ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಹೀರೆಕಾಯಿ

8 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • East West Naga Ridge Gourd Seeds - 50 GM East West Naga F1 Ridge Gourd Seeds - 50 GM

  East West ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ನಾಗ F1 ಬೀಜಗಳು - 50 Gm

  ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾಗಾ F1 ರಿಡ್ಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ನೇರ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಪ್ರಕಾರ: ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಧ : ಆಳವಾದ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರ: ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪ ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ದ: 35 ರಿಂದ 45 ಸಿಎಮ್ ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ: ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಹಣ್ಣಿನ ತೂಕ: 200 ರಿಂದ 220 ಗ್ರಾಂ. ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು - 50-55 ದಿನಗಳು

 • Nunhems Us 6001 Ridge Gourd Seeds - Pack of 250 Seeds - Agriplex Nunhems Us 6001 Ridge Gourd Seeds - Pack of 250 Seeds - Agriplex

  Nunhems Nunhems Us 6001 Ridge Gourd Seeds - Pack of 250 Seeds

  Nunhems US 6001 F1 Hybrid Seeds Grow high-yielding ridge gourds with Nunhems US 6001 F1 Hybrid Seeds!  These vegetable seeds are known for producing:  Early harvests: Enjoy your homegrown ridge gourds in just 48-52 days (about 1 month 3 weeks) after planting.  Abundant yield: Get ready for a bountiful harvest thanks to the seeds' strong plant vigor.  Key Features & Benefits:  F1 Hybrid: This variety boasts reliable germination and consistent plant growth.  Dark green, ridged gourds: The mature gourds reach 45-50cm (about 1.64 ft) in length and 4-5cm (about 1.97 in) in diameter, with 8-9 prominent ridges. Their dark green color makes them visually appealing.  Tender and flavorful: These gourds have a delicious taste and a pleasantly tender texture.  Excellent storage: The gourds have a good shelf life, allowing you to enjoy them for longer.    Land Preparation:      Choose a Sunny Location: Select a sunny location with well-drained soil. Gourds won't tolerate soggy conditions, so avoid planting them in areas that tend to flood or have poor drainage.  Prepare the Soil: The ideal soil for gourds is fertile, well-drained, and loamy or sandy. A soil pH between 6.0 and 7.0 is preferred.  Amend the Soil (optional): If your soil is not fertile or well-drained, you can amend it before planting. Here's how: Add organic matter: Apply decomposed manure or compost to the planting area at a rate of 10-12 tons per hectare. You can also add aged manure to the planting holes.  Improve drainage: If your soil is heavy clay, you can improve drainage by adding sand or other organic matter. Raised beds are another option for improving drainage in poorly drained soils.  Tilling and Weeding: Begin preparing the land 3-4 weeks before planting. Till the soil to a fine tilth, which is a loose, crumbly condition that is easy for plant roots to penetrate. Remove any weeds or debris from the planting area.   Sowing     Sowing Time:  Sowing Nunhems US 6001 F1 Hybrid Seeds prefers warm weather. Aim for planting in the spring or summer months after the danger of frost has passed.  Some regions may have a second planting window during the rainy season.  Seed Selection:  Choose high-quality Nunhems US 6001 F1 Hybrid Seeds from a reputable source. Consider factors like variety, maturity time, and disease resistance.  Direct Sowing vs. Transplanting:  Some gourds, like bottle gourds and luffa, thrive with direct sowing in prepared planting holes.  Other varieties, like sponge gourds, may benefit from starting Nunhems US 6001 F1 Hybrid seedlings indoors in pots before transplanting outdoors.  Planting Depth:  Follow the recommended planting depth for your specific gourd variety. It's usually around 1-2 inches deep.  Seed Spacing:  Each planting hole should hold the recommended number of Nunhems US 6001 F1 Hybrid seeds for your chosen gourd variety. Thin seedlings later if necessary to maintain proper spacing for mature plants.  Watering:  Water the planting area thoroughly after sowing Nunhems US 6001 F1 Hybrid seedlings to ensure good seed-to-soil contact and promote germination.   Transplanting:      Timing is Crucial: Transplant Nunhems US 6001 F1 Hybrid seedlings when they have developed 4-5 true leaves, typically around 2-3 weeks after sowing.  Harden Them Up: Before transplanting, harden off your seedlings for a week or two. Gradually expose them to increased sunlight, wind, and cooler temperatures to mimic outdoor conditions. This reduces transplant shock.  Prepare the Planting Area: Ensure the chosen location has well-drained, fertile soil amended with compost or manure if needed. Space the planting holes according to your specific Nunhems US 6001 F1 Hybrid variety.  Dig Carefully: When removing seedlings from their pots or trays, gently loosen the soil and lift the entire root ball to minimize root damage.  Plant at the Right Depth: Dig a hole deep enough to accommodate the seedling's root ball. Plant the seedling so the lowest true leaves are slightly above the soil surface.  Water Well: Water the newly transplanted Nunhems US 6001 F1 Hybrid seedlings thoroughly to settle the soil around the roots and eliminate air pockets.  Continuing Care: Provide regular watering during the initial establishment period, especially during hot or dry weather. Monitor for signs of transplant shock, such as wilti0ng, and provide shade if necessary.  Harvesting Gourds     Look for Signs: Generally, gourds are ready for harvest when the stem begins to brown and dry out. The skin may also change color, becoming dull or developing a yellowish tinge for some varieties.  Tenderness Test (for culinary gourds): For gourds consumed fresh, gently press the skin with your thumb. If it yields slightly, it's ready for picking. A hard, unyielding skin indicates it needs more time.  Sharp is Best: Use sharp pruners or shears to cut the gourd from the vine. Leave a short stem attached (about 1-2 inches) to help prevent rot during storage.  Timing is Key: For continuous harvest, pick gourds regularly at the recommended stage. This encourages the plant to produce more fruits. Leaving gourds on the vine for too long can hinder further production.  Avoid Frost: Don't wait for frost to harvest your gourds. Frost can damage the fruits and shorten their storage life.  Drying Gourds: If you're harvesting gourds for crafting purposes, allow them to dry completely on the vine before picking. This can take several weeks. Signs of dryness include a completely brown and papery stem and a lightweight feel to the gourd.  Ripening: If your melons are slightly underripe, you can try to ripen them at room temperature for a day or two. However, don't expect them to ripen significantly if they're picked too early. 

  Rs. 480.00

 • VNR Aarti Ridge Gourdridge Gourd - 50 GM VNR Aarti Ridge Gourdridge Gourd - 50 GM

  VNR Seeds VNR Aarti Ridge Gourdridge Gourd - 50 GM

  Tender and attractive green fruits Extended harvest variety, high yield potential Uniform fruit quality Sowing Period: June-July Sowing Period 2: Jan-Feb First Harvest: 50-55 days Seed Quantity/acre: 1-2 kg Sowing Distance b/w plants: 90 cm Sowing Depth: 2-3 cm Physical Features: Colour: Attractive Green Shape: Elongated Average length: 25-30 cms Width-2.4 inches Weight: 200-225 gms

  Rs. 670.00

 • FITO Nargis Ridge Gourd Seeds - Agriplex FITO Nargis Ridge Gourd Seeds - Agriplex

  Fito Seeds FITO Nargis Ridge Gourd Seeds

  FITO Nargis Ridge Gourd Seeds are a great option for gardeners looking for a prolific and high-yielding variety & great choice for home gardeners who want to grow high-quality ridge gourds quickly and easily.   Key Features:  F1 Hybrid: This indicates it's a first-generation hybrid variety, known for vigor and uniformity in the plants.  Early Maturing: Starts fruiting in just 40-45 days after sowing, allowing for a quicker harvest.  Cylindrical Shape: Produces long, almost cylindrical gourds (40-45cm) with a smooth and attractive look.  Dark Green Skin: Eye-catching dark green colored gourds.  Straight Ridges: The gourds have prominent, straight ridges.  Slow Seed Maturity: Allows for longer harvesting window as the seeds mature slowly within the gourd.  High Yielding: Prolific bearer, producing a large quantity of gourds per plant.  Good Transport: The gourds have good resistance to handling and transportation damage.  Bitter-Free: You can enjoy these gourds without any bitterness.  Benefits:  Faster Harvest: Get your homegrown ridge gourds quicker with the early maturation period.  Visually Appealing Gourds: The long, cylindrical shape and dark green skin make these gourds attractive for both eating and decorating.  Easier Peeling: The straight ridges may make peeling the gourds slightly easier.  More Gourds to Enjoy: High yield means more gourds for you and your family to consume or share.  Reduced Waste: Slower seed maturity allows you to harvest the gourds at the perfect stage without worrying about them getting bitter too quickly.  Great for Transportation: If you plan to sell or share your harvest, these gourds will travel well.  Enjoyable Taste: No bitterness means you can fully enjoy the flavor of these gourds.    Land Preparation:      Choose a Sunny Location: Select a sunny location with well-drained soil. Gourds won't tolerate soggy conditions, so avoid planting them in areas that tend to flood or have poor drainage.  Prepare the Soil: The ideal soil for gourds is fertile, well-drained, and loamy or sandy. A soil pH between 6.0 and 7.0 is preferred.  Amend the Soil (optional): If your soil is not fertile or well-drained, you can amend it before planting. Here's how: Add organic matter: Apply decomposed manure or compost to the planting area at a rate of 10-12 tons per hectare. You can also add aged manure to the planting holes.  Improve drainage: If your soil is heavy clay, you can improve drainage by adding sand or other organic matter. Raised beds are another option for improving drainage in poorly drained soils.  Tilling and Weeding: Begin preparing the land 3-4 weeks before planting. Till the soil to a fine tilth, which is a loose, crumbly condition that is easy for plant roots to penetrate. Remove any weeds or debris from the planting area.   Sowing     Sowing Time:  Sowing Fito Nargis Ridge Gourd prefers warm weather. Aim for planting in the spring or summer months after the danger of frost has passed.  Some regions may have a second planting window during the rainy season.  Seed Selection:  Choose high-quality Fito Nargis Ridge Gourd seeds from a reputable source. Consider factors like variety, maturity time, and disease resistance.  Direct Sowing vs. Transplanting:  Some gourds, like bottle gourds and luffa, thrive with direct sowing in prepared planting holes.  Other varieties, like sponge gourds, may benefit from starting Fito Nargis Ridge Gourd seedlings indoors in pots before transplanting outdoors.  Planting Depth:  Follow the recommended planting depth for your specific gourd variety. It's usually around 1-2 inches deep.  Seed Spacing:  Each planting hole should hold the recommended number of Fito Nargis Ridge Gourd seeds for your chosen gourd variety. Thin seedlings later if necessary to maintain proper spacing for mature plants.  Watering:  Water the planting area thoroughly after sowing Fito Nargis Ridge Gourd seedlings to ensure good seed-to-soil contact and promote germination.   Transplanting:      Timing is Crucial: Transplant Fito Nargis Ridge Gourd seedlings when they have developed 4-5 true leaves, typically around 2-3 weeks after sowing.  Harden Them Up: Before transplanting, harden off your seedlings for a week or two. Gradually expose them to increased sunlight, wind, and cooler temperatures to mimic outdoor conditions. This reduces transplant shock.  Prepare the Planting Area: Ensure the chosen location has well-drained, fertile soil amended with compost or manure if needed. Space the planting holes according to your specific Fito Nargis Ridge Gourd variety.  Dig Carefully: When removing seedlings from their pots or trays, gently loosen the soil and lift the entire root ball to minimize root damage.  Plant at the Right Depth: Dig a hole deep enough to accommodate the seedling's root ball. Plant the seedling so the lowest true leaves are slightly above the soil surface.  Water Well: Water the newly transplanted Fito Nargis Ridge Gourd seedlings thoroughly to settle the soil around the roots and eliminate air pockets.  Continuing Care: Provide regular watering during the initial establishment period, especially during hot or dry weather. Monitor for signs of transplant shock, such as wilti0ng, and provide shade if necessary.  Harvesting Gourds     Look for Signs: Generally, gourds are ready for harvest when the stem begins to brown and dry out. The skin may also change color, becoming dull or developing a yellowish tinge for some varieties.  Tenderness Test (for culinary gourds): For gourds consumed fresh, gently press the skin with your thumb. If it yields slightly, it's ready for picking. A hard, unyielding skin indicates it needs more time.  Sharp is Best: Use sharp pruners or shears to cut the gourd from the vine. Leave a short stem attached (about 1-2 inches) to help prevent rot during storage.  Timing is Key: For continuous harvest, pick gourds regularly at the recommended stage. This encourages the plant to produce more fruits. Leaving gourds on the vine for too long can hinder further production.  Avoid Frost: Don't wait for frost to harvest your gourds. Frost can damage the fruits and shorten their storage life.  Drying Gourds: If you're harvesting gourds for crafting purposes, allow them to dry completely on the vine before picking. This can take several weeks. Signs of dryness include a completely brown and papery stem and a lightweight feel to the gourd.  Ripening: If your melons are slightly underripe, you can try to ripen them at room temperature for a day or two. However, don't expect them to ripen significantly if they're picked too early. 

 • FITO Rekha Ridgegourd Seeds - Agriplex FITO Rekha Ridgegourd Seeds - Agriplex

  Fito Seeds FITO Rekha Ridgegourd Seeds

  FITO Rekha Ridge Gourd Seeds are a good option for gardeners who want to grow long, slender ridge gourds with a high yield. They are also a good choice for those who are looking for disease-resistant seeds.   Key Features & Benefits:  Tender Straight Long Fruit: These ridge gourds grow long and slender, with an average size of 40-50 cm (about half the length of a baseball bat). Their narrow, cylindrical shape makes them ideal for slicing and stir-frying  High Yielding: FITO Rekha Ridge Gourd Seeds are known for producing a bountiful harvest. The plants are vigorous and bear continuously throughout the season.  Dark Green Color: The gourds have a deep, rich green color, which indicates freshness and good quality.  Disease Resistant: These seeds are resistant to many common diseases that can plague ridge gourd plants.    Land Preparation:      Choose a Sunny Location: Select a sunny location with well-drained soil. Gourds won't tolerate soggy conditions, so avoid planting them in areas that tend to flood or have poor drainage.  Prepare the Soil: The ideal soil for gourds is fertile, well-drained, and loamy or sandy. A soil pH between 6.0 and 7.0 is preferred.  Amend the Soil (optional): If your soil is not fertile or well-drained, you can amend it before planting. Here's how: Add organic matter: Apply decomposed manure or compost to the planting area at a rate of 10-12 tons per hectare. You can also add aged manure to the planting holes.  Improve drainage: If your soil is heavy clay, you can improve drainage by adding sand or other organic matter. Raised beds are another option for improving drainage in poorly drained soils.  Tilling and Weeding: Begin preparing the land 3-4 weeks before planting. Till the soil to a fine tilth, which is a loose, crumbly condition that is easy for plant roots to penetrate. Remove any weeds or debris from the planting area.   Sowing     Sowing Time:  Sowing Fito Rekha Ridge Gourd prefers warm weather. Aim for planting in the spring or summer months after the danger of frost has passed.  Some regions may have a second planting window during the rainy season.  Seed Selection:  Choose high-quality Fito Rekha Ridge Gourd seeds from a reputable source. Consider factors like variety, maturity time, and disease resistance.  Direct Sowing vs. Transplanting:  Some gourds, like bottle gourds and luffa, thrive with direct sowing in prepared planting holes.  Other varieties, like sponge gourds, may benefit from starting Fito Rekha Ridge Gourd seedlings indoors in pots before transplanting outdoors.  Planting Depth:  Follow the recommended planting depth for your specific gourd variety. It's usually around 1-2 inches deep.  Seed Spacing:  Each planting hole should hold the recommended number of Fito Rekha Ridge Gourd seeds for your chosen gourd variety. Thin seedlings later if necessary to maintain proper spacing for mature plants.  Watering:  Water the planting area thoroughly after sowing Fito Rekha Ridge Gourd seedlings to ensure good seed-to-soil contact and promote germination.   Transplanting:      Timing is Crucial: Transplant Fito Rekha Ridge Gourd seedlings when they have developed 4-5 true leaves, typically around 2-3 weeks after sowing.  Harden Them Up: Before transplanting, harden off your seedlings for a week or two. Gradually expose them to increased sunlight, wind, and cooler temperatures to mimic outdoor conditions. This reduces transplant shock.  Prepare the Planting Area: Ensure the chosen location has well-drained, fertile soil amended with compost or manure if needed. Space the planting holes according to your specific Fito Rekha Ridge Gourd variety.  Dig Carefully: When removing seedlings from their pots or trays, gently loosen the soil and lift the entire root ball to minimize root damage.  Plant at the Right Depth: Dig a hole deep enough to accommodate the seedling's root ball. Plant the seedling so the lowest true leaves are slightly above the soil surface.  Water Well: Water the newly transplanted Fito Rekha Ridge Gourd seedlings thoroughly to settle the soil around the roots and eliminate air pockets.  Continuing Care: Provide regular watering during the initial establishment period, especially during hot or dry weather. Monitor for signs of transplant shock, such as wilti0ng, and provide shade if necessary.  Harvesting Gourds     Look for Signs: Generally, gourds are ready for harvest when the stem begins to brown and dry out. The skin may also change color, becoming dull or developing a yellowish tinge for some varieties.  Tenderness Test (for culinary gourds): For gourds consumed fresh, gently press the skin with your thumb. If it yields slightly, it's ready for picking. A hard, unyielding skin indicates it needs more time.  Sharp is Best: Use sharp pruners or shears to cut the gourd from the vine. Leave a short stem attached (about 1-2 inches) to help prevent rot during storage.  Timing is Key: For continuous harvest, pick gourds regularly at the recommended stage. This encourages the plant to produce more fruits. Leaving gourds on the vine for too long can hinder further production.  Avoid Frost: Don't wait for frost to harvest your gourds. Frost can damage the fruits and shorten their storage life.  Drying Gourds: If you're harvesting gourds for crafting purposes, allow them to dry completely on the vine before picking. This can take several weeks. Signs of dryness include a completely brown and papery stem and a lightweight feel to the gourd.  Ripening: If your melons are slightly underripe, you can try to ripen them at room temperature for a day or two. However, don't expect them to ripen significantly if they're picked too early. 

 • East West New Lu 730 Ridge Gourd Seeds East West New Lu 730 Ridge Gourd Seeds

  East West ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಲು 730 ರಿಡ್ಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು - 50 ಗ್ರಾಂ

  ಹಣ್ಣು: ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ರೇಖೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, 40-45 ಸೆಂ ಉದ್ದ, ಸರಾಸರಿ ಹಣ್ಣು ತೂಕ: 200-220 ಗ್ರಾಂ ಕೊಯ್ಲು: ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ 45-50 ದಿನಗಳು.

 • Mahyco Ridgegourd Mahy 7 Seeds - 50 GM

  Mahyco Mahyco Ridgegourd Mahy 7 Seeds - 50 GM

  This variety bearing shiny, long, green fruit with prominent ridges is an excellent prolific hybrid with many laterals along with high yield potential. An average seed rate in Ridge gourd farming is about 5 kg to 6 kg / ha. the average yield is 39t/acre.

  Rs. 468.00

 • Seedworks Ridgegourd 1214 Seeds - 50GM

  Seedworks Seedworks Ridgegourd 1214 Seeds - 50GM

  Seeds Count 20 Common Name Ridge Gourd, Luffa, Dodka, Turai  Height Bitter Melon produces vines that grow 15 to 20 feet. Flower Colour Yellow Bloom Time Summer, rainy, winter Difficulty Easy to grow

  Rs. 606.00

Ridge gourd - Agriplex

Ridge gourd seeds, also known as turai seeds, are the edible seeds of the ridge gourd plant, Luffa acutangula. They are a good source of dietary fiber, vitamins, and minerals, and have a number of health benefits. 

Physical Characteristics 

Ridge gourd seeds are small, oval-shaped seeds with a hard outer shell. They are typically white or cream in color, and have a slightly nutty flavor. The seeds are embedded in the spongy flesh of the ridge gourd fruit, and are removed before the fruit is eaten. 

Germination 

Ridge gourd seeds have a high germination rate, and can be germinated indoors or outdoors. To germinate this seeds indoors, sow them in a pot filled with moist potting mix. Place the pot in a warm, sunny location, and keep the soil moist. Germination should occur within 7-10 days. 

To germinate ridge gourd seeds outdoors, sow them directly in the ground when the soil temperature has reached at least 65 degrees Fahrenheit. Sow the seeds 1/2 inch deep and 12-18 inches apart. Water the seeds regularly, and keep the soil moist until they germinate. Germination should occur within 7-10 days. 

Growth and Care 

Ridge gourd plants are relatively easy to grow, and can be grown in a variety of soil types. However, they prefer well-drained soil that is rich in organic matter. Ridge gourd plants need full sun to produce fruit. 

Water ridge gourd plants regularly, especially during hot weather. Fertilize ridge gourd plants every 2-3 weeks with a balanced fertilizer. 

Ridge gourd plants typically begin to produce fruit about 60-75 days after germination. The fruit can be harvested when it is still young and tender. Ridge gourd can be eaten raw, cooked, or pickled. 

Health Benefits of Ridge Gourd Seeds 

These seeds are a good source of dietary fiber, vitamins, and minerals. They are particularly high in dietary fiber, which can help to improve digestion and reduce the risk of constipation. These seeds are also a good source of vitamins A and C, which are important for eye health and immunity. It is also a good source of iron, magnesium, and potassium. 

How to Use Ridge Gourd Seeds 

These seeds can be eaten raw, cooked, or pickled. To eat this seeds raw, simply remove the seeds from the fruit and rinse them thoroughly. This seeds can also be cooked in a variety of ways. For example, they can be stir-fried, roasted, or added to soups and stews. Ridge gourd crop seeds can also be pickled. 

Here are some specific recipes that use ridge gourd seeds: 

 • Ridge gourd seed salad: Combine this seeds, chopped onions, tomatoes, and cilantro. Season with salt, pepper, and lemon juice. 
 • Ridge gourd seed stir-fry: Stir-fry this seeds with garlic, ginger, and onions. Add vegetables of your choice, such as carrots, peppers, and mushrooms. Season with soy sauce, sesame oil, and rice vinegar. 
 • Ridge gourd seed soup: Add this seeds to your favorite vegetable soup recipe. 
 • Ridge gourd seed pickle: Combine this seeds, vinegar, salt, sugar, and spices. Let the pickle ferment for several days before enjoying. 

Storage 

This seeds can be stored in an airtight container in a cool, dark place for up to 6 months. 

Conclusion 

Ridge gourd seeds are a nutritious and versatile food that can be used in a variety of dishes. They are a good source of dietary fiber, vitamins, and minerals, and have a number of health benefits. this seeds are easy to grow and care for, and can be harvested throughout the growing season. Climate and soil requirements 

Ridge gourd plants prefer a warm, humid climate with plenty of sunlight. The optimum temperature for ridge gourd growth is between 25 and 30 degrees Celsius. Ridge gourd can be grown in a variety of soil types, but prefers well-drained, sandy loam soil that is rich in organic matter. 

Land preparation 

Before planting ridge gourd crop, the land should be prepared by tilling it thoroughly to a depth of 10-12 inches. The soil should be fertilized with a balanced fertilizer, such as 10-20-20. 

Seed sowing 

This seeds can be sown directly in the ground or in a nursery. If sowing directly in the ground, sow the seeds 1-2 inches deep and 12-18 inches apart. If sowing in a nursery, sow the seeds 1 inch deep and 2-3 inches apart. 

Planting 

If sowing directly in the ground, transplant the seedlings when they are 2-3 weeks old and have at least 2-3 leaves. Space the plants 12-18 inches apart in rows that are 2-3 feet apart. 

Fertilization and irrigation 

Ridge gourd plants need regular fertilization and irrigation. Fertilize ridge gourd plants every 2-3 weeks with a balanced fertilizer. Water ridge gourd plants regularly, especially during hot weather. 

Pests and diseases 

Ridge gourd plants are susceptible to a number of pests and diseases, such as aphids, whiteflies, cucumber beetles, and powdery mildew. It is important to inspect ridge gourd plants regularly for pests and diseases, and to take appropriate control measures if necessary. 

Harvesting 

Ridge gourd fruits are ready to harvest when they are 6-8 inches long. Harvest the fruits regularly to encourage the plant to produce more fruit. 

Yield 

Ridge gourd plants typically produce a yield of 10-15 tons per hectare. 

Marketing 

Ridge gourd is a popular vegetable in many parts of the world, and there is a good demand for it in the market. Ridge gourd can be marketed fresh, canned, or pickled. 

Here are some tips for successful ridge gourd farming: 

 • Choose a sunny spot with well-drained soil. 
 • Fertilize ridge gourd plants regularly with a balanced fertilizer. 
 • Water ridge gourd plants regularly, especially during hot weather. 
 • Inspect ridge gourd plants regularly for pests and diseases, and take appropriate control measures if necessary. 
 • Harvest ridge gourd fruits regularly to encourage the plant to produce more fruit. 

Buying Ridge Gourd Seeds Online 

These seeds are available for purchase online from a variety of retailers. When choosing ridge gourd online, it is important to consider the following factors: 

 • Germination rate: Look for this seeds with a high germination rate. This will ensure that most of your seeds will sprout and produce plants. 
 • Freshness: It should be fresh for best results. Look for ridge gourd seeds that are packaged in airtight containers and have a recent expiration date. 
 • Variety: There are many different varieties of this crop seeds available. Choose a variety that is suited to your climate and growing conditions. 

Here are some reputable online retailers that sell ridge gourd seeds: 

 • Baker Creek Heirloom Seeds 
 • Johnny's Selected Seeds 
 • Seed Savers Exchange 
 • Gurney's Seed and Nursery 
 • True Leaf Market 

When ordering ridge gourd seeds online, be sure to read the product description carefully. This will help you to understand the germination rate, freshness, and variety of the seeds that you are ordering. 

 

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account