range of broadleaf weeds in corn and soybean crops. It is effective against lambsquarters, pigweed, waterhemp, and other broadleaf weeds. Target Crops laudis herbicide is approved for use on corn and soybean crops. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Bayer CropScience Mode Of Formulation - Emulifiable Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Swal Ferio Herbicide - 1LT Swal Ferio Herbicide - 1LT Non Cropped

  SWAL Swal Ferio Herbicide - 1LT

  Swal Ferio is a non-selective, post-emergent herbicide used for the control of perennial weeds in plantation crops. It contains Glufosinate Ammonium as an active ingredient. Ferio has got broad-spectrum efficacy that can control broad leaf and grassy weeds. Ferio is a contact herbicide, on being safe to the crop spray hood may be used to avoid spill of drift on crops. Borrelia/Fern-like hard-to-kill weeds can also be killed effectively in the crops that are planted in rows eg., cotton, chilies, vegetables, grapes, citrus, banana etc. Ferio causes no harm to soil and water.

  Rs. 869.00

 • UPL Sweep Power Herbicide - 1LT UPL Sweep Power Herbicide - 1LT Non Cropped

  UPL UPL Sweep Power Herbicide - 1LT

  Product Description  UPL sweep power is a post-emergence, non-selective herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial broadleaf weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Sweep Power Herbicide contains 13.5% w/w of the active ingredient glufosinate ammonium. Glufosinate ammonium is a member of the glufosinate family of herbicides. UPL sweep power works by inhibiting the enzyme glutamine synthetase, which is essential for plant growth.  Mode of Action  UPL sweep power is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glufosinate ammonium inhibits the enzyme glutamine synthetase, which prevents the plant from producing essential amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant.  Features  Non-selective: Sweep Power is non-selective, meaning that it will kill any plant that it comes into contact with. This makes it a good choice for controlling difficult-to-kill weeds.  Post-emergence: It Herbicide is a post-emergence herbicide, meaning that it is applied after the weeds have emerged from the soil. This makes it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted.  Long-lasting: It Herbicide has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Benefits  Effective weed control: Sweep Power is effective against a wide range of annual and perennial broadleaf weeds, making it a good choice for controlling weeds in a variety of crops.  Long-lasting weed control: It Herbicide has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Easy to use: It Herbicide is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Safe for crops: It Herbicide is safe for a wide range of crops, including corn, soybeans, cotton, and sugarcane.  Environmentally friendly: It Herbicide is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment.  Dosage  The recommended dosage of UPL sweep power varies depending on the crop and the weed pressure. For corn, the recommended dosage is 0.35-0.75 pounds per acre. For soybeans, the recommended dosage is 0.25-0.50 pounds per acre.  Targeted Weeds  Sweep power is used to control a wide range of annual and perennial broadleaf weeds in a variety of crops. In Cotton and Tea:Cynodon Dactylon, Cyperus Rotundus, Dactyloteneum Aegyptium, Digitaria Marginata.  Target Crops  UPL sweep power is approved for use on a variety of crops, including Cotton and Tea. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Compatibility - Compatible with sticking agents  Manufacturing Or Marketing Company –  UPL Limited.  Mode Of Formulation – Emulsified  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying  Shipping Charges May Vary After the Checkout 

  Rs. 952.00

 • Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML Crops Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML Dosage

  Godrej Godrej Hitweed Maxx Herbicide - 500 ML

  Godrej Hitweed Maxx is a post emergence selective herbicide for broad leaved weeds control in cotton crop. Weed Stage: 2 -3 leaf stage of Broad Leaf weed.Soil Condition: Moist Soil. Dosage : Use Godrej Hitweed Maxx  250-300 ml/Acre in 200 lts water

  Rs. 1,655.00

 • Bayer Council Activ Herbicide Bayer Council Activ Rice Herbicide Content Crop

  Bayer ಬೇಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ (ಟ್ರಿಯಾಫಮೋನ್ 20% + ಎಥಾಕ್ಸಿಸಲ್ಫುರಾನ್ 10% WG) - 45GM

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಟ್ರೈಫಾಮೋನ್ 20% + ಎಥಾಕ್ಸಿಸಲ್ಫುರಾನ್ 10% WG ಕಸಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಬೀಜದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು (ಆರ್ದ್ರ ಡಿಎಸ್ಆರ್) ಹುಲ್ಲುಗಳು, ಸೆಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಋತುವಿನ ಅವಧಿಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಹಾರ

 • Crystal Topper-77 Herbicide Crystal Topper-77 Herbicide

  Crystal Crystal Topper-77 Herbicide

  Crystal Topper 77 Herbicide contains Glyphosate 71% sg and Is A Non-Selective, Systemic Herbicide Of Organo Phosphorus Group, Which Inhibits Epsp Synthesis In Weed Plant. Due To Its Non-Selective Action It Kills All Types Of Weeds Topper 77 Is Absorbed By The Weed Plants Very Rapidly And Kills The Plant From The Root With 7-12 Days After Its Application, Apart From Annual And Perennial Weeds Also Kills The Aquatic Weeds Efficiently Topper 77 Does Not Affect The Germination Of Ensuing Crops And Any Crop Can Be Grown After Its Application. Dosage :  Use Topper 77 Herbicide 1 ML / Litre of Water

 • Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT

  Syngenta Syngenta Gramoxone Herbicide - 1LT

  Product Description  Syngenta Gramoxone Herbicide is a non-selective, contact herbicide that is used to control a wide range of weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Gramoxone Herbicide contains 24% w/w of the active ingredient paraquat dichloride. Paraquat dichloride is a bipyridilium herbicide that works by disrupting the electron transport chain in plants.   Mode of Action  Gramoxone is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, paraquat dichloride disrupts the electron transport chain, which prevents the plant from producing energy.   Features  Non-selective: It will kill any plant that it comes into contact with, making it a good choice for controlling broadleaf weeds and grasses.  Contact: It only kills the plant that it is applied to, making it a safe choice for use around other plants.  Fast-acting: It will kill the weeds within hours of application, making it a good choice for controlling weeds that are growing quickly.  Long-lasting: It has a long residual activity, meaning that it will continue to kill weeds for up to 30 days after application.  Benefits  Effective weed control: Itis effective against a wide range of weeds, including broadleaf weeds and grasses.  Fast-acting: It will kill the weeds within hours of application, saving you time and money.  Long-lasting: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Safe to use: It is safe to use around other plants, so you can rest assured that your crops will not be harmed.  Economical: It is an economical herbicide, so you can save money on your weed control costs.  Dosage  The recommended dosage of Gramoxone Herbicide varies depending on the crop and the weed pressure. For soybeans, the recommended dosage is 0.5-1.0 liters per hectare. For corn, the recommended dosage is 0.75-1.25 liters per hectare.    Targeted Weeds  Gramoxone Herbicide is used to control a wide range of weeds in a variety of crops. It is effective against broadleaf weeds such as pigweed, lambsquarters, and dandelions. It is also effective against grasses such as barnyardgrass, crabgrass, and foxtail.  Target Crops  It is approved for use on a variety of crops, including soybeans, corn, cotton, and sugarcane. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd.  Mode Of Formulation - Emulifiable  Mobility In Plant - Systemic  Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying   

 • Syngenta Calaris Xtra Herbicide Crops Syngenta Calaris Xtra Herbicide

  Syngenta Syngenta Calaris Xtra Herbicide

  Technical Content : Syngenta Calaris Xtra Contains Mesotrione 2.27% w/w + Atrazine 22.7% w/w SC Syngenta Calaris Xtra is India's first pre-mix herbicide which delivers better and long duration control of grass weeds and broad leaf weeds. Recommended crops: Corn & Sugarcane Recommended weeds: Grass weeds & broad leaf weeds. Dosage : Dissolve Syngenta Calaris Xtra 1400 ml / acre

 • Bayer Sunrice Herbicide Crops Bayer Sunrice Herbicide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕ- 50 GM

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಬೇಯರ್‌ನ ಸನ್‌ರೈಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವು ಎಥಾಕ್ಸಿಸಲ್ಫ್ಯೂರಾನ್ 15% WDG ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವು ನಂತರದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೋನೋಕೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ರ್ಪಸ್ ನಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಳೆಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಪರಸ್ ರೋಟಂಡಸ್‌ನಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೆಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

  Rs. 645.00

 • BASF Tynzer Herbicide - Agriplex BASF Tynzer Herbicide - Agriplex

  BASF BASF Tynzer Herbicide

  Technical Content : Topramezone 33.6 % SC Tynzer herbicide is a post emergence Selective herbicide for corn, offering broad spectrum with complete crop safety. It is a selective herbicide belongs to the phenyl pyrazolyl ketone family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme (4-hydroxy pyruvate dioxygenase), resulting bleaching of foliage, cessation of growth and ultimately death of weeds. BENEFITS Effective control on Narrow and broadleaf weeds. Healthy crop with high productivity. MODE OF ACTION - TynzerTM gets absorb through roots and shoots of the weeds and it starts working immediately. Weed's stop taking nutrient from soil and in10 to 12 days it controls weeds from roots. Always apply in combination of Flxu and Outright for better efficacy on weeds. DOSAGE - TynzerTM should be applied when Narrow leaf weeds are at 2to3 inch height and Broad leaf weeds at 2 to 3 leaf stage. Make sure there is good moisture in soil at time of application and no rainfall is predicted in next 2 to 3hrs For application in 1 acre, prepare a stock solution of 30ml TynzerTM and 500g Flux in 9.5 Lit clean water, add 1 lit of this stock solution in 16 lit capacity Knapsack spray pump tank and add 30 ml Outright directly in to tank. For 1 acre use 10 spray pump. SPEICIFICATION Crop Insect/Disease/Weed Dosage Corn Elusine indica Digitaria sanuinalis Dactyloctenium aegyptium Echinochloa spp Chloris barbata Parthenium Hysterophorous Digera arvensis Amaranthus viridis Physalis minima Alternanthera sessilis Celosia argentea 30 to 40ml/acre + MSO adjuvant @2ml of water

 • Swal Alito - 500 ML Swal Alito - 500 ML Crop

  Swal Swal Alito - 500 ML

  Technical Name : METALOCHLOR 50% EC Type: Selective Pre emergence Mode of Action : Systemic Major Crops : Soybean Target Weeds : Amaranthus viridis, Cyperus difformis, Echinochloa colona, Panicum repens, Eleucine indica, Digitaria sanguinalis Dose/acre : 800 ml

 • Tropical Tagquit Herbicide Tropical Tagquit Herbicide

  Tropical Tropical Tagquit Herbicide

  Tropical Tagquit is a Non selective herbicide and contains Paraquat Dichloride 24% Sl. Tagquit is a quartenary nitrogen herbicide containing Paraquat dichloride 24% SL widely used for weed control. It is a quick acting, non-selective compound, that destroys green plant tissue on contact and by translocation within the plant. Tagquit is also used as a crop desiccant and defoliant, and as an aquatic herbicide. Tagquit is inactivated on contact with soil.

  Rs. 480.00

 • PI Elite Herbicide - 75 ML Weeds PI Elite Herbicide - 75 ML

  PI PI Elite Herbicide

  Technical Content: Topramezone 33.6 % SC Application Method ELITE should be applied at 2-5 leaf stage of the weeds. ELITE should be applied in combination with SOLARO & OUTRIGHT. Combined application of ELITE+ SOLARO gives synergistic effects. ELITE+ SOLARO stock solution should be prepared before application. ELITE should be applied under moist field conditions using flat fan nozzle. Benefits Effectively kills all major narrow & broad leafy weeds of corn. Completely safe for all the corn species at all the growth stages. Reduces Crop Weed Competition by killing all major weedsYield increases & cost of cultivation reduces Dosage : Use PI Elite 75 to 100ml(25.2 to 33.6 g a.i.)+ MSO adjuvant @2ml/L water per hectare.

 • Tata Metri (Metribuzin 70% WP) Herbicide Tata Metri (Metribuzin 70% WP) Herbicide

  Tata Rallis Tata Metri (Metribuzin 70% WP) Herbicide

  Tata Metri is a selective herbicide used to control annual grasses and many broadleaf weeds.Metri is used as pre- and post-emergence herbicide. Tata Metri Herbicide is a 70% WP formulation of Metribuzin.  Crops: Wheat, Soybean, Potato, Tomato & Sugarcane.Dosage: Use Tata Metri 100-120 gm/acre.

 • Bayer Laudis Herbicide - Agriplex Bayer Laudis Herbicide - Agriplex

  Bayer Bayer Laudis Herbicide

  Product Description     Laudis Herbicide is a broad-spectrum post-emergence herbicide that controls a wide range of annual broadleaf and grassy weeds in corn. It is effective on tough to control glyphosate-resistant weeds such as giant ragweed, kochia, volunteer canola, and waterhemp. Laudis also has residual activity, providing up to 3 weeks of weed control.   Active Ingredients    The active ingredient in Bayer Laudis Herbicide is tembotrione. Tembotrione is a Group 27 herbicide, which means that it works by inhibiting the activity of the 4-hydroxy-phenyl-pyruvate-dioxygenase (4-HPPD) enzyme. This enzyme is involved in the synthesis of carotenoids, which are plant pigments that protect chlorophyll from damage by sunlight. When tembotrione inhibits the activity of 4-HPPD, it causes the plant to lose its carotenoids, which leads to chlorophyll bleaching and eventually plant death.   Mode of Action    Here is a more detailed explanation of the mode of action of tembotrione:   Carotenoids are plant pigments that are responsible for giving plants their yellow, orange, and red colors. They also play an important role in protecting chlorophyll from damage by sunlight.   Chlorophyll is the green pigment that is responsible for photosynthesis. It absorbs sunlight and uses the energy to convert carbon dioxide and water into glucose.   4-HPPD is an enzyme that is involved in the synthesis of carotenoids. It converts 4-hydroxyphenyl pyruvate into 4-hydroxyphenyl-acetaldehyde, which is a precursor to carotenoids.   When tembotrione binds to 4-HPPD, it prevents the enzyme from converting 4-hydroxyphenyl pyruvate into 4-hydroxyphenyl-acetaldehyde. This blocks the synthesis of carotenoids, which leads to chlorophyll bleaching and eventually plant death.   Benefits    Effective on a wide range of weeds: It controls a wide range of annual broadleaf and grassy weeds in corn, including some that are resistant to other herbicides.   Has residual activity: Laudis Herbicide provides weed control for up to 3 weeks after application. This means that you only need to apply it once, and it will continue to control weeds for several weeks.   Easy to use: It can be applied with a variety of equipment, including ground sprayers, aerial sprayers, and backpack sprayers. It is also compatible with many other herbicides, making it a versatile tool for weed control.   Safe for corn: Laudis Herbicide is safe for corn, so it can be used safely to control weeds in cornfields.   Crop   Weeds   Dosage (mL/ha)   Dosage (mL/ac.)   Corn   Annual broadleaf and grassy weeds   110-220   44-89   Corn   Giant ragweed, kochia, volunteer canola, and waterhemp   220   89       It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions. 

 • Adama Agil Herbicide Use Adama Agil Herbicide Crops

  Adama ಆಡಮಾ ಅಗಿಲ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕ (ಪ್ರೊಪಾಕ್ವಿಜಾಫಾಪ್ 10% ಇಸಿ)

  ಆಡಮಾ ಅಗಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಆಡಮಾ ಎಜಿಐಎಲ್ ಎರಿಲೋಕ್ಸಿಫೆನಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪಿಯೊನೇಟ್ಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ನಂತರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವಿಶಾಲ ಎಲೆಗಳ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ AGIL ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2-4 ಎಲೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಜಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಕಳೆಗಳ ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. AGIL ಸಸ್ಯನಾಶಕವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಅಡಮಾ ಅಗಿಲ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

 • Syngenta Zetrola Herbicide Crops Syngenta Zetrola Herbicide

  Syngenta Syngenta Zetrola Herbicide

  Syngenta Zetrola is a selective herbicide and effectively fights grass weeds already emerged at the time of treatment. It is rapidly absorbed by the leaves of the weeds and translocated inside the plant up to the roots, rhizomes and stolons. Thanks to its systemic activity, propaquizafop blocks the vegetative propagation of perennial grasses

 • Syngenta Fusilade Herbicide Crops Syngenta Fusilade Herbicide

  Syngenta Syngenta Fusilade Herbicide

  Fusiflex provides quick control over weeds. It is effective on broad and narrow leaves and acts as a simple solution to maintain healthy crops for a profitable yield.

 • BASF Basta Herbicide - 1 LT BASF Basta Herbicide Crops

  BASF BASF Basta Herbicide - 1 LT

  Product Description  Basf Basta is a non-selective, post-emergence herbicide that is used to control a wide range of annual and perennial broadleaf weeds in a variety of crops. It is formulated as a soluble liquid (SL) and is applied to the leaves of the weeds.  Technical Composition  Basta Herbicide contains 13.5% w/w of the active ingredient glufosinate ammonium. Glufosinate ammonium is a member of the glufosinate family of herbicides. It works by inhibiting the enzyme glutamine synthetase, which is essential for plant growth.  Mode of Action  Basta Herbicide is absorbed by the leaves of the weeds and then translocated throughout the plant. It accumulates in the chloroplasts, which are the plant's "powerhouses". Once it reaches the chloroplasts, glufosinate ammonium inhibits the enzyme glutamine synthetase, which prevents the plant from producing amino acids. This leads to the death of the plant cells and the eventual death of the plant.  Features:  Non-selective: Basta Herbicide will kill any plant that it comes into contact with, making it a good choice for controlling weeds that are difficult to control with other herbicides.  Post-emergence: basta is applied after the weeds have emerged from the soil, making it a good choice for controlling weeds that emerge after the crop has been planted.  Long-lasting: It has a long residual activity, meaning that it can provide control of weeds for up to 30 days after application.  Water-soluble: Basta is water-soluble, making it easy to mix and apply.  Low volatility: Basta is low-volatile, meaning that it is less likely to drift away from the target area.  Benefits:  Effective weed control: It is effective against a wide range of annual and perennial broadleaf weeds, including pigweed, lambsquarters, and dandelions.  Long-lasting weed control: It has a long residual activity, so you can be confident that your crops will be protected from weeds for up to 30 days.  Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Safe for crops: It is safe for a wide range of crops, including soybeans, corn, cotton, and sugarcane.  Environmentally friendly: It is a non-persistent herbicide, meaning that it breaks down quickly in the environment.     Target Crops  It is approved for use on a variety of crops, including soybeans, corn, cotton, and sugarcane. It is also approved for use on non-crop areas, such as roadsides and ditches.  Frequency of application - Depends on Spread and growth of weeds in the field  Manufacturing Or Marketing Company – BASF India     Dosage : Use BASF Basta Herbicide  Target Crops  Target weeds  Dose (liter/acre)  Time of application  Cotton  Echinochloa spp. Dactyloctenium sp. Cynodon dactylon.   1-1.2ltr  At active vegetative growth stage of weeds   Tea  Borreria hispida Imperata cylindrica Digitaria sangunalis Commelina benghalensis Ageratum conyzoides Eleusine indica Paspalum conjugatum Panicum repens   1-1.3ltr  At active vegetative growth stage/flowering stage of weeds use a spray shield to prevent drift on the tea plants.   

  Rs. 1,170.00

 • JU Atrazine 50 WDP Herbicide - 500 GM - Agriplex

  JU Agri Science JU Atrazine 50 WDP Herbicide - 500 GM

  Technical Name: Atrazine 50% WP Mode of Action: Pre and Early Post Emergent Herbicide Atrazine is a chlorinated triazine herbicide that is used to selectively control annual grasses and broadleaf weeds before they emerge. It is a systemic herbicide, which means that it is taken up by the roots and leaves of the plant and moves throughout the plant, killing it. Atrazine is registered for use on several agricultural crops, including corn, sorghum, sugarcane, wheat, macadamia nuts, and guava. It is also registered for use on non-agricultural areas, such as industrial sites and turf. Atrazine is effective against a wide range of weeds, including crabgrass, foxtail, barnyardgrass, pigweed, and johnsongrass. It is also effective against some perennial weeds, such as quackgrass and dallisgrass. Atrazine is applied to the soil as a spray or granular application. The rate of application will vary depending on the crop being treated and the weeds present. Atrazine is a relatively safe herbicide when used according to label directions. However, it can be harmful to fish and other aquatic organisms. It is important to avoid applying atrazine near water bodies. Safety Precautions Always read and follow the label directions carefully. Wear protective clothing, including gloves, long sleeves, and pants, when handling atrazine. Avoid contact with skin, eyes, and mouth. Wash thoroughly with soap and water after handling atrazine. Dispose of atrazine and its containers properly. Dosages: 400- 1600 gm per acre

  Rs. 321.50

 • Indofil Bigul Herbicide - Agriplex

  Indofil Indofil Bigul Herbicide

  Indofil Bigul Herbicide is a powerful, non-selective herbicide that kills tough weeds and grasses. It is ideal for spot or broadcast treatment and provides up to 95% control of a range of broadleaf weeds in field and vegetable crops. It is fast-acting and easy to use, making it an effective part of any integrated weed management plan.

  Rs. 827.50

 • Syngenta Rifit Plus Herbicide Syngenta Rifit Plus Herbicide Crops

  Syngenta Syngenta Rifit Plus Herbicide

  Syngenta Rifit Plus is an excellent weedicide for planted paddy with improved formula and high-quality spreaders. This modern formula makes Rifit Plus a trusted choice for quick and long-term control over weeds and some broad leaf weeds.

 • Syngenta Repivox Herbicide - 1 LT Syngenta Repivox Herbicide Crops

  Syngenta Syngenta Repivox Herbicide - 1 LT

  Syngenta Repivox® 60 OD is a late post-emergent broad spectrum herbicide that provides superior and long lasting weed control including persistent weeds such as Leptochloa and Cyperus spp., not controlled by other brands; resulting to cleaner fields and better farm productivity.

  Rs. 1,586.00

 • Apiro Forte Herbicide Syngenta Syngenta Apiro Forte Herbicide Crops

  Syngenta Syngenta Apiro Forte Herbicide - 150 ML

  Syngenta Apiro forte is a first class powerful weedicide with a unique combination of 2 advanced herbicides. Apiro Forte used in Transplanted Rice. Apiro Forte is for those progressive Rice growers of India, who are looking for a one pass solution, ease of application & an effective control of broad spectrum weeds to help the crop to get right nutrients without competition of weeds. Within 5-7 days after transplanting when weed stage is at 1 leaf stage of grass weed Dosage : Apiro Forte 150ml / acre with 2 L water / acre Splash (2 full splash bottles / acre)

  Rs. 956.00

 • Syngenta Fusiflex Herbicide Syngenta Fusiflex Herbicide Crops

  Syngenta ಸಿಂಜೆಂಟಾ ಫ್ಯೂಸಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : Syngenta Fusiflex ಸಸ್ಯನಾಶಕವು Fluazifop-p-butyl 13.4 %EC ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆಗಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ - ಕಳೆ 3-5 ಎಲೆಗಳ ಹಂತ. ಇದು ಸೋಯಾಬೀನ್, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆಗಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರದ ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಸಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಸ್ಯನಾಶಕವು ಪ್ರಮುಖ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಸಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 400-500 ML / ಏಸರ್

 • Crystal Clinton Herbicide - 1 LT - Agriplex

  Crystal Crystal Clinton Herbicide - 1 LT

  Active Ingredient : Glyphosate 41% SL Mode Of Formulation: Emulifiable Product Description Crystal Clinton herbicide is used for killing all weeds (non-selective). Use only when there is no standing crop. Effective control of weeds in the field. Recommended Crop It Is Used In Non-Cropped Area. Recommended Dosage 1-2 ml Application Method Direction of use Foliage Spraying

  Rs. 660.00

 • Syngenta Touchdown Herbicide Crops Syngenta Touchdown Herbicide - 1 LT

  Syngenta Syngenta Touchdown Herbicide - LT

  Technical Content: Syngenta Touchdown Herbicide contains Glyphosate (36.8 %) Mode of Action: Non-selective Herbicide Product Description: TOUCHDOWN IQ is a non-selective herbicide for the control of a wide range of annual and perennial Grass and Broadleaf weeds in Agriculture, Horticulture, Forestry, Industrial areas, Recreational areas and for other uses including general weed control. Dosage: Dissolve Syngenta Touchdown 1.5 ltr/acre.

  Rs. 876.00

 • Indofil Oxy Gold Herbicide - Agriplex

  Indofil Indofil Oxy Gold Herbicide

  Indofil Oxy Gold Herbicide is a pre- and early post-emergence herbicide that controls a wide range of broadleaf weeds and some annual grasses in rice, tea, potato, onion, groundnut, garlic, and sugarcane. It is a selective herbicide, which means that it only kills the weeds and does not harm the crop. Active Ingredient: Oxyfluorfen 23.5% EC Mode of Action: Oxyfluorfen is a diphenyl ether herbicide that works by inhibiting the growth of the weed's roots. It is a contact herbicide, which means that it must come into direct contact with the weed leaves to be effective. Dosage: Rice: 650-1000 g/ha Tea: 650-1000 g/ha Potato: 425-850 g/ha Onion: 500-750 g/ha Groundnut: 500-750 g/ha Garlic: 500-750 g/ha Sugarcane: 500-750 g/ha Time of Application: Pre-emergence application can be made within 0-3 days of transplanting or sowing. As an early post-emergence application can be made up to 2-3-leaf weed stage. Safety Precautions: Always wear protective clothing and eyewear when handling Oxy Gold Herbicide. Do not contaminate water bodies with the herbicide. Dispose of empty containers properly. For more information, please read the product label carefully. Here are some additional information about Indofil Oxy Gold Herbicide: It is a green chemistry product that is safe to the environment and users. It has a broad spectrum of weed control, including barnyard grass, broadleaf weeds, and sedges. It has a strong contact and residual action, which means that it kills the weeds quickly and prevents them from re-growing. It is easy to use and can be applied with a knapsack sprayer or a tractor-mounted sprayer.

 • Sumitomo Sumimax Herbicides - 100 ML - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Sumimax Herbicides - 100 ML

  Sumitomo Sumimax Herbicides is a pre-emergent herbicide that controls a wide range of broadleaf weeds and grasses in soybean, wheat, and groundnut crops. It is formulated as a suspension concentrate (SC) and contains the active ingredient flumioxazin, which is a member of the dicarboxamide class of herbicides. Active Ingredient The active ingredient in Sumitomo Sumimax Herbicides is flumioxazin. It is a member of the dicarboxamide class of herbicides and works by inhibiting the production of chlorophyll in weeds, which eventually leads to their death. Sumitomo Sumimax Herbicides works by inhibiting the production of chlorophyll in weeds, which eventually leads to their death. It is effective on a variety of weeds, including: Phulkia Carrot grass Motha Broadleaf weeds such as morning glory, lambsquarters, and pigweed Grasses such as barnyardgrass, foxtail, and crabgrass Sumitomo Sumimax Herbicides should be applied to the soil within 3 days of sowing. It is rainfast within 1 hour of application. The recommended dosage is 100 mL per acre, which should be mixed with 200 liters of water. Sumitomo Sumimax Herbicides is a safe and effective herbicide that can help you protect your crops from weeds. It is registered with the EPA and is considered to be low-risk to human health and the environment. Here are some of the benefits of using Sumitomo Sumimax Herbicides: Controls a wide range of weeds Effective on both broadleaf and grassy weeds Safe for use in soybean, wheat, and groundnut crops Low-risk to human health and the environment Rainfast within 1 hour of application Here are some safety precautions to take when using Sumitomo Sumimax Herbicides: Always read and follow the label instructions carefully. Wear protective clothing and eyewear when handling the product. Do not apply the product to windy days. Do not allow the product to come into contact with water bodies.

  Rs. 994.50

 • Sumitomo Suminara Herbicide - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Suminara Herbicide

  Sumitomo Suminara Herbicide is a systemic, non-selective, broad-spectrum herbicide that controls a wide range of weeds in non-crop situations. It is a high-loaded glyphosate formulation with IPA salt that ensures more power and coverage, resulting in consistent control of weeds. Features: Systemic herbicide Non-selective Broad-spectrum High-loaded glyphosate formulation with IPA salt More power and coverage Consistent control of weeds Application: Sumitomo Suminara Herbicide is applied as a foliar spray. The recommended dosage is 100-150 ml per 15 liters of water. The spray should be applied to the actively growing leaves of the weeds. Safety precautions: Sumitomo Suminara Herbicide is a hazardous material and should be handled with care. Always wear protective clothing and eyewear when applying the herbicide. Do not allow the herbicide to come into contact with your skin or eyes. Storage: Store Sumitomo Suminara Herbicide in a cool, dry place. Keep out of reach of children and animals.

 • Syngenta Rifit Herbicide Crops Syngenta Rifit Herbicide

  Syngenta Syngenta Rifit Herbicide

  Mode of Action: Syngenta Rifit works as a Pre and Post-emergent herbicide. Product Description: Syngenta Rifit 50 EC is a pre-emergence herbicide for control of grasses, sedges and some broad leaf weeds in transplanted Rice. Formulated with the active ingredient PRETILACHLOR. It provides excellent selectively on all known varieties of Rice. No adverse effect like stunting or yellowing of crop, rather gives greening effect to the crop. It belongs to chemical class, Chloroacetanilide. Best time of application to yield optimum results should be maximum till the 5th day after transplanting and water management is extremely important during the use of the product. Dosage: Dissolve Rifit 500ml/acre

 • Bayer Whip Super Herbicide Crops Bayer Whip Super Herbicide

  Bayer Bayer Whip Super Herbicide

  Technical Content: Fenoxaprop-p-ethyl 9 EC (9.3% w/w) Mode of Action: Selective/Post emergence herbicide Product Description:Whip Super contains Fenoxaprop-p-ethyl as an active ingredient which is a selective herbicide having action against Echinochloa sp. and other grassy weeds in soybean, rice, cotton, black gram, and onion. It is a post-emergent herbicide having action on a broad spectrum of grasses. Dosage:2ml per liter of water

 • Atul Salix 24D Herbicide - 500 GM - Agriplex

  Atul Atul Salix 24D Herbicide - 500 GM

  Selective and systemic post-emergence herbicide for a broad range of weeds Atul Salix 24D Herbicide is a selective and systemic post-emergence herbicide that is used to control a wide range of broadleaf weeds in various crops. It is effective against annual and perennial weeds, including but not limited to: Amaranthus spp. (pigweeds) Chenopodium spp. (goosefoots) Cirsium spp. (thistles) Convolvulus spp. (bindweeds) Erigeron spp. (fleabanes) Polygonum spp. (smartweeds) Solanum spp. (nightshades) Trifolium spp. (clovers) Active ingredient: 2,4-D sodium salt 95% SP Mode of action: Atul Salix 24D Herbicide is a systemic herbicide, meaning that it is absorbed by the leaves and roots of the target weeds and translocated throughout the plant, killing it from within. Application: Atul Salix 24D Herbicide can be applied to crops using a variety of methods, including: Foliar application: Spray the herbicide directly onto the leaves of the weeds. Basal bark application: Apply the herbicide to the lower stem of trees and shrubs. Cut stump treatment: Apply the herbicide to the cut stump of trees and shrubs. Dosage: The dosage of Atul Salix 24D Herbicide will vary depending on the type of weed being controlled, the size of the weed, and the crop being treated. Refer to the product label for specific dosage instructions. Precautions: Wear protective clothing, including gloves, long sleeves, and pants, when handling Atul Salix 24D Herbicide. Avoid contact with skin and eyes. Do not apply to crops that are stressed or suffering from drought. Do not apply to crops that are wet or dew-covered. Do not apply to crops that are within 7 days of harvest. Keep out of reach of children and animals. Benefits: Effective control of a wide range of broadleaf weeds Systemic action for long-lasting control Can be used on a variety of crops Relatively affordable

  Rs. 264.00

Herbicides - Agriplex

Herbicide, a specialist, generally synthetic, for killing or hindering the development of undesirable plants, like private or agrarian weeds and obtrusive species. An incredible benefit of chemical herbicides over mechanical weed control is the ease of application, which frequently saves money on the expense of work. Most herbicides are viewed as nontoxic to animals and humans, yet they can cause significant mortality of nontarget plants and the bugs that rely upon them, particularly when applied loftily.

Here are some high-quality herbicides. Buy the best quality herbicides online at Agriplex. Agriplex Provides 100% genuine herbicides and the best quality agricultural products online.

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account