ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಕೀಟನಾಶಕಗಳು

174 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Solomon Insecticide Bayer Solomon Insecticide All Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸೊಲೊಮನ್ (ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 300 OD(8.49 + 19.81 % w/w)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಸೊಲೊಮನ್ ನವೀನ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫೀಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. O-TEQ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ (ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಿತ) ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ವೇಗ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75-1 ಮಿಲಿ

 • MBF Kem Insecticide - Agriplex

  MBF MBF Kem Insecticide

  Product Description - MBF Kem Insecticide is a water-soluble liquid formulation containing 1.9% emamectin benzoate, an active ingredient that is effective against a wide range of insect pests, including aphids, leafhoppers, caterpillars, and mites. It is a contact and stomach insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Kem is also a translaminar insecticide, which means it can penetrate the leaf tissues and protect the plant from the inside out. Active Ingredient : MBF Kem Insecticide is emamectin benzoate. It is a member of the avermectin family of insecticides, which are derived from a soil bacterium called Streptomyces avermitilis. Emamectin benzoate works by disrupting the nervous system of insects, causing them to become paralyzed and die. Kem is a selective insecticide, which means it is relatively safe for beneficial insects such as pollinators and ladybugs. It is also a non-systemic insecticide, which means it does not move through the plant, so it is not harmful to humans or animals if they consume the treated plant. Kem is easy to use and can be applied to a variety of crops, including vegetables, fruits, ornamentals, and turf. It is also effective against a variety of pests, making it a versatile and effective insecticide. Here are some of the key benefits of using MBF Kem Insecticide: Effective against a wide range of insect pests Selective, so it is safe for beneficial insects Non-systemic, so it is not harmful to humans or animals Easy to use Versatile and effective

 • BASF Exponus Insecticide BASF Exponus Insecticide Crops

  BASF BASF Exponus Insecticide

  Product Description BASF Exponus® insecticide is a powerful and versatile solution for farmers. Its new mode of action targets even the toughest chewing pests, certain thrips, Black Thrips and leaf miner. It offers quick and effective control over challenging insect populations. It contains Broflanilide 300G/L SC. Technical Content : Broflanilide 300G/L SC Mode of Action - Exponus Insecticide is powered by the active ingredient broflanilide. Gaba-gated chloride channel allosteric modulators Special Features: BASF Exponus® prevents GABA from transmitting inhibitory signals causing over excitation of the nervous system leading to incapacitation of the insect NO CROSS RESISTANCE - Effective on targets which have developed resistance against multiple MOAs BENEFITS Powerful - Effective on resistant and toughest insects. Quick - Spreads and acts fast, resulting in quick control of insects. Versatile - Effectively controls many insects in different crops at different stages. Mode Of Formulation - Emulifiable Dosage : Use BASF Exponus Insecticide Target crop Target Pest/ Insects Cropping Stage Dosage/acre (ml)  Chilli  Thrips & Lepidoptera  1st spray- Active vegetative growth stage with Thrips incidence  34ml/acre  Soyabean  Helicoverpa, Spodoptera & Semi looper spp. With pest incidence.2nd spray- 15days after 1st spray 17ml/ acre Red gram Maruca and Helicoverpa With pest incidence2nd spray- 20- 25 days after 1st spray 17ml/acre  Tomato Lepidoptera spp 1st spray- Before flower initiation2nd spray- before fruit inititation  25ml/acre  Brinjal  shoot & fruit borer  1st spray- Active vegetative growth stage2nd spray- 7-10days after 1st spray  25ml/acre   Manufacturing Or Marketing Company - BASF INDIA LTD.    

 • Bayer Confidor Insecticide Bayer Confidor Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 200 SL (17.8 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಕೀಟಗಳ ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲವು ನರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೀಟಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75 ರಿಂದ 1 ಮಿಲಿ

 • Bayer Sivanto Prime Insecticide All Crops Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Bayer Bayer Sivanto Prime Insecticide

  Technical Content : Flupyradifurone Bayer Sivanto® insecticide precisely targets key damaging pests while helping safeguard beneficial insects to preserve the overall health of your plants and protect your investment in your crops Dosage: 2 mL/L of water. Formulation: SL 200 | Soluble LiquidFS 480 | Flowable concentrate for seed treatment Target Pests: Aphids, hoppers and whiteflies. It is also successfully effective against mealybugs, leaf miners, soft scales, citrus pysllids as well as some weevils, thrips and beetles.

 • PI Snailkill (Metaldehyde 2.5% Pellet )

  PI PI Snailkill Insecticide (Metaldehyde 2.5% Pellet) - 1 KG

  Technical Content : Snailkill contains Metaldehyde 2.5% in Pellet form PI SNAILKILL is an excellent and renowned molluscicide which is a sure death to snails and slugs that are harmful and various pests to many important agricultural crops like Potato, Sweet potato, Carrot, Citrus plants, Grapevine, Tea plantations, Paddy seedlings and also in storage cellars, green houses, mushroom beds etc. SNAILKILL is a ready to use molluscicide. Mode of Action SNAILKILL pellets acts on the target pests through contact action. On ingestion, it is rapidly hydrolysed to acetaldehyde, this causes the mollusc to produce excess mucus, dehydrate and ultimately die. Dosage: Crops Pests Dosage (Per Ha.) Citrus, Rubber, Rice, Tea and Vegetables Snails, Slugs, Giant, African Snails Available in ready to use 2.5% Dust. Note - For field-scale applications, it would be best to use 15 to 25 kg per acre in crops like citrus, rubber, rice, tea & vegetable Method of application Find out affected areas in the evening, place small quantity of Snailkill baits (about 50-80 g per 100 sq. ft. area) near crawling path, near plant base, between the rows of crop plants or any other place where the snails and slugs are a nuisance Frequency of application: Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company - PI Industries LTD. Precautions Use protective hand gloves during use of this insecticide. Do not eat, drink or smoke during application of product. Store in a cool, dry and ventilated place under lock and key and avoid prolonged storage. Keep out of the reach of children and pets.

  Rs. 1,202.25

 • Excel Tricel Insecticide - Agriplex Excel Tricel Insecticide - Agriplex

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

  Rs. 360.00

 • Godrej Gracia Insecticide Crops Godrej Gracia Insecticide Insects

  Godrej Godrej Gracia Insecticide - 160 ML

  Product Description Gracia is a novel isoxazoline insecticide with broad-spectrum activity. The proactive spray of Gracia immediately after pest incidence ensures a longer duration of control. Its unique mode of action works effectively against both sucking and chewing pests.  Proactive: For bountiful yields, spray at the early stage of pest attack. Power: Effective control in thrips and borers. Its translaminar action ensures that the sucking pests under the leaf also get killed, providing complete protection. Protection: It is environment friendly. It is also safer for beneficial insects and mammals. Active Ingredient - Fluxametamide, An Isoxazoline Compound MODE OF ACTION - It is a gamma aminobutyric acid (GABA) - gated chloride channels antagonist. It is a translaminar insecticide effective through ingestion and contact. DOSAGE -Spray: Use Godrej Gracia1ml/ liter of water Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide Manufacturing Or Marketing Company - Godrej Agrovet   Crops Target Pest/Disease Dose per Acre (ml/ acre)  Brinjal Leaf hopper, Thrips, Fruit and shoot borer 160   Cabbage Diamond back moth, tobacco caterpillar, semilooper 160   Chilli Thirps, Fruit Borer, Tobacco caterpillar  160  Okra  Leaf hopper, Thrips, Fruit borer  160 Redgram   Spotted pod borer, pod borer 160   Tomato Thirps, Fruit borer  160 

  Rs. 2,420.00

 • UPL Lancer Gold Insecticide Crops UPL Lancer Gold Insecticide

  UPL UPL Lancer Gold Insecticide

  UPL Lancer Gold is designed to help vegetable famers control multiple insect pest cost effectively. It is a combination of two systemic insecticide from different class FEATURES Lancer gold offers a hassle-free premix solution for the management of multiple pests including thrips The active ingredients in Lancer gold Insecticide (acephate and imidacloprid) are water-soluble and readily absorbed by plant roots and foliage to give systemic control of feeding insects. Insect pests are generally controlled more effectively through ingestion than by contact. This insecticide is used to kill both chewing and sucking insects CROPS : Tomato, Potato, Cotton, Brinjal, Cucurbits, Plantation crops, Fruit crops, and Field Crops. INSECTS : Fruit borers, Caterpillars, Weevils, Aphids, Thrips, White Flies, Mealybugs. DOSAGE : 2g/litre of water

 • Bayer Oberon Insecticide Crop Bayer Oberon Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಒಬೆರಾನ್ (ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 240 SC 22.9 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಒಬೆರಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಅಕಾರ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಟೋನಾಲ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬೆರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬೆರಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀ

 • FMC Benevia Insecticide FMC Benevia Insecticide

  FMC FMC Benevia Insecticide (CYANTRANILIPROLE 10.26% OD)

  FMC Benevia Insecticide is an anthranilic diamide insecticide in the form of an oil dispersion formulation designed for foliar spray. Benevia insecticide powered by Cyazypyr active exhibits cross-spectrum action on several sucking and chewing insects. An early application of Benevia in the crop life cycle helps the crop with a promising beginning and early crop establishment which paves the way for a superior yield and better crop quality. CROPS - Silverleaf Whitefly (Bemisia Tabaci) And Melon Aphid (Aphis Gossypii) As Well As Suppresses Green Peach Aphid (Myzus Persicae), Tomato Thrips (Frankliniella Schultzei) And Western Flower Thrips (Frankliniella Occidentalis). INSECTS/ DISEASES - Cotton bollworm (Helicoverpa armigera), Native budworm (Helicoverpa punctigera), and Tomato leaf miner (Phthorimaea operculella) and Cucumber moth (Diaphania indica). MODE OF ACTION - FMC Benevia insecticide enters larvae primarily by ingestion, but also by contact. Exposure to the pest species typically results in rapid feeding cessation within a few hours of exposure, however, the time to death may take 3 to 6 days, depending upon the species. DOSAGE - 2ml/liter of water SPEICIFICATION Crop Insect/Pest Chilli Thrips, Fruit Borer, Tobacco Caterpillar Tomato Leaf Miner, Aphid, Thrips, Whitefly, Fruit Borer Pomegranate Thrips, Pomegranate Butterfly, Whitefly, Aphid Grapes Thrips, Flea Beetle Cotton Whitefly, Aphid, Thrips, Tobacco Caterpillar, Bollworm Watermelon Thrips, Whitefly, Aphid, Leaf Miner

 • Syngenta Voliam Flexi Insecticide Syngenta Voliam Flexi Insecticide Crops

  Syngenta Syngenta Voliam Flexi Insecticide

  Technical content: 200 gm/kg Thiamethoxam + 200 g/kg Chlorantraniliprole Syngenta Voliam Flexi Using dual modes of action, Voliam Flexi® controls key sucking, chewing and lepidopteran pests in citrus and tree fruit. Foliar application of Voliam Flexi exhibits excellent translaminar and locally systemic movement into plant tissue as well as accumulation on the leaf Mode Of Action: It possess the characteristics of two active ingredients with different mechanisms of action chlorantraniliprole and Thiamethoxam. The insects affected by Voliam Flexi quickly stop feeding and moving. Crops, Pest and Dosage Crop Insect/Pest Dose Tomato Fruit borer (Heliothis) 80 ml/ acre Brinjal Fruit borer , Shoot borer 80 ml/ acre Potato Spodoptera, American Boll Worm 80 ml/ acre Okra American Boll Worm, Armyworm 80 ml/ acre Cabbage & Cauliflower Diamond Back Moth 80 ml/ acre Ground/Field Application Of Water : Apply in a minimum of 100 liter/ha. Aerial Application: Apply in a minimum of 30 liter/ha.

 • UPL Ulala Insecticide

  UPL UPL Ulala Insecticide

  Ulala Insecticide is a systemic insecticide that contains 50% Flonicamid in a Water Dispersible Granule (WG) formulation. It is specifically intended to target and control a wide variety of sucking insect pests prevalent in a variety of crops. Active ingredient: Flonicamid, is a pyridinecarboxamide chemical that has been shown to be effective against aphids, whiteflies, thrips, and other pests. This insecticide works systemically, allowing it to be delivered efficiently throughout the plant's vascular system. This provides long-lasting control of pests, even after the initial application has dried. Ulala Insecticide is registered for use on a variety of crops, including cotton, vegetables, fruits, and ornamentals. It is also registered for use in greenhouses and nurseries. Mode of Formulation:  Wettable Powders Manufacturing Or Marketing Company : UPL Limited Application Method Direction Of Use: Foliage Spraying BENEFITS Ulala provides long duration protection from sucking pests It has 2 hours rain fast. This insecticide is Soft on beneficial bugs and pests Dosage: The recommended application rate for Ulala Insecticide varies depending on the crop and the pest being targeted. However, the general application rate is 0.05% to 0.1%. This means that you would mix 5 to 10 grams of Ulala Insecticide per liter of water. Ulala Insecticide is a relatively safe insecticide to use. However, it is important to follow the label directions carefully to avoid any potential risks. Crop Pest Dosage (grams/acre) Cotton Brown Planthopper (BPH), Green Leafhopper (GLH), Whitebacked Planthopper (WBPH), Aphids 60-80 Vegetables Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Fruits Aphids, Mealybugs, Scales 40-60 Ornamentals Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Greenhouse crops Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Nurseries Aphids, Whiteflies, Thrips 40-60 Benefits It is effective against a wide range of sucking insect pests. It has a long-lasting control. It is systemic, so it can be delivered efficiently throughout the plant. It is relatively safe to use.

 • Bayer Confidor Super Insecticide Bayer Confidor Super Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 350 SC 30.5% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: Confidor Super ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Imidacloprid ನ ಸಾಬೀತಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಧಾರಿತ ಅಮಾನತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಉತ್ತಮ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಕಾನ್ಫಿಡರ್ ಸೂಪರ್ 0.3 ರಿಂದ 0.5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Bayer Gaucho Insecticide Bayer Gaucho Insecticide Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಗೌಚೊ (ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 600 FS 48% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಗೌಚೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಿತ, ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರವು ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗೌಚೋ ಬೆಳೆಗೆ 1 ದಿನದಿಂದ 30-40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯಗಳ ಕಡಿತವು ಅದನ್ನು IPM (ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್) ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಗೌಚೋ 1 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

 • Corteva Delegate Insecticide - Agriplex Corteva Delegate Insecticide - Agriplex

  Corteva Corteva Delegate Insecticide

  Product Description DELEGATE is Spinosin class incsecticide with broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Chemical Composition - Spinetoram 11.7% SC Mode of Action Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It provide faster kill of insects. It is active by ingestion (stomach poison) as well as contact. It penetrates leaves (translaminar) to provide control of thrips and leaf miner Mode Of Formulation - Emulifiable Method Of Use - Foliar Spray FEATURES Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It is very effective at low rates and has low impact on most of the beneficial insects and non target organisms in field conditions Delegate is winner of ‘The Presidential Green Chemistry Challenge Award’ in the category for 'designing safer chemicals'. BENEFITS New insecticide with long-lasting broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Target Crop - Cotton, Pepper,Soyabean, and Major Cash Crops. Target Pest - Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Thrips, Onion (Thrips tabaci), and Lepidopteran pests in cotton chilli soybean and corn. DOSAGE Use Delegate 180 ml per acre in 200 liters of water Crop Target pest Dosage/Acre Formulation (ml) Dilution in Water (L) Per Acre COTTON Thrips, Spotted Bollworm, Tobacco Cutworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CHILLI Thrips, Fruit Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr ONION Thrips, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CORN/MAIZE Thrips, Corn Earworm, Armyworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr SOYBEAN Thrips, Tobacco Cutworm, Gram Pod Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr    

 • Phoskill Application Phoskill Usage

  UPL UPL Phoskil Insecticide (Monocrotophos 36% SL) - 1 LT

  UPL Phoskill Insecticide is a highly effective solution for controlling and managing sucking and chewing insects, and pests that can cause significant damage to crops. Technical Content: Monocrotophos 36% SL MODE OF ACTION - Systemic and Contact Benefits  Phoskill Provides Broad-spectrum control Quick knockdown Target Insect: BPH, GLH, Leaf Folder, Yellow Stem borer, Pod Borer, Bollworms, Aphid, Jassids, Thrips, Whitefly, Pink Bollworms Crops: Vegetable crops, Fruit crops, Pulses, Cereals, Cotton Recommended dose: Dissolve 350-500 ml of Phoskill for Per acre Application Mode Of Formulation - Emulsifiable Physical Condition - Liquid Application Method  - Foliar Spray Packing Available - 100ml, 250ml, 500ml, 1lt, 5lt Recommendation Crops Target Pests Dose/per acre Black Gram Pod borer 250 ml Cotton Aphids, Jassids, Thrips,Whitefly,Bollworm,Grey weevil 175 ml,150 ml,450 - 900 ml, 500 ml Citrus Black aphid,Mite 600 - 800 ml,375 - 500 ml Coffee Green bug 625 ml Cardamom Thrips 375 ml Green gram Pod borer 175 ml Maize Shoot fly 250 ml Mango Bug mite, Gall maker, Hopper, Mealy bug, Shoot borer 600 - 800 ml Paddy GLH, Leaf roller,BPH, Yellow stem borer 250 ml, 500 ml Pea Leaf miner 400 ml Red gram Pod fly, Plume moth,Pod borer 500 ml Sugarcane Shoot borer, Stalk borer 600 - 900 ml        

  Rs. 655.00

 • Multiplex Raise (Chlorantraniliprole 18.5% SC) Insecticide - Agriplex Multiplex Raise Insecticide

  Multiplex Multiplex Raise (Chlorantraniliprole 18.5% SC) Insecticide

  Multiplex Raise insecticide contains chlorantraniliprole, 18.5% w/w. Raise has a unique mode of action that controls insects that are resistant to other insecticides. Furthermore, it is selective and safe for non-target arthropods and conserves natural parasites, predators and pollinators. Active Ingredients: CHLORANTRANILIPROLE 18.5% SC Mode Of Action: Ryanodine receptor modulators belongs to Diamide of IRAC group 28. Broad spectrum, Systemic and Contact insecticide DOSAGE & Methods Of Application: Raise (chlorantraniliprole, 18.5% w/w) Insecticide is an anthranilic diamide broad-spectrum insecticide in the form of a suspension concentrate. Raise Insecticide primarily acts as a larvicide on lepidopteran insect pests 0.3 to 0.5ml/ liter of water. Used against on lepidopteran pests like Stem borer, Leaf folder, Diamond back moth, American bollworm, Spotted bollworm, Tobacco caterpillar, Termite, Early shoot borer, Top borer, Fruit borer, Green Semi looper, Stem fly and Girdle beetle Special Features: Raise Insecticide  is active on chewing pest insects primarily by ingestion and secondarily by Contact

 • Capcadis Insecticide Syngenta Crops Syngenta Capcadis Insecticide Uses

  Syngenta Syngenta Capcadis Insecticide

  Product Description: Syngenta Capcadis is a broad spectrum systemic insecticide contains the active ingredient Thiamethoxam. Capcadis is an effective insecticides for controlling the sucking pests. It contains Thiamethoxam 75% SG which is developed from plant extract to protect plant from insect pest. Technical Composition - Thiamethoxam 75% SG Mode of Action: Systemic Target Pest - Termites & Early shoot borer Green Leaf Hopper & Brown Plant Hopper Jassids & Thrips Target Crop - Ground Nut, Sugarcane, Rice, and Cotton. Dosage: Use Capcadis 0.25-0.5gm/liter of water for foliar spray Features-  It is broad spectrum systemic insecticide contains the active ingredient Thiamethoxam. CAPCADIS is soil-applied insecticide and having a quick action against sucking and chewing pests. It was labeled for use on Ground Nut, Sugarcane, Rice, and Cotton. It may direct the application at the base of the plant for optimum root uptake when making post-emergence applications. CAPCADIS improves the plant from primary treatment, it took up by the plant faster which results in higher yield and improved crop quality resulting longer-lasting systemic control.

 • Bayer Vayego Insecticide Crop Bayer Vayego Insecticide Dosage

  Bayer Bayer Vayego Insecticide

  Product Description - Bayer Vayego is a powerful, innovative insecticide that provides quick antifeedant and residual activity on all life stages from egg to adult on a broad spectrum of pests. The quick feeding cessation minimizes potential fruit damage in pome fruit, stone fruit and almond crops, plus a good IPM profile means Vayego is an ideal solution in effective crop protection programs. Vayego has proven efficacy on key pests such as codling moth, light brown apple moth, oriental fruit moth, carpophilus beetle, garden weevil, Fuller’s rose weevil and apple weevil. Active Ingredient: Tetraniliprole 200 g/l Benefits Bayer Vayego  is Strong against listed moths, weevils and beetles Proven activity on all life stages Stops feeding damage quickly with systemic action and long residual efficacy Soft on key beneficial insects, including beneficial mites Short withholding period Target Disease/pest - Rice:Yellow stem borer,leaf folder                                    Soyabean:Girdle beetle,Spodoptera,semilooper Dosage : 0.5 ML Per liter. Formulation Type - Suspension concentrate (SC)  

 • Syngenta Curacron Insecticide - Agriplex Syngenta Curacron Insecticide - Agriplex

  Syngenta Syngenta Curacron Insecticide

  Product Description A highly effective product for the control of lepidoptera and has knockout capabilities specially targeting sucking insects. Curacron is formulated with the active ingredient PROFENOFOS and is an ideal partner for tank-mix or ready-mix with established and new products. After feeding on a Curacron treated plant or crawling over a treated leaf, the pest is first paralyzed and then quickly dies. Technical Name: Profenofos 50% EC Mode Of Action:  Syngenta Curacron is a contact insecticide After feeding on a Curacron treated plant or crawling over a treated leaf, the pest is first paralyzed and then quickly dies. Target Crops Target Insects/Pests Dosage/Acre (ml) Cotton White fly (Adults), Jassids, Thrips, Bollworms & Mites.Heliothis armigera Eggs. Mealy Bug. 800-1000ml 250ml 800ml Chilli Budmite 500-750ml Onion Thrips 500ml   Application CURACRON-PROFENOFOS-50EC can be applied by both high volume and low volume spray equipment. Water dilution depends on the type of sprayer to be used, crop stage and intensity of pest infestation. It is desirable to calibrate beforehand to estimate the quantity of water needed for preparation of solution. Prepare homogeneous solution by agitating with stick. Always spray in the direction of wind and apply uniformly with complete coverage. Interval between two sprays should be 10 to 15 days. No undesirable residues are noticed in different plant parts if used as directed. Brand - Syngenta India Ltd. Packing Available - 250ml, 500ml, 1Litre Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying Mode Of Formulation - Emulifiable Physical Condition - Liquid      

 • Bayer Belt Expert Insecticide -100 ML Bayer Belt Expert Insecticide -100 ML Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 19.92% + ಥಿಯಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 19.92% w/w 480 SC) -100 ML

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನವೀನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಅಗಿಯುವ ಮತ್ತು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ 0.3-0.5 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

  Rs. 864.55

 • BASF Intrepid Insecticide BASF Intrepid Insecticide Crops

  BASF BASF Intrepid Insecticide

  Technical Content : Chlorfenapyr 10% SC BASF INTREPID is broad spectrum insecticide mainly used for control of  Diamondback Moth (DBM) and Mites in chili and Cabbage crop. Intrepid contains Chlorfenapyr 10% SC. Control Without affecting beneficial insects. With a favorable environmental profile, Intrepid 2F wont disrupt any beneficial insects including bees making it the ideal choice for IPM programs. It preserves the population of beneficial, mites and pollinators, and can be applied at bloom without affecting pollinators. Extended Residual Control Intrepid 2F provides extended residual control, saving growers time and money by spraying. BENEFITS Broad spectrum control : DBM and Mites. Longer Duration of control: compared to other conventional miticides/insecticides, this reduces number of sprays on crop. Translaminar action: intrepid is able to control the pests under side of the leaf. Facilitates green and healthy canopy. Dosage : Use BASF Intrepid Crop Insect/Pest Dosage/Application rate Water Volume PHI When to Apply Chillies DBM & Mites 300-400 ml/acre 200 L/acre 5 1st spray at 30 to 35 DAT 2nd spray at 65 to 75 DAT Chillies DBM & Mites 300-400 ml/acre 200 L/acre 7 1st spray at 30 to 40 DAT 2nd spray at 50 to 60 DAT

 • Crystal Crop Bavistin Fungicide - Agriplex Crystal Crop Bavistin Fungicide - Agriplex

  Crystal Crystal Crop Bavistin Fungicide

  Crystal Crop Bavistin Fungicide is a broad-spectrum systemic fungicide that is effective against a wide range of fungal diseases, including:   Powdery mildew   Downy mildew   Rust   Scab   Black spot   Botrytis   Septoria leaf spot   Anthracnose   Cercospora leaf spot   Phomopsis   Technical Content - Carbendazim 50% WP It is a versatile fungicide that can be used for a variety of crops, including:   Vegetables: tomatoes, potatoes, cucumbers, peppers, eggplants, lettuce, broccoli, cauliflower   Fruits: apples, peaches, grapes, strawberries, raspberries, blueberries   Flowers: roses, orchids, lilies, chrysanthemums  Compatibility: Carbendazim 50%WP is compatible with most of the insecticides expect of those alkaline nature. Stability: Under normal dosage conditions it is stable for two years from the date of manufacture   Mix the recommended amount of product with water according to the label instructions. Then, apply the mixture to the affected plants using a sprayer or watering can.   It is a safe and effective way to control a variety of fungal diseases. It is important to read and follow the label instructions carefully before using this product.     Disease   Dosage   Crops   Apple scab   0.1-0.2 ML   Apples, pears, quinces   Black spot   0.05-0.1 ML   Roses, grapes   Botrytis   0.05-0.1 ML   Grapes, tomatoes, cucurbits, ornamentals   Collar rot   0.1-0.2 ML   Groundnut, soybeans   Downy mildew   0.05-0.1 ML   Grapes, cucumbers, melons, tomatoes, cucurbits, ornamentals   Powdery mildew   0.05-0.1 ML   Grapes, apples, pears, peaches, plums, tomatoes, cucurbits, ornamentals   Rust   0.05-0.1 ML   Wheat, barley, oats, rye, corn   Scab   0.1-0.2 ML   Apples, pears   Tip burn   0.05-0.1 ML   Tomatoes, peppers     It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions.   Benefits  It is a systemic fungicide, which means that it is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing long-lasting protection.   It is effective against a wide range of fungal diseases.   It is safe for use on a variety of crops.   It is easy to use.   It is affordable.   Here are some safety precautions to take when using Crystal Crop Bavistin Fungicide:   Always wear personal protective equipment (PPE) when handling this product, including gloves, goggles, and a long-sleeved shirt and pants.   Do not apply this product to windy days.   Do not apply this product to plants that are in bloom.   Do not allow children or pets to come into contact with treated plants.   Dispose of empty containers properly.    

 • Syngenta Ampect Xtra Fungicide - Agriplex

  Syngenta Syngenta Ampect Xtra Fungicide

  Ampect Xtra is a foliar fungicide that provides long-lasting protection from yellow stripe rust and powdery mildew in wheat, barley, maize, grapes, onions, peas, potatoes, ryegrass seed crops, sweetcorn, field tomatoes, and other crops. It is a dual-action fungicide that works by inhibiting the respiration of fungi and the stability of their cell membranes. This two-pronged approach provides superior control of diseases and helps to prevent the development of resistance. Ampect Xtra is easy to use and can be applied with a conventional sprayer. It is rainfast within one hour of application and has a long residual activity, providing up to 14 days of protection. Active Ingredient  The active ingredients in Syngenta Ampect Xtra Fungicide are azoxystrobin and cyproconazole. Azoxystrobin is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the respiration of fungi. Cyproconazole is a triazole fungicide that works by disrupting the production of ergosterol, a component of the fungal cell membrane.   Benefits of using Ampect Xtra: Long-lasting protection from yellow stripe rust and powdery mildew Dual-action mode of action for superior control Easy to use Rainfast within one hour Long residual activity Helps to prevent the development of resistance Dosage Crop Pest or Disease Application Rate (liters per hectare) Wheat Yellow stripe rust, powdery mildew 0.3 Barley Yellow stripe rust, powdery mildew 0.3 Maize Gray leaf spot, northern corn leaf blight, southern corn leaf blight 0.3 Grapes Powdery mildew 0.3 Onions Downy mildew 0.3 Peas Powdery mildew 0.3 Potatoes Early blight, late blight, powdery mildew 0.3 Ryegrass seed crops Powdery mildew 0.3 Sweetcorn Gray leaf spot, northern corn leaf blight, southern corn leaf blight 0.3 Field tomatoes Early blight, late blight, powdery mildew 0.3 Application instructions: Read the label carefully before use. Apply Ampect Xtra with a conventional sprayer. The recommended application rate is 0.3 liters per hectare. Apply the product when the disease is first detected or when conditions are favorable for disease development. Reapply as needed, following the label directions. Safety precautions: Wear protective clothing and eyewear when handling Ampect Xtra. Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, wash the affected area with soap and water immediately. Keep out of reach of children and pets.

 • Hamla 550 Insecticides

  Garuda Chemicals Hamla 550 Insecticides (Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC) - 1 LT

  Technical Content : Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC Product Description - Hamla 550 It is a Combination Product Based On Chlopyriphos, an Organophosphrous Compound And Cypermethrin a Synthetic Pyrethoid Per kg Of Emulsifiable Concentrate Contain 500 gm Chlophriphos and 50 gm Cypermethrin. Dosage - 400ml/acre, 200-400 liter water Mode Of Action: Hamla 550 works both ways Systemic and Contact type  Target Pests: Aphids, jassids, thrips, whitefly, American bollworms, Pink Bollworm, Spotted Bollworm, Spodoptera litura (Cotton Cutworms). Target Crops: Cotton Mode Of Application: Foliar Spray Manufacturing Or Marketing Company - Gharda Chemicals Ltd Physical Condition - Liquid  Mode Of Formulation - Emulifiable  

  Rs. 850.00

 • Syngenta Ekalux Insecticide Application Syngenta Ekalux Insecticide Crops

  Syngenta Syngenta Ekalux (Quinalphos 25% EC) Insecticide

  Product Description Syngenta Ekalux insecticide is a contact and systemic insecticide that provides effective control of a wide range of insect pests. It is a neonicotinoid insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Technical Composition Syngenta Ekalux insecticide is a Emulsified concentrate (EC) formulation. It contains Quinalphos 25 % EC Mode of Action Syngenta Ekalux insecticide works by a combination of contact and systemic action. The Quinalphos 25 % EC component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. Insects that feed on treated plants will be exposed to the insecticide and killed. Features Long-lasting protection: Ekalux insecticide provides long-lasting protection, keeping your crops safe for weeks or even months. Systemic action: Ekalux works both inside and outside the plant, providing comprehensive protection. Effective against a wide range of insect pests: It is effective against a wide range of insect pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, mealybugs, scale, spider mites, and whiteflies. Safe for use on a variety of crops: Ekalux  is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased Yields: By shielding crops from pest damage, Ekalux ensures healthier and more abundant yields, maximizing the return on your agricultural investment. Enhanced Crop Health: Ekalux's systemic action fosters overall crop health, enhancing growth and resilience against environmental stressors. Cost-Effective: Its long-lasting residual control minimizes the frequency of applications, reducing overall operational costs. Sustainable Agriculture: Ekalux's environmentally conscious design promotes a balanced ecosystem, supporting sustainable farming practices. Dosage The recommended dosage of Syngenta Ekalux insecticide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 2ml per liter of water. Targeted Diseases Ekalux insecticide is effective against a wide range of insect pests that can damage crops. These pests include: Aphids Beetles Caterpillars Leafhoppers Mealybugs Scale Spider mites Whiteflies Target Crops Ekalux insecticide can be used on a variety of crops, including: Fruits Vegetables Ornamental plants Packing Available – 250 ml, 500 ml, 1 Liter Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd. Mode Of Formulation - Emulifiable Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Cymbush Insecticide Syngenta Crops Syngenta Cymbush Insecticide Uses

  Syngenta Syngenta Cymbush Insecticide

  Technical Content : Syngenta Cymbush Insecticide contains Cypermethrin 25%EC Cymbush is a novel synthetic pyrethroid with contact and stomach poison action, highly recommended for chewing and sucking type pests in field and horticulture crops. Target Pests: Syngenta Cymbush is effective in controlling Bollworm, Jassids, Thrips, Shoot & Fruit borer, Jassids, Epilachna Grub, Diamond Black Moth. Mix 2 ml of Cymbush insecticide per liter of water for spray Add spreader (efficacy booster) like to make Cymbush adhesive in plants. Suitable time to spray Cymbush early morning or evening. Recommended crops: All types of vegetables, cotton, etc. Recommended dosage: Dissolve 2ml of Syngenta Cymbush in 1liter of water for spray.

 • Bayer Movento OD Insecticide Bayer Movento OD Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಮೊವೆಂಟೊ ಒಡಿ (ಸ್ಪಿರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ 150 ಓಡಿ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಗುಪ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Movento ಬೇಯರ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಸ್ಪೈರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಧುನಿಕ 2-ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಸೈಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ "ಶೂಟ್ ಟು ರೂಟ್" ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡೋಸೇಜ್: 2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್ ನೀರು

 • Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide Crops Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ -10 (ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ) ದ್ರವ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಸೈಪರ್ಮೆಟ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10 % ಇಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಗುಂಪು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ, ಸಂಪರ್ಕ & ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ.ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಅಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 1.5-2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

 • Best Agrolife Ronfen Insecticide - Agriplex
 • Syngenta Alika Insecticide Crops Syngenta Alika Insecticide

  Syngenta Syngenta Alika Insecticide

  Product Description  Syngenta Alika is a contact and systemic insecticide that provides effective control of a wide range of insect pests. It is a combination of two active ingredients: thiamethoxam and lambda-cyhalothrin. Thiamethoxam is a neonicotinoid insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Lambda-cyhalothrin is a pyrethroid insecticide that works by disrupting the electrical activity of insects.  Technical Composition  Alika Insecticide is a suspension concentrate (SC) formulation. It contains 25% thiamethoxam and 10% lambda-cyhalothrin.  Mode of Action  Syngenta Alika Insecticide works by a combination of contact and systemic action. The thiamethoxam component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. This means that even if insects feed on the leaves of a plant that has been treated with Alika Insecticide, they will still be exposed to the insecticide and killed.  The lambda-cyhalothrin component kills insects on contact. This means that insects that come into contact with the spray will be killed immediately. The combination of contact and systemic action makes Alika is very effective insecticide that can provide long-lasting protection for your crops.  Benefits  Effective control of a wide range of insect pests:  Alika is effective against a wide range of insect pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, mealybugs, scale, spider mites, and whiteflies.  Long-lasting protection:  Alika provides long-lasting protection, keeping your crops safe for weeks or even months.  Systemic and contact-type: It works both inside and outside the plant, providing comprehensive protection.  Safe for use on a variety of crops: It is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants.  Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers.  Dosage  The recommended dosage of Syngenta Alika Insecticide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 0.1-0.25 milliliters per Liter of water.  Targeted Diseases  Syngenta Alika is effective against a wide range of insect pests that can damage crops. These pests include:  Aphids  Beetles  Caterpillars  Leafhoppers  Mealybugs  Scale  Spider mites  Whiteflies  Available Packing:  40 ml, 80 ml, 500 ml, 250 ml, 1 liter  Company Name - Syngenta India Pvt Ltd   Class of danger: - Poison  Registered Crops  Target Pest  Application Rate  Rice  Stemborer, Leafhoppers, Rice Bug  1 tbsp  Mango  Leafhopper, Tip borer, Capsid bug, Fruitfly, Cecid Fly  60 ml / 200 L  Potato  Whiteflies, Aphids, Thrips  0.5 tbsp  Stringbeans  GLH, Aphids, Mites  0.5 tbsp  Eggplant  Whiteflies, GLH, Aphids  0.5 tbsp  Ampalaya  Leaffolder, Thrips, Aphids, Fruitfly, Cutworm  1 tbsp  Corn  Asiatic Corn Borer, Earworm, Cutworm, Leafhopper, Aphids  1 tbsp   

 • FMC Coragen Insecticide Crops FMC Coragen Insecticide

  FMC FMC Coragen Insecticide

  FEATURES Coragen® insecticide insect control powered by Rynaxypyr® active is a breakthrough Group 28 mode of action insecticide that delivers excellent protection from target pests BENEFITS This breakthrough technology controls all economically important Lepidoptera & select other species. This unique formulation provides ease for application along with rapid activity, high insecticidal potency, long duration control and an excellent safety to crops & non-target organisms. Working primarily through ingestion, Coragen® insecticide manages insects at all stages from immature to adult stage thereby, providing excellent and long-lasting crop protection. Exposed insects stop feeding within minutes and extended residual activity protects crops longer than competitive options. CROPS AND DISEASES Crop Insect/Pest Sugarcane Termites, Top Borer, Early Shoot Borer Soyabean Green Semilooper, Stem Fly, Girdle Beetle Maize Spotted Stem Borer, Pink Stem Borer, Fall Armyworm Groundnut Tobacco Caterpillar Bengal gram Pod Borer Rice Stem Borer, Leaf Folder

 • Swal Monostar Insecticide

  Swal Swal Monostar Insecticide - 1 LT

  Product Description Swal Monostar Insecticide is a systemic insecticide and acaricide with contact and stomach action. The product controls a broad spectrum of pests and in a wide range of crops. Technical Content : Monocrotophos 36% SL Target Crops : Paddy, Maize, Cotton, Tea, Pulses, Mustard, Citrus, Mango NOTE - MONOSAR CAN NOT BE USED ON VEGETABLES. Target Insects/Pests : Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper, Yellow Stem borer, Leaf roller/folder, Aphids, Thrips, Whitefly Mode of Action : Monostar Insecticide as Contact & Stomach mode of action. Dose/acre : Dissolve 350 ml per acre and spray on leaves for control against pests Manufacturing/Marketing Company - SWAL Corporation Ltd. Measures to Follow During Application: Monostar Insecticide when used on vegetable and other edible crops safety period of minimum 25 - 30 days must be followed OR Better to avoid spry on vegetables as the it comes under red toxicity symbol.

  Rs. 575.00

 • Multiplex Naglambda Insecticide Multiplex Naglambda Insecticide

  Multiplex Multiplex Naglambda Insecticide

  Technical Content : LAMBDA CYHALOTHRIN 5% EC Mode Of Action: Synthetic pyrethroid Insecticide. Non-systemic, contact & stomach action. DOSAGE & Methods Of Application: 1 ml / Litre of water. Fruit flies, plant hoppers, Thrips, Jassid, Bollworms, leaf hopper, stem borer, gall midge, hispa, BPH, whorl maggot, shoot & fruit borer in crops like cotton, paddy, brinjal, tomato etc. Special Features: It has insect repellent properties with little fumigant action.

 • Bayer Jump Insecticide Application Bayer Jump Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಜಂಪ್ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 80 WG 80% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ : ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಫಿನೈಲ್ ಪೈರಜೋಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಕೀಟಗಳ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವರ್ಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯರ್ ಜಂಪ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ಜಂಪ್ 0.3 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

Insecticides - Agriplex

Here are some High-Quality Insecticides or Pesticides to Control Insects or Pests. Buy the Best Quality and 100% genuine Insecticides online at Agriplex for the management of Insects.

Insecticides are pesticides used to kill insects. They include ovicides and larvicides used against insect eggs and larvae, respectively. Insecticides are used in agriculture, medicine, industry, and by consumers.

The mode of action describes how the pesticide kills or inactivates a pest. It provides another way of classifying insecticides. Mode of action can be important in understanding whether an insecticide will be toxic to unrelated species, such as fish, birds, and mammals.

Insecticides may be repellent or non-repellent. Social insects such as ants cannot detect non-repellents and readily crawl through them. As they return to the nest they take insecticide with them and transfer it to their nestmates. Over time, this eliminates all of the ants including the queen.

Types of insecticides

There are three different types of insecticides. They are

Systemic insecticides
 Systemic insecticides, after uptake, are distributed systemically throughout the whole plant. When insects feed on the plant, they ingest the insecticide. Systemic insecticides produced by transgenic
plants are called plant-incorporated protectants (PIPs). For instance, a gene that codes for a specific Bacillus thuringensis biocidal protein was introduced into corn and other species.

Contact insecticides
Contact insecticides are toxic to insects upon direct contact. These can be inorganic insecticides, which are metals and include the commonly used sulfur, and the less commonly used arsenates, copper, and fluorine compounds. Contact insecticides can also be organic insecticides, i.e. organic chemical compounds, synthetically produced, and comprising the largest numbers of pesticides used today. Or they can be natural compounds like pyrethrum, neem oil, etc.

Insecticides in Agriculture: A Double-Edged Sword

Insecticides are a crucial tool in a farmer's arsenal, protecting crops from destructive insects that can devastate yields. Their use has played a significant role in increasing agricultural productivity, but it's not without drawbacks.

Classification of insecticides based on chemical nature

Based on their chemical nature, insecticides are classified into four groups:

    1. Organic insecticides
    2. Synthetic insecticides
    3. Inorganic insecticides
    4. Miscellaneous compounds

Benefits:

 • Protecting Crops: Insecticides effectively control insect pests that damage crops. This can be anything from aphids munching on leaves to beetles burrowing into fruits. By eliminating these pests, farmers can ensure they harvest a healthy crop.
 • Increased Yields: Reduced insect damage translates to a greater quantity of crops being brought to market. This is particularly important in feeding the growing global population.
 • Disease Prevention: Some insects transmit diseases to plants. Insecticides can help prevent these diseases, further protecting crops.

Drawbacks:

 • Environmental Impact: Insecticides can harm non-target organisms like beneficial insects, pollinators (bees, butterflies), and predators that naturally keep pest populations in check. This disrupts the ecosystem and can lead to unintended consequences.
 • Water and Soil Contamination: Insecticide runoff can contaminate water sources and harm aquatic life. Residues can also linger in the soil, affecting future crops.
 • Pest Resistance: Overuse of insecticides can lead to insects developing resistance, rendering the insecticide ineffective. This necessitates using stronger chemicals or finding alternative pest control methods.

The Future of Insecticides:

The use of insecticides in agriculture is a complex issue. While they provide undeniable benefits, their potential downsides cannot be ignored. The focus is now on Integrated Pest Management (IPM) which combines various methods to control pests, minimizing reliance on chemical insecticides. This includes:

  • Promoting beneficial insects that prey on pests.
  • Planting pest-resistant crop varieties.
  • Using targeted application methods to minimize environmental impact.

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account