ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ನೆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು

24 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Laxman phal (Annona muricata) - ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಫಲ - Agriplex

  Forest Factree Laxman phal (Annona muricata) - ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಫಲ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Amla (Emblica officinalis) - ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ - Agriplex

  Forest Factree Amla (Emblica officinalis) - ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Drumstick (Moringa oleifera) - ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ - Agriplex

  Forest Factree Drumstick (Moringa oleifera) - ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 55.00

 • Kokum (Garcinia indica) - ಪುನಪುುಳ - Agriplex

  Forest Factree Kokum (Garcinia indica) - ಪುನಪುುಳ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 170.00

 • Pomogranate (Punicagranatum) - ದಾಳಾಂಬ್ - Agriplex

  Forest Factree Pomogranate (Punicagranatum) - ದಾಳಾಂಬ್

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Sapota (Manilkara zapota) - ಸಪೀಟಾ - Agriplex

  Forest Factree Sapota (Manilkara zapota) - ಸಪೀಟಾ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Butter Fruit ( Avocado)- ಬ್ಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣೆ - Agriplex

  Forest Factree Butter Fruit ( Avocado)- ಬ್ಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣೆ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Karimatthi (Terminalia tomentosa) - ಕ್ರಿಮತ್ತತ - Agriplex

  Forest Factree Karimatthi (Terminalia tomentosa) - ಕ್ರಿಮತ್ತತ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Sitaphala - ಸೀತಾಫಲ - Agriplex

  Forest Factree Sitaphala - ಸೀತಾಫಲ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 170.00

 • Lemon (Citrus limon) - ನಿಾಂಬ್ - Agriplex

  Forest Factree Lemon (Citrus limon) - ನಿಾಂಬ್

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 200.00

 • Areca nut (Areca catechu) - ಅಡಿಕೆ - Agriplex

  Forest Factree Areca nut (Areca catechu) - ಅಡಿಕೆ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 170.00

 • Coconut (Cocos nucifera) - ತಾಂಗು - Agriplex

  Forest Factree Coconut (Cocos nucifera) - ತಾಂಗು

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 170.00

 • Jack fruit(Artocarpus heterophyllus) - ಹಲಸನ ಹಣ್ಣೆ - Agriplex

  Forest Factree Jack fruit(Artocarpus heterophyllus) - ಹಲಸನ ಹಣ್ಣೆ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 1,400.00

 • Gauva (Psidium guajava) - ಸೀಬ್ಹಣ್ಣೆ - Agriplex

  Forest Factree Gauva (Psidium guajava) - ಸೀಬ್ಹಣ್ಣೆ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Ramphal (Annona reticulata) - ರಾಂಫಲ - Agriplex

  Forest Factree Ramphal (Annona reticulata) - ರಾಂಫಲ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Mango (Mangifera indica) - ಮಾವು - Agriplex

  Forest Factree Mango (Mangifera indica) - ಮಾವು

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 165.00

 • Hunase (Tamarindusindica) - ಹುಣಸೆ ಮರ - Agriplex

  Forest Factree Hunase (Tamarindusindica) - ಹುಣಸೆ ಮರ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Neem (Azadirachtaindica) - ಬೇವಿನ ಮರ - Agriplex

  Forest Factree Neem (Azadirachtaindica) - ಬೇವಿನ ಮರ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Hebbevu (Melia dubia) - ಹೆಬ್ಬ ೀವು - Agriplex

  Forest Factree Hebbevu (Melia dubia) - ಹೆಬ್ಬ ೀವು

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Mahagony (Swietenia mahagoni) - ಮಹಾಗನಿ - Agriplex

  Forest Factree Mahagony (Swietenia mahagoni) - ಮಹಾಗನಿ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Mahagony(Swietenia macrophylla) - ಮಹಾಗನಿ * - Agriplex

  Forest Factree Mahagony(Swietenia macrophylla) - ಮಹಾಗನಿ *

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Teak (Tectona grandis) – ತೇಗ, ಸಾಗುವಾನಿ - Agriplex

  Forest Factree Teak (Tectona grandis) – ತೇಗ, ಸಾಗುವಾನಿ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Redsanders (Pterocarpus santalinus) - ರಕ್ತ ಚಂದನ - Agriplex

  Forest Factree Redsanders (Pterocarpus santalinus) - ರಕ್ತ ಚಂದನ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 70.00

 • Sandalwood (Santalum album) - ಶ್ರ ೀಗಂಧದ ಮರ - Agriplex

  Forest Factree Sandalwood (Santalum album) - ಶ್ರ ೀಗಂಧದ ಮರ

  Seedlings are raised by adopting good nursery practices resulting in uniform, healthy & disease-free seedlings. High Quality seedlings under the guidance of our knowledge partner (Central Agroforestry Research Institute - ICAR, Jhansi). A product of Multiplex Forest Factree, Bangalore. Plant Height - 2 feet.

  Rs. 75.00

Plantation & Saplings - Agriplex

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account