ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Agriplex Offers for Festival

43 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Solomon Insecticide Bayer Solomon Insecticide All Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸೊಲೊಮನ್ (ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 300 OD(8.49 + 19.81 % w/w)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಸೊಲೊಮನ್ ನವೀನ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫೀಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. O-TEQ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ (ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಿತ) ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ವೇಗ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75-1 ಮಿಲಿ

 • BASF Exponus Insecticide BASF Exponus Insecticide Crops

  BASF BASF Exponus Insecticide

  Product Description BASF Exponus® insecticide is a powerful and versatile solution for farmers. Its new mode of action targets even the toughest chewing pests, certain thrips, Black Thrips and leaf miner. It offers quick and effective control over challenging insect populations. It contains Broflanilide 300G/L SC. Technical Content : Broflanilide 300G/L SC Mode of Action - Exponus Insecticide is powered by the active ingredient broflanilide. Gaba-gated chloride channel allosteric modulators Special Features: BASF Exponus® prevents GABA from transmitting inhibitory signals causing over excitation of the nervous system leading to incapacitation of the insect NO CROSS RESISTANCE - Effective on targets which have developed resistance against multiple MOAs BENEFITS Powerful - Effective on resistant and toughest insects. Quick - Spreads and acts fast, resulting in quick control of insects. Versatile - Effectively controls many insects in different crops at different stages. Mode Of Formulation - Emulifiable Dosage : Use BASF Exponus Insecticide Target crop Target Pest/ Insects Cropping Stage Dosage/acre (ml)  Chilli  Thrips & Lepidoptera  1st spray- Active vegetative growth stage with Thrips incidence  34ml/acre  Soyabean  Helicoverpa, Spodoptera & Semi looper spp. With pest incidence.2nd spray- 15days after 1st spray 17ml/ acre Red gram Maruca and Helicoverpa With pest incidence2nd spray- 20- 25 days after 1st spray 17ml/acre  Tomato Lepidoptera spp 1st spray- Before flower initiation2nd spray- before fruit inititation  25ml/acre  Brinjal  shoot & fruit borer  1st spray- Active vegetative growth stage2nd spray- 7-10days after 1st spray  25ml/acre   Manufacturing Or Marketing Company - BASF INDIA LTD.    

 • UPL Saaf Fungicide Crops UPL Saaf Fungicide

  UPL UPL Saaf Fungicide

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Product Description  UPL Saaf is a systemic and contact fungicide that provides broad-spectrum control of a wide range of fungal diseases. Saaf Fungicide is effective against leaf spot, rust, blast, anthracnose, downy mildew, powdery mildew, and tikka leaf spot. Saaf can be used on a variety of crops, including paddy, groundnut, potato, tea, mango, grape, chilli, tomato, brinjal, cabbage, cauliflower, onion, spinach, beans, capsicum, cucumber, watermelon, and muskmelon.  Technical Composition  UPL Saaf is a combination of two active ingredients: carbendazim and mancozeb. Carbendazim is a systemic fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a vital component of fungal cell membranes. Mancozeb is a contact fungicide that forms a protective layer on the plant surface, preventing the penetration of fungal spores.  Mode of Action  Saaf works by a combination of systemic and contact action. The carbendazim component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. The mancozeb component forms a protective layer on the plant surface, preventing the penetration of fungal spores.  Benefits  UPL Saaf offers a number of benefits, including:  Broad-spectrum control of a wide range of fungal diseases: UPL Saaf is effective against a wide range of fungal diseases, including leaf spot, rust, blast, anthracnose, downy mildew, powdery mildew, tikka leaf spot, brown spot, Alternaria leaf spot, and Cercospora leaf spot. This means that you can use one product to protect your crops from a variety of diseases, saving you time and money.  Long-lasting protection: UPL Saaf Fungicide provides long-lasting protection against fungal diseases. This means that you can apply it once and be confident that your crops will be protected for weeks or even months. This can help you to reduce the number of applications you need to make, which can save you time and money.  Effective against both systemic and contact-type fungi: UPL Saaf Fungicide is effective against both systemic and contact-type fungi. This means that it can kill fungi that are both inside and outside of the plant. This gives you a more comprehensive level of protection, helping to keep your crops healthy and productive.  Safe for use on a variety of crops: UPL Saaf Fungicide is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. This means that you can use it to protect your entire crop portfolio, without having to worry about safety concerns.     The recommended dosage of UPL Saaf Fungicide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 2-5 grams per liter of water.  Storage and Disposal  Store Saaf in a cool, dry place out of reach of children and pets.  Dispose of Saaf packet according to local regulations.  CROPS AND DISEASES  Crop  Diseases  Chilli  Fruit rot,Leaf spot,Powdery mildew  Grape  Anthracnose, Downy mildew, Powdery mildew  Groundnut  Blast, Collar rot, Dry rot, Leaf spot, Root rot, Tikka leaf  Mango  Anthracnose, Powdery mildew  Potato  Black scurf, Early blight, Late blight  Tea  Black rot, Blister blight, Dieback, Grey blight,Red rust  Paddy  Blast   CROPS DOSE/PACK SIZE  Crop  Dose/Pack Size  Chilli  300G  Grape  1.5 g / litre water  Groundnut  200 g for Blast & Leaf spot,2.5 g / kg seed for Collar rot, Root rot, Dry rot &Tikka leaf  Mango  1.5 g / litre water  Potato  700G  Tea  500-600G  Paddy  300G     

 • Multiplex Flower Booster (Liquid) Multiplex Flower Booster (Liquid)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೂವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ, ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಕೀಪಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ 4 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 4 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ.

 • Bayer Planofix PGR Bayer Planofix PGR Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ (ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಪ್ಥೈಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 4.5 SL (4.5 % w/w)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಪ್ಥೈಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶದ 4.5% (w/w) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದೆ. Planofix ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದೆ (PGR) ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಯದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಹಾರ: 1 ಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ 4.5 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ = 10 ಪಿಪಿಎಂ 4.5 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ = 100 ಪಿಪಿಎಂ

 • multiplex kranti micronutrient fertilizer Multiplex Kranti - Complete Plant Food

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯ ಆಹಾರ)

  ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, N,P,K, ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ Ca, Mg, S ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸತು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್‌ನಂತಹ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಸ್ಯಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಲು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ 6.7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ - ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ , ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ಮಿ.ಲೀ

 • Syngenta Isabion (Amino Acids) Syngenta Isabion (Amino Acids) Crops

  Syngenta Syngenta Isabion (Amino Acids) Bio Stimulant

  Product Description Syngenta Isabion is a natural biostimulant that contains a mixture of amino acids and peptides. It is a foliar-applied product that can be used on a variety of crops, including fruit trees, vegetables, and field crops. Isabion helps to improve plant growth and development, and it can also help to increase crop yields. Technical Composition Syngenta Isabion is a suspension concentrate that contains 100 g/L of amino acids. The amino acids in Isabion are derived from natural sources, and they are a complete and balanced mixture of essential and non-essential amino acids. Mode of Action Syngenta Isabion works by stimulating the plant's natural growth processes. The amino acids in Isabion help to increase the plant's ability to absorb nutrients, and they also help to improve the plant's resistance to stress. Isabion can also help to improve the quality of the crop, and it can increase the shelf life of the produce. Features Improves plant growth and development Increases crop yields Improves the quality of the crop Increases the shelf life of the produce Helps to improve the plant's resistance to stress Is a natural product that is derived from amino acids Is safe to use on food crops Benefits Increased yields: It also helps in increasing crop yields by up to 20%. Improved quality of produce: Isabion can help to improve the quality of produce by making it more flavourful, nutritious, and visually appealing. Longer shelf life: It can help to increase the shelf life of produce by making it less susceptible to spoilage. Increased resistance to stress: Isabion can help to increase the plant's resistance to stress, such as drought, heat, and pests. Improved plant health: It results in improvement in overall health of the plant, making it more resistant to disease and pests. Reduced the need for fertilizers and pesticides: It can help to reduce the need for fertilizers and pesticides, making it a more sustainable choice for crop production.  Dosage The dosage of Syngenta Isabion will vary depending on the crop and the application method. For foliar application, the recommended dosage is 2-3 mL per liter of water. For irrigation, the recommended dosage is 1-2 L per hectare. Recommended Crops – Tomato, Cotton, Chilies, Paddy & Groundnut, Soyabean Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - During Flowering and Fruiting Manufacturing Or Marketing Company –  Syngenta India Ltd.. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Excel Tricel Insecticide - Agriplex Excel Tricel Insecticide - Agriplex

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

  Rs. 360.00

 • Godrej Gracia Insecticide Crops Godrej Gracia Insecticide Insects

  Godrej Godrej Gracia Insecticide - 160 ML

  Product Description Gracia is a novel isoxazoline insecticide with broad-spectrum activity. The proactive spray of Gracia immediately after pest incidence ensures a longer duration of control. Its unique mode of action works effectively against both sucking and chewing pests.  Proactive: For bountiful yields, spray at the early stage of pest attack. Power: Effective control in thrips and borers. Its translaminar action ensures that the sucking pests under the leaf also get killed, providing complete protection. Protection: It is environment friendly. It is also safer for beneficial insects and mammals. Active Ingredient - Fluxametamide, An Isoxazoline Compound MODE OF ACTION - It is a gamma aminobutyric acid (GABA) - gated chloride channels antagonist. It is a translaminar insecticide effective through ingestion and contact. DOSAGE -Spray: Use Godrej Gracia1ml/ liter of water Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide Manufacturing Or Marketing Company - Godrej Agrovet   Crops Target Pest/Disease Dose per Acre (ml/ acre)  Brinjal Leaf hopper, Thrips, Fruit and shoot borer 160   Cabbage Diamond back moth, tobacco caterpillar, semilooper 160   Chilli Thirps, Fruit Borer, Tobacco caterpillar  160  Okra  Leaf hopper, Thrips, Fruit borer  160 Redgram   Spotted pod borer, pod borer 160   Tomato Thirps, Fruit borer  160 

  Rs. 2,420.00

 • Bayer Nativo Fungicide crop Bayer Nativo Fungicide Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೊ (ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 50%+ ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 25% w/w WG (75 WG))

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಂತರದ ಬೆಳೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ, ನೇಟಿವೋ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೊವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಟಿವೋ ಗೋಧಿಯ ಧ್ವಜದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ನೇಟಿವೋ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • Bayer Oberon Insecticide Crop Bayer Oberon Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಒಬೆರಾನ್ (ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 240 SC 22.9 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಒಬೆರಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಅಕಾರ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಟೋನಾಲ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬೆರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬೆರಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀ

 • Anshul Liquid Magic (Liquid Micronutrient Fertilizer) Anshul Liquid Magic (Liquid Micronutrient Fertilizer)

  Anshul ಅಂಶುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ (ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು)

  ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಸಲ್ಫರ್‌ನಂತಹ ದ್ವಿತೀಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಸತು, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್‌ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ರೈತರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಅನ್ವಯವು ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂವುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಡಗಿದ ಹಸಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ: 2.5 ಮಿಲೀ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಸಿಂಪರಣೆ: ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಮೂರನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಸಸ್ಯ ಪಕ್ವತೆಯ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ: ಹೂಬಿಡುವ 20 - 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೆಟ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸಿಂಪರಣೆ. (ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಹುರುಳಿ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ).

 • Multiplex General Liquid (Micronutrient Liquid Fertilizer) Multiplex General Liquid (Micronutrient Liquid Fertilizer)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ)

  ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಧಾನ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಸತು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಕೆಯು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್ : ಫೋಲಿಯಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ - ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 2-2.5 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Corteva Delegate Insecticide - Agriplex Corteva Delegate Insecticide - Agriplex

  Corteva Corteva Delegate Insecticide

  Product Description DELEGATE is Spinosin class incsecticide with broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Chemical Composition - Spinetoram 11.7% SC Mode of Action Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It provide faster kill of insects. It is active by ingestion (stomach poison) as well as contact. It penetrates leaves (translaminar) to provide control of thrips and leaf miner Mode Of Formulation - Emulifiable Method Of Use - Foliar Spray FEATURES Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It is very effective at low rates and has low impact on most of the beneficial insects and non target organisms in field conditions Delegate is winner of ‘The Presidential Green Chemistry Challenge Award’ in the category for 'designing safer chemicals'. BENEFITS New insecticide with long-lasting broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Target Crop - Cotton, Pepper,Soyabean, and Major Cash Crops. Target Pest - Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Thrips, Onion (Thrips tabaci), and Lepidopteran pests in cotton chilli soybean and corn. DOSAGE Use Delegate 180 ml per acre in 200 liters of water Crop Target pest Dosage/Acre Formulation (ml) Dilution in Water (L) Per Acre COTTON Thrips, Spotted Bollworm, Tobacco Cutworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CHILLI Thrips, Fruit Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr ONION Thrips, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CORN/MAIZE Thrips, Corn Earworm, Armyworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr SOYBEAN Thrips, Tobacco Cutworm, Gram Pod Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr    

 • Multiplex Flower Booster (Powder) All garden plants Multiplex Flower Booster (Powder)

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ (ಪ್ರಮುಖ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ), ಪೌಡರ್

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಪ್ರಮುಖ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಜಾಡಿನ ಅಂಶಗಳು. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೂವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗ್ಗಿಯ ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹೂವುಗಳ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ, ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಕೀಪಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 4 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 4 ಮಿಲಿ.

 • Progibb Easy Application Sumitomo Progibb Easy - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Progibb Easy

  Product Description ProGibb Easy is a gibberellic acid (GA3) plant growth regulator product. GA3 is found naturally in virtually all plant species. It is a highly effective growth promoter – increasing size and quality of fruits, vegetables, and other crops, essential for optimum growth and development. GA3 also plays a role in the regulation of other plant processes such as flowering, seed germination, dormancy, and senescence. ProGibb is used in many crops to improve crop quality and value. Registered in 1962, ProGibb easy is the most widely used GA3 product in the world. Technical Content : Gibberellic Acid 40 % WSG Benefits ProGibb Easy dissolves quickly and completely in water, which means it is completely absorbed by your crop. It contains 10% more gibberellic acid than normal gibberellic acid. It gives more shine to your grapes and you get marketable quality grapes. It increases the size of fruits in the grape plant. Very stable over time, even in a wide range of temperatures. More elongation and loose clusters. Dosage :2.5g / 10 liter water Brand - Sumitomo Chemical India Ltd Precautions: For best results, use the prescribed dosage of ProGibb Easy completely.

 • Phoskill Application Phoskill Usage

  UPL UPL Phoskil Insecticide (Monocrotophos 36% SL) - 1 LT

  UPL Phoskill Insecticide is a highly effective solution for controlling and managing sucking and chewing insects, and pests that can cause significant damage to crops. Technical Content: Monocrotophos 36% SL MODE OF ACTION - Systemic and Contact Benefits  Phoskill Provides Broad-spectrum control Quick knockdown Target Insect: BPH, GLH, Leaf Folder, Yellow Stem borer, Pod Borer, Bollworms, Aphid, Jassids, Thrips, Whitefly, Pink Bollworms Crops: Vegetable crops, Fruit crops, Pulses, Cereals, Cotton Recommended dose: Dissolve 350-500 ml of Phoskill for Per acre Application Mode Of Formulation - Emulsifiable Physical Condition - Liquid Application Method  - Foliar Spray Packing Available - 100ml, 250ml, 500ml, 1lt, 5lt Recommendation Crops Target Pests Dose/per acre Black Gram Pod borer 250 ml Cotton Aphids, Jassids, Thrips,Whitefly,Bollworm,Grey weevil 175 ml,150 ml,450 - 900 ml, 500 ml Citrus Black aphid,Mite 600 - 800 ml,375 - 500 ml Coffee Green bug 625 ml Cardamom Thrips 375 ml Green gram Pod borer 175 ml Maize Shoot fly 250 ml Mango Bug mite, Gall maker, Hopper, Mealy bug, Shoot borer 600 - 800 ml Paddy GLH, Leaf roller,BPH, Yellow stem borer 250 ml, 500 ml Pea Leaf miner 400 ml Red gram Pod fly, Plume moth,Pod borer 500 ml Sugarcane Shoot borer, Stalk borer 600 - 900 ml        

  Rs. 655.00

 • Progibb Application Sumitomo Progibb - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Progibb

  Product Description PROGIBB is a highly effective plant growth regulator containing Gibberellic Acid 90%  in powder form. It is used to increase plant growth and better quality produce. It can be used in Cotton, Paddy, Tomato, Potato, Brinjal, Groundnut, Banana, Grapes, Tea, Okra, Cabbage, Cauliflower, Sugarcane, Mulberry, and other vegetables, fruits & flower plants. It can be used in foliage applications. It can be mixed with other pesticides. Technical Content -  Gibberellic Acid 90 % W/W Benefits Progibb Maintains fruit quality when applied post-harvest. It Helps maintain foliage growth during periods of stress Increases plant height and yield Increases fruit size, firmness and quality. Delays maturity for a more orderly harvest Increases fruit set and yield. Reduces physiological disorders. In Grapes It elongates and loosens clusters to enhance air circulation and light penetration. Decreases berry set to reduce thinning cost.  Mode Of Formulation - Wettable Powders Recommended Crops: Banana, Pomegranate, Papaya, Watermelon, Orange, mango, Paddy, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Brinjal, Bhendi, Grapes Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying Brand - Sumitomo Chemical India Pvt. Ltd Precautions : Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. Avoid contact with mouth, eyes and skin.  Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 

 • Syngenta Ridomil Gold Fungicide Syngenta Ridomil Gold Fungicide Crops

  Syngenta Syngenta Ridomil Gold Fungicide

  Ridomil Gold is a broad spectrum fungicide which contains unique combination of Metalaxyl 4% and Manconzeb 64%. Ridomil Gold provides excellent crop protection due to hyper-systemic uptake and translocation properties. TECHNICAL- Metalaxyl-M 4% + Mancozeb 64% WP BENEFITS Ridomil Gold Provides Unsurpassed protection against soil-borne oomycete diseases. Excellent crop protection due to hyper-systemic uptake and translocation properties. Flexible application methods for at-planting treatment. Easy-to-use formulation. CROPS : Potatoes, Grapes, Tobacco, Vegetables, Citrus, Tomato, Turf & Ornamentals. TARGET DISEASES Specific fungicide for control of oomycetes fungi (e.g. late blight and downy mildew diseases). Ridomil can be applied to foliage, soil, or as a seed treatment. DOSAGE : Dissolve Ridomil Gold 1-1.5 gm/ liter of water and spray on the leaves Crop Insect/Pest Dosage/Acre Water(L) Waiting period from last application to harvest(in days) Grape Downey mildew 500-1000 200-400 8 Potato Late blight 500 200-400 24 Black Pepper Phytophthora foot rot 1000 200 Not less than 21 weeks Mustard Downey mildew, white rust 1000 200-400 60 Chilli nursery Damping off 600 200 53 Pomegranate Leaf spot & fruit spot 1 200(depending upon age of tree) 5 Cauliflower Downey mildew, leaf spot 500 200 3   COMPATIBILITY Ridomil Gold is compatible with commonly used pesticides except lime Sulphur and Bordeaux mixture or alkaline solutions. DURATION OF EFFECT  - 10 days FREQUENCY OF APPLICATION - Depends on pest incidence or severity of disease. METHOD OF APPLICATION - Spray, drenching PACKING AVAILABLE - 50g, 100g, 250g,  500g, 1kg

 • Crystal Crop Bavistin Fungicide - Agriplex Crystal Crop Bavistin Fungicide - Agriplex

  Crystal Crystal Crop Bavistin Fungicide

  Crystal Crop Bavistin Fungicide is a broad-spectrum systemic fungicide that is effective against a wide range of fungal diseases, including:   Powdery mildew   Downy mildew   Rust   Scab   Black spot   Botrytis   Septoria leaf spot   Anthracnose   Cercospora leaf spot   Phomopsis   Technical Content - Carbendazim 50% WP It is a versatile fungicide that can be used for a variety of crops, including:   Vegetables: tomatoes, potatoes, cucumbers, peppers, eggplants, lettuce, broccoli, cauliflower   Fruits: apples, peaches, grapes, strawberries, raspberries, blueberries   Flowers: roses, orchids, lilies, chrysanthemums  Compatibility: Carbendazim 50%WP is compatible with most of the insecticides expect of those alkaline nature. Stability: Under normal dosage conditions it is stable for two years from the date of manufacture   Mix the recommended amount of product with water according to the label instructions. Then, apply the mixture to the affected plants using a sprayer or watering can.   It is a safe and effective way to control a variety of fungal diseases. It is important to read and follow the label instructions carefully before using this product.     Disease   Dosage   Crops   Apple scab   0.1-0.2 ML   Apples, pears, quinces   Black spot   0.05-0.1 ML   Roses, grapes   Botrytis   0.05-0.1 ML   Grapes, tomatoes, cucurbits, ornamentals   Collar rot   0.1-0.2 ML   Groundnut, soybeans   Downy mildew   0.05-0.1 ML   Grapes, cucumbers, melons, tomatoes, cucurbits, ornamentals   Powdery mildew   0.05-0.1 ML   Grapes, apples, pears, peaches, plums, tomatoes, cucurbits, ornamentals   Rust   0.05-0.1 ML   Wheat, barley, oats, rye, corn   Scab   0.1-0.2 ML   Apples, pears   Tip burn   0.05-0.1 ML   Tomatoes, peppers     It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions.   Benefits  It is a systemic fungicide, which means that it is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing long-lasting protection.   It is effective against a wide range of fungal diseases.   It is safe for use on a variety of crops.   It is easy to use.   It is affordable.   Here are some safety precautions to take when using Crystal Crop Bavistin Fungicide:   Always wear personal protective equipment (PPE) when handling this product, including gloves, goggles, and a long-sleeved shirt and pants.   Do not apply this product to windy days.   Do not apply this product to plants that are in bloom.   Do not allow children or pets to come into contact with treated plants.   Dispose of empty containers properly.    

 • Syngenta Ekalux Insecticide Application Syngenta Ekalux Insecticide Crops

  Syngenta Syngenta Ekalux (Quinalphos 25% EC) Insecticide

  Product Description Syngenta Ekalux insecticide is a contact and systemic insecticide that provides effective control of a wide range of insect pests. It is a neonicotinoid insecticide that works by disrupting the nervous system of insects. Technical Composition Syngenta Ekalux insecticide is a Emulsified concentrate (EC) formulation. It contains Quinalphos 25 % EC Mode of Action Syngenta Ekalux insecticide works by a combination of contact and systemic action. The Quinalphos 25 % EC component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. Insects that feed on treated plants will be exposed to the insecticide and killed. Features Long-lasting protection: Ekalux insecticide provides long-lasting protection, keeping your crops safe for weeks or even months. Systemic action: Ekalux works both inside and outside the plant, providing comprehensive protection. Effective against a wide range of insect pests: It is effective against a wide range of insect pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, mealybugs, scale, spider mites, and whiteflies. Safe for use on a variety of crops: Ekalux  is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Benefits Increased Yields: By shielding crops from pest damage, Ekalux ensures healthier and more abundant yields, maximizing the return on your agricultural investment. Enhanced Crop Health: Ekalux's systemic action fosters overall crop health, enhancing growth and resilience against environmental stressors. Cost-Effective: Its long-lasting residual control minimizes the frequency of applications, reducing overall operational costs. Sustainable Agriculture: Ekalux's environmentally conscious design promotes a balanced ecosystem, supporting sustainable farming practices. Dosage The recommended dosage of Syngenta Ekalux insecticide varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 2ml per liter of water. Targeted Diseases Ekalux insecticide is effective against a wide range of insect pests that can damage crops. These pests include: Aphids Beetles Caterpillars Leafhoppers Mealybugs Scale Spider mites Whiteflies Target Crops Ekalux insecticide can be used on a variety of crops, including: Fruits Vegetables Ornamental plants Packing Available – 250 ml, 500 ml, 1 Liter Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd. Mode Of Formulation - Emulifiable Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Bayer Antracol Fungicide (Propineb 70% WP) Crops Bayer Antracol Fungicide (Propineb 70% WP) Disease

  Bayer ಬೇಯರ್ ಅಂಟ್ರಾಕೋಲ್ (ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ 70 % WP)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಬೇಯರ್ ಅಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್‌ನ ಅಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಉಸಿರಾಟದ ಸರಪಳಿಯ ಹಲವಾರು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಪಿನೆಬ್‌ನ ಈ ಬಹು-ಸೈಟ್ ಕ್ರಮವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್‌ಗಳು: ಆಂಟ್ರಾಕೋಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ ಬಳಸಿ

 • FMC Coragen Insecticide Crops FMC Coragen Insecticide

  FMC FMC Coragen Insecticide

  FEATURES Coragen® insecticide insect control powered by Rynaxypyr® active is a breakthrough Group 28 mode of action insecticide that delivers excellent protection from target pests BENEFITS This breakthrough technology controls all economically important Lepidoptera & select other species. This unique formulation provides ease for application along with rapid activity, high insecticidal potency, long duration control and an excellent safety to crops & non-target organisms. Working primarily through ingestion, Coragen® insecticide manages insects at all stages from immature to adult stage thereby, providing excellent and long-lasting crop protection. Exposed insects stop feeding within minutes and extended residual activity protects crops longer than competitive options. CROPS AND DISEASES Crop Insect/Pest Sugarcane Termites, Top Borer, Early Shoot Borer Soyabean Green Semilooper, Stem Fly, Girdle Beetle Maize Spotted Stem Borer, Pink Stem Borer, Fall Armyworm Groundnut Tobacco Caterpillar Bengal gram Pod Borer Rice Stem Borer, Leaf Folder

 • Syngenta Amistar Top Fungicide Crops Syngenta Amistar Top Fungicide

  Syngenta Syngenta Amistar Top Fungicide

  Product Description   Amistar Top Fungicide is used to control a variety of fungal diseases in a range of crops, including vegetables, rice, cotton, citrus, and tree nuts. It is a co-formulation of azoxystrobin and difenoconazole, two active ingredients that work together to provide preventive, systemic, and curative control of diseases.   Active Ingredients   Azoxystrobin is a strobilurin fungicide that works by inhibiting the production of ergosterol, a compound that is essential for the growth of fungi.   Difenoconazole is a triazole fungicide that works by inhibiting the synthesis of squalene, another compound that is essential for the growth of fungi.   Mode of Action   The two active ingredients in Amistar Top Fungicide work together to provide a broad spectrum of control against a variety of fungal diseases. They are both relatively safe fungicides, but it is important to follow the label instructions carefully when using them. The decrease in the production of ergosterol and squalene disrupts the structure of the cell membrane of the fungus, which prevents the fungus from growing and reproducing.   Benefits   Broad-spectrum control: Amistar Top Fungicide can control a wide range of fungal diseases, including leaf spots, blights, powdery mildew, rust, scab, and downy mildew.   Preventive, systemic, and curative: Amistar Top can be used as a preventive treatment to protect plants from fungal diseases, as a systemic treatment to move through the plant and protect it from the inside out, or as a curative treatment to kill existing fungal infections.   Relatively safe: Amistar Top is a relatively safe fungicide, but it is important to follow the label instructions carefully when using it.   Easy to apply: Amistar Top is easy to apply as a spray.   Overall, Amistar Top Fungicide is a safe and effective fungicide that can help to protect crops from a variety of fungal diseases. It is a good option for growers who are looking for a way to improve crop yields and quality while reducing the need for other fungicides.   Crop   Disease   Dosage   Apple   Scab   1 ML/ lit of water   Corn   Northern corn leaf blight   1 ML/ lit of water   Grape   Powdery mildew   1 ML/ lit of water   Peach   Brown spot   1 ML/ lit of water   Soybean   Early soybean leaf spot   1 ML/ lit of water     It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions.   

 • Syngenta Karate Insecticide Syngenta Karate Insecticide Crops

  Syngenta Syngenta Karate Insecticide

  Technical Content : Syngenta Karate Contains Lambdacyhalothrin 5% EC Karate Insecticide is a Group 3, emulsifiable concentrate contact and stomach insecticide for the control of various insects. A broad-spectrum synthetic pyrethroid insecticide for the control of biting, chewing, and sucking insect pests. Method of application: Spray Spectrum: Cotton: Bollworms, Jassids, Thrips; Rice (Paddy): Leaf folder, Stem borer, Green leafhopper, Gall Midge, Rice hispa, Thrips; Brinjal: Shoot & fruit borer; Tomato: Fruit borer; Chilli: Thrips, mite, pod borer; Onion: Thrips; Bhindi (Okra): Jassids, Shoot borer; Chickpea: Pod borer; Groundnut: Thrips, Leafhopper, Leaf miner Compatibility: Compatible with most chemicals Frequency of application: Depends on pest incidence or severity of the disease. Dosage : Dissolve 2ML of Syngenta Karate  per Lit of water for Spray (400 ML /Acre)

 • Indofil Alecto Insecticide - Agriplex Indofil Alecto Insecticide - Agriplex

  Indofil Indofil Alecto Insecticide

  Indofil Alecto is a contact and translaminar insecticide that belongs to the IRAC group 30. It is a meta-diamide insecticide that works by binding to GABA receptors and inhibiting the transmission of nerve signals. This results in the over-excitation of the nervous system and ultimately the death of the insect. Active Ingredient  The active ingredient in Indofil Alecto Insecticide is broflanilide. It is a meta-diamide insecticide that belongs to the IRAC group 30. It is a contact and translaminar insecticide that works by binding to GABA receptors and inhibiting the transmission of nerve signals. This results in the over-excitation of the nervous system and ultimately the death of the insect. Target Pests Indofil Alecto is effective against a wide range of insect pests, including: Fruit borer Thrips Jassids Tobacco caterpillar Diamondback moth Bollworm Pod borer Shoot borer Whitefly Dosage  Crop Pest Dosage (ml/ha) Dilution in water (L) Brinjal Fruit & Shoot Borer, Thrips & Jassids 125 500 Chilli Fruit Borer, Tobacco Caterpillar, Thrips & Jassids 125 500 Cabbage Diamond Back Moth & Tobacco Caterpillar 125 500 Okra Fruit & Shoot Borer, Thrips & Jassids 125 500   Beneits Indofil Alecto is easy to use. It can be applied as a foliar spray or as a seed treatment. The recommended dosage varies depending on the crop and the pest being controlled. Indofil Alecto is a safe and effective insecticide that can help you protect your crops from insect pests. It is important to read and follow the label instructions carefully when using this product. Here are some additional details about Indofil Alecto Insecticide: It is available in a 20% SC formulation. It has a long residual activity of up to 14 days. It is rainfast and photostable. It is safe for humans and animals when used as directed.

 • Adama Acemain (Aceohate 75% SP) Insecticide - Agriplex Adama Acemain (Aceohate 75% SP) Insecticide - Agriplex

  Adama Adama Acemain (Aceohate 75% SP) Insecticide

  Technical Content: Acephate 75 % SPAcemain [Acephate 75 % SP] is a 75% SP formulation of Acephate, a versatile organophosphate insecticide with both contact and systemic action. It is particularly effective on severe infestations of sucking and chewing insects of tobacco, sugarcane, cotton, chillies, vegetables, fruits and cereals. It has low toxicity to mammals and does not harm beneficial insects. It is easy to use, being soluble in water.Acemain is a broad-spectrum systemic organophosphate insecticide.Acemain controls a wide range of chewing and sucking insectsTarget Insects:Aphids, Ash weevil, Black aphids, Brown plant leafhopper, Bugs, Cardamom aphid, Chilli thrips, Citrus Black fly, Fruit rust thrips, Fruit sucking moth, Grape thrips, hispa, Jassids, Mango hoppers, Marginal gall thrips, Pod fly, Rice hispa, Rhizome weevil, Root aphid, Spiraling whitefly, stem fly, sugarcane wolly aphid, White flies, White tail mealy bug, Mealy bugs, Anar butterflyDosage: 2 gm/ltr

 • BASF Acrobat Complete Fungicide BASF Acrobat Complete Fungicide Crops

  BASF BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (ಮೆಟಿರಾಮ್ 44% + ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ 9%)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ಓಡ್: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡೌನಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ AI ವಿಷಯದ ಅನುಕೂಲತೆ. ಸುಲಭ ಪ್ರಸರಣ, ಇತರ ಅಣುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು 1-1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Tata Blitox Fungicide - 500 GM - Agriplex Tata Blitox Fungicide - 500 GM - Agriplex

  Tata Rallis Tata Blitox Fungicide - 500 GM

  Product Description Tata Blitox Fungicide is a broad-spectrum contact fungicide that contains Copper Oxychloride 50% WP. It is a foliar-applied product that can be used on a variety of crops, including fruit trees, vegetables, and field crops. Blitox Fungicide is effective against a wide range of fungal diseases like Powdery mildew, Rust, Leaf spot, Fruit rot, Blight Technical Composition Blitox is a wettable powder (WP) formulation that contains 50% Copper Oxychloride. Copper Oxychloride is a natural compound that has been used as a fungicide for centuries. It works by disrupting the cell walls of fungi, killing them. Mode of Action Tata Blitox Fungicide works by contact action. This means that it must come into direct contact with the fungus in order to be effective. The Copper Oxychloride in Blitox Fungicide disrupts the cell walls of fungi, killing them. Features Broad-spectrum activity Effective against a wide range of fungal diseases Contact action Long-lasting protection Safe to use on food crops Benefits Protects crops from fungal diseases Increases crop yields Improves the quality of produce Prolongs the shelf life of produce Reduces the need for other pesticides  Dosage The dosage of Tata Blitox Fungicide will vary depending on the crop and the severity of the infestation. For foliar application, the recommended dosage is 2-3 g per liter of water. For soil application, the recommended dosage is 1-2 kg per hectare. Targeted Disease Tata Blitox Fungicide is effective against a wide range of fungal diseases, including - Powdery mildew, Rust,Leaf spot,Fruit rot, blights of potato and tomato, Bacterial speck, Fruit rot, bacterial wilts, Sigatoka, Tip Burn, Dieback, Bacterial leaf blight, Verticillium wilt, Bacterial peck, bacterial canker. Target Crops Tata Blitox Fungicide can be used on a variety of crops, including: Fruit trees – Mango, Guvava, Sapota and banana Vegetables – Tomato, Chili, Ash Gourd, Beans Field crops – Wheat, Paddy, Soyabean, Cotton Ornamentals – Rose, Tulips Frequency of application - Depends on Spread and growth of Disease in the field Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - Depends on Disease incidence or severity of Spread of Disease. Manufacturing Or Marketing Company –  Rallis India Limited Mode Of Formulation – Wettable Powder Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

  Rs. 523.00

 • Syngenta Actara Insecticide Crops Syngenta Actara Insecticide

  Syngenta Syngenta Actara Insecticide

  Product Description Syngenta Actara is a systemic insecticide that provides long-lasting protection against a wide range of insect pests. It is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. Actara is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. It is a cost-effective way to protect your crops from insect damage. Technical Composition Actara is contains 25% thiamethoxam in wettable Powder form Mode of Action Actara insecticide works by a combination of contact and systemic action. The thiamethoxam component is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. Insects that feed on treated plants will be exposed to the insecticide and killed. Features: Long-lasting protection Safe for use on a variety of crops Easy to use Cost-effective Effective against a wide range of insect pest  Benefits Actara insecticide offers a number of benefits, including: Effective control of a wide range of insect pests: It is effective against a wide range of insect pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, mealybugs, scale, spider mites, and whiteflies. Long-lasting protection: Actara provides long-lasting protection, keeping your crops safe for weeks or even months. Systemic and contact-type: It works both inside and outside the plant, providing comprehensive protection. Safe for use on a variety of crops: It is safe for use on a variety of crops, including fruits, vegetables, and ornamental plants. Easy to use: It is easy to use and can be applied with a variety of sprayers. Environmentally friendly: Actara is a relatively safe insecticide that breaks down quickly in the environment. Dosage The recommended dosage of Actara varies depending on the crop and the severity of the infestation. For most crops, the recommended dosage is 0.05-0.1 milliliters per liter of water. Targeted Diseases Actara insecticide is effective against a wide range of insect pests that can damage crops. These pests include: Aphids Beetles Caterpillars Leafhoppers Mealybugs Scale Spider mites Whiteflies Target Crops Actara insecticide can be used on a variety of crops, including: Fruits Vegetables Ornamental plants Packing Available – 5 gm , 100 gm, 250 gm, 500 gm, 1 kg Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - Depends on pest incidence or severity of disease. Manufacturing Or Marketing Company – Syngenta India Ltd. Mode Of Formulation - Wetable Powders Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • BASF Acrobat Fungicide BASF Acrobat Fungicide Crops

  BASF BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ (ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ 50% WP)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: BASF ACROBAT ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಡೈಮೆಥೋಮಾರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಿರಾಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಸಮತೋಲಿತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. BASF ಅಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಟೊಮೇಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿನ ತಡವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

 • PI Brofreya (Broflanilide 20% SC) Insecticide - Agriplex PI Brofreya (Broflanilide 20% SC) Insecticide - Agriplex

  PI industries PI Brofreya (Broflanilide 20% SC) Insecticide

  PI Brofreya is a revolutionary insecticide that is used to control a variety of pests in crops, including Lepidopteran (caterpillar) and sucking pests. It is a systemic insecticide, which means that it is absorbed by the plant and translocated throughout the tissues, providing long-lasting protection against pests. Active Ingredient  The active ingredient in PI Brofreya is Broflanilide. It is a novel insecticide that works by inhibiting the GABA receptor in the insect's nervous system. This leads to the insect becoming overexcited and eventually dying. Target Pests PI Brofreya is effective against a wide range of pests, including: Chilli borer (H. armigera) Cabbage caterpillar (Pieris brassicae) Brinjal fruit and shoot borer (Leucinodes orbonalis) Okra pod borer (Earias vittella) Sucking pests such as aphids, whiteflies, and mealybugs Benefits PI Brofreya has a number of advantages over other insecticides, including: It is highly effective against a wide range of pests. It is systemic, providing long-lasting protection. It is safe for use on food crops. It has a short pre-harvest interval (PHI), meaning that crops can be harvested one day after spraying. It is rainfast within 30 minutes of application. PI Brofreya is a safe and effective insecticide that can be used to protect a variety of crops from pests. It is recommended for use on chilli, cabbage, brinjal, and okra crops. Dosage and application:The recommended dosage of PI Brofreya is 50 ml per acre. It can be applied as a foliar spray or drench. For foliar spray, mix the required amount of PI Brofreya in water and spray the mixture thoroughly on the leaves of the crop. For drench, mix the required amount of PI Brofreya in water and pour the mixture around the roots of the crop.

 • Crystal Abacin Insecticide - Agriplex

  Crystal Crystal Abacin Insecticide

  Crystal Abacin Insecticide is a broad-spectrum miticide and insecticide that provides effective control of a wide range of pests on a variety of crops. It is a product of natural origin and is very safe for mammals. Active ingredient: Abamectin 1.9% EC Chemical group: Avermectin Mode of action: Abamectin is a contact and stomach poison that works by disrupting the nervous system of pests. It does this by binding to chloride channels in the pests' nerve cells, which causes an influx of chloride ions and hyperpolarization of the cell membrane. This results in paralysis and death of the pest. Abacin is effective against a variety of pests, including: Mites: yellow mites, red mites, red spiders, two-spotted mites, etc. Aphids Whiteflies Jassids Thrips Leafhoppers Bollworms Beetles Spider mites Abacin can be applied to a variety of crops, including: Brinjal Chili Tea Cotton Rose Vegetable crops Fruit crops Abacin is easy to use and provides long-lasting protection from pests. It is also environmentally friendly and does not leave any harmful residues on crops. Benefits of using Crystal Abacin Insecticide: Broad-spectrum control of a variety of pests Contact and stomach poison action Translaminar activity for long-lasting protection Product of natural origin Safe for mammals Easy to use Environmentally friendly How to use Crystal Abacin Insecticide: Follow the label instructions carefully when using Crystal Abacin Insecticide. The recommended dosage will vary depending on the crop and the pest being controlled. To apply Abacin, mix the required amount of product with water in a sprayer. Apply the spray evenly to the foliage of the crop, making sure to cover all surfaces. Reapply Abacin as needed, according to the label instructions.

 • BASF Sefina Insecticide BASF Sefina Insecticide Crops

  BASF BASF Sefina Insecticide

  BASF Sefina Insecticide contains Inscalis (New Active Ingredient) BENEFITS Novel mode of action for faster and exceptional control of Jassids and Whiteflies (both adults & early instar nymphs) Best choice for resistance management. The product comes with a unique formulation and inbuilt penetrant that ensures proper spread and efficacy of the product on the plant after spraying. Good plant growth, quality cotton. Reduced viral transmission & fresh vegetables.

 • BASF Lihocin - Growth Regulator BASF Lihocin - Growth Regulator Crops

  BASF BASF Lihocin - Growth Regulator

  Lihocin plant growth regulator that is used to control the growth of plants. It is a chloromequat chloride compound that works by inhibiting the production of gibberellins, a plant hormone that promotes growth. Lihocin is used to reduce vegetative growth and promote flowering and fruiting. It is also used to improve the quality of produce by increasing the size and weight of fruits and vegetables.   Lihocin plant growth regulator is a safe and effective plant growth regulator that has been used for many years. It is registered for use on a variety of crops, including cotton, potatoes, brinjal, grapes, and soybeans.   How to use Lihocin:   Lihocin plant growth regulator is applied to plants as a foliar spray. The recommended application rate varies depending on the crop and the desired level of control. It is important to follow the label instructions carefully when using Lihocin.   Safety precautions:   Lihocin plant growth regulator is a relatively safe plant growth regulator, but it is important to take precautions when using it. Always wear gloves and eye protection when handling Lihocin. Avoid contact with the skin and eyes. If Lihocin comes into contact with the skin or eyes, flush the area with water immediately.   Storage:   Store Lihocin in a cool, dry place. Keep out of reach of children and pets.   Benefits of using Lihocin:   Reduces vegetative growth and promotes flowering and fruiting   Improves the quality of produce by increasing the size and weight of fruits and vegetables   Safe and effective when used according to label instructions   The dosage of Lihocin plant growth regulator for crops varies depending on the crop and the desired level of control. The following are some general guidelines:   Cotton: Apply 2-4 fl oz of Lihocin per acre in 100-200 gallons of water. Apply at the early vegetative stage to reduce vegetative growth and promote flowering.   Potatoes: Apply 1-2 fl oz of Lihocin per acre in 100-200 gallons of water. Apply at the early flowering stage to promote fruit set and reduce the number of small potatoes.   Brinjal: Apply 2-4 fl oz of Lihocin per acre in 100-200 gallons of water. Apply at the early flowering stage to promote fruit set and reduce the number of small fruits.   Grapes: Apply 1-2 fl oz of Lihocin per acre in 100-200 gallons of water. Apply at the budbreak stage to reduce vegetative growth and promote flowering.   Soybeans: Apply 1-2 fl oz of Lihocin per acre in 100-200 gallons of water. Apply at the flowering stage to promote pod set and reduce the number of small pods.   It is important to follow the label instructions carefully when using Lihocin. The label will provide specific information on the dosage, application timing, and safety precautions for each crop.   Here are some additional things to keep in mind when using Lihocin:   Lihocin is not effective on all crops. It is important to check the label to make sure that it is registered for use on the crop you are growing.   Lihocin can be harmful to some plants, so it is important to avoid overdosing.   Lihocin can be harmful to bees, so it is important to avoid applying it during the bloom period.   Lihocin plant growth regulator is a relatively safe product, but it is important to take precautions when using it. Always wear gloves and eye protection when handling Lihocin. Avoid contact with the skin and eyes. If Lihocin comes into contact with the skin or eyes, flush the area with water immediately.   Store Lihocin in a cool, dry place. Keep out of reach of children and pets.   If you are considering using Lihocin, please consult with your local agricultural extension agent or a certified crop advisor to determine if it is the right plant growth regulator for your needs.   Overall, Lihocin plant growth regulator is a safe and effective plant growth regulator that can be used to improve the yield and quality of crops. However, it is important to use it according to the label instructions to avoid any potential risks.  

 • PI Roket Insecticide Pests PI Roket Insecticide Crop

  PI PI Roket Insecticide

  Product Description PI ROKET is a ready to use combi product. It is a non-systemic insecticide having contact and stomach action. It is effective against several insect pests (both chewing and sucking types). Technical Content : Profenofos 40% + Cypermethrin 4%EC Features Ready to use formulation- Synergestic effect with stomach and contact action. Fast knock down and excellent control on hard to control pest. Broad Spectrum- Effective control of eggs and different larval stages of insect. Translaminar action- Controls the pest which are present on lower side of leaf. Application Start application when the insect infestation reaches economic threshold level and repeat at an interval of 10-15 days depending upon environmental condition. Water dilution depends on the type of spray pump and crop growth. Dosage also depends on the pest intensity and crop growth. Stop last application 14 days before harvest of crop. Dosage : Use PI Roket 1000-1500 ml (440 - 660 g a.i.) per Hectare Precautions: Do not spray against the wind direction. Read & follow all instructions on the label & leaflet carefully. Save the container with the label to show to the physician in case of accidental poisoning. Do not smoke, eat or drink during application. Wash hands and body thoroughly after spraying.

Agriplex Offers for Festival - Agriplex

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account