ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Frequently Bought with Major Nutrients & PGR

53 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Planofix PGR Bayer Planofix PGR Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ (ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಪ್ಥೈಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 4.5 SL (4.5 % w/w)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಪ್ಥೈಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶದ 4.5% (w/w) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಲೀಯ ದ್ರಾವಣವಾಗಿದೆ. Planofix ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕವಾಗಿದೆ (PGR) ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಯದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಹಾರ: 1 ಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ 4.5 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ = 10 ಪಿಪಿಎಂ 4.5 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ = 100 ಪಿಪಿಎಂ

 • Syngenta Isabion (Amino Acids) Syngenta Isabion (Amino Acids) Crops

  Syngenta Syngenta Isabion (Amino Acids) Bio Stimulant

  Product Description Syngenta Isabion is a natural biostimulant that contains a mixture of amino acids and peptides. It is a foliar-applied product that can be used on a variety of crops, including fruit trees, vegetables, and field crops. Isabion helps to improve plant growth and development, and it can also help to increase crop yields. Technical Composition Syngenta Isabion is a suspension concentrate that contains 100 g/L of amino acids. The amino acids in Isabion are derived from natural sources, and they are a complete and balanced mixture of essential and non-essential amino acids. Mode of Action Syngenta Isabion works by stimulating the plant's natural growth processes. The amino acids in Isabion help to increase the plant's ability to absorb nutrients, and they also help to improve the plant's resistance to stress. Isabion can also help to improve the quality of the crop, and it can increase the shelf life of the produce. Features Improves plant growth and development Increases crop yields Improves the quality of the crop Increases the shelf life of the produce Helps to improve the plant's resistance to stress Is a natural product that is derived from amino acids Is safe to use on food crops Benefits Increased yields: It also helps in increasing crop yields by up to 20%. Improved quality of produce: Isabion can help to improve the quality of produce by making it more flavourful, nutritious, and visually appealing. Longer shelf life: It can help to increase the shelf life of produce by making it less susceptible to spoilage. Increased resistance to stress: Isabion can help to increase the plant's resistance to stress, such as drought, heat, and pests. Improved plant health: It results in improvement in overall health of the plant, making it more resistant to disease and pests. Reduced the need for fertilizers and pesticides: It can help to reduce the need for fertilizers and pesticides, making it a more sustainable choice for crop production.  Dosage The dosage of Syngenta Isabion will vary depending on the crop and the application method. For foliar application, the recommended dosage is 2-3 mL per liter of water. For irrigation, the recommended dosage is 1-2 L per hectare. Recommended Crops – Tomato, Cotton, Chilies, Paddy & Groundnut, Soyabean Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - During Flowering and Fruiting Manufacturing Or Marketing Company –  Syngenta India Ltd.. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Potassium Schoenite Mahalabh Fertilizer - 1 KG - Agriplex Potassium Schoenite Mahalabh Fertilizer - 1 KG - Agriplex

  Mahalaabh Potassium Schoenite Mahalabh Fertilizer - 1 KG

  Mahalaabh Potassium Schoenite Fertilizer is a high-performance, water-soluble fertilizer that provides essential nutrients for crop growth and development. It is a blend of potassium, magnesium, and sulfur, which are all essential for plant health. It is composed of Potassic Fertilizer - K2O - 23% and MgO - 11% and Sulphur 15% Potassium is essential for photosynthesis, protein synthesis, and water use efficiency. It also helps to improve crop yield and quality. Magnesium is essential for the production of chlorophyll, which is necessary for photosynthesis. It also helps to regulate plant growth and development. Sulfur is essential for protein synthesis and the production of essential oils and amino acids. It also helps to improve crop resistance to pests and diseases. How Potassium Schoenite works ? It acts as both an enzyme activator and a constituent of many enzymes. Providing Magnesium and Potassium in the proper balance, Potassium Schoenite helps in increasing plant strength and builds resistance to winter kill, drying, insect attack and spray damage. Mahalaabh Potassium Schoenite Fertilizer is ideal for a variety of crops, including fruits, vegetables, flowers, and turf. It can be applied as a soil amendment, foliar spray, or fertigation. Benefits of using Mahalaabh Potassium Sonite Fertilizer: Improves crop yield and quality Increases plant resistance to pests and diseases Promotes healthy plant growth and development Improves water use efficiency Easy to apply Environmentally friendly How to use Mahalaabh Potassium Schoenite  Fertilizer: The recommended application rate for Mahalaabh Potassium Schoenite Fertilizer varies depending on the crop and the soil type. However, a general guideline is to apply 20-40 pounds per acre. For soil application, broadcast the fertilizer evenly over the soil surface and then irrigate thoroughly. For foliar application, mix the fertilizer with water according to the label instructions and spray the leaves of the plants. For fertigation, mix the fertilizer with the irrigation water and apply it to the plants as you would normally irrigate them. Target Crops -  For Fertigation: Grapes, Pomegranate, Banana, Cotton, Tomato, Onion, Sugarcane, Ginger, Turmeric, Watermelon, Floriculture and Protected Cultivation For Foliar application: All crops  Dose - Spray @ 10 gm / litre of water 25 Kg to 50 Kg per acre Compatibility: Compatible with most of the fertilizers and agrochemicals. But it is recommended to perform test before use.  

 • Sumitomo Hoshi Hoshi Dosage

  Sumitomo Sumitomo Hoshi Gibberellic Acid 0.001% L PGR

  Product Description Sumitomo Hoshi Increases the size of plants, stimulates flowers, enlarges fruit and boosts crop yields. Acts as a plant growth regulator, it fulfills the micronutrient requirements of plants and it has seaweed extracts that enhance crop growth and yield. Hoshi Also Increases the quantity and quality of produce. Technical Content: Gibberellic Acid 0.001% L Benefits Hoshi Contains Gibberellic Acid 0.001% L., Increases the size of plants, stimulates flowers, enlarges fruit, and boosts crop yields. Increase soil microbial activity and higher nutrient uptake. Hoshi acts as a plant growth regulator, it fulfills the micronutrient requirements of plants and it has seaweed extracts that enhance crop growth and yield. Hoshi is a complete product that fulfills all the growth requirements of plants. Thus, farmers don’t have to buy separate bags of micronutrients like iron, zinc, magnesium, or manganese. This saves the cost and farmers can provide all the micronutrients to plants in just one go. The micronutrients present in Hoshi reduce flower and fruit drops. When the crop gets sufficient micronutrients, the yield increases. Dosage: Use Hoshi 25-30 ml/Pump(15lit) or 250 ml/Acre Recommended Crops : Paddy, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Brinjal, Bhendi, Grapes, Potato, Cabbage, Cauliflower, Tea, Mulberry. Mode Of Formulation - Emulifiable Compatibility: Compatible with most pesticides. Duration of Effect: 10 Days. Application Method Direction Of Use: Foliage Spraying Frequency of Application: 1 application as per crop need. PRECAUTIONS WHILE USING HOSHI - For best results, use the prescribed dosage of Hoshi completely.

 • Progibb Application Sumitomo Progibb - Agriplex

  Sumitomo Sumitomo Progibb

  Product Description PROGIBB is a highly effective plant growth regulator containing Gibberellic Acid 90%  in powder form. It is used to increase plant growth and better quality produce. It can be used in Cotton, Paddy, Tomato, Potato, Brinjal, Groundnut, Banana, Grapes, Tea, Okra, Cabbage, Cauliflower, Sugarcane, Mulberry, and other vegetables, fruits & flower plants. It can be used in foliage applications. It can be mixed with other pesticides. Technical Content -  Gibberellic Acid 90 % W/W Benefits Progibb Maintains fruit quality when applied post-harvest. It Helps maintain foliage growth during periods of stress Increases plant height and yield Increases fruit size, firmness and quality. Delays maturity for a more orderly harvest Increases fruit set and yield. Reduces physiological disorders. In Grapes It elongates and loosens clusters to enhance air circulation and light penetration. Decreases berry set to reduce thinning cost.  Mode Of Formulation - Wettable Powders Recommended Crops: Banana, Pomegranate, Papaya, Watermelon, Orange, mango, Paddy, Cotton, Sugarcane, Groundnut, Brinjal, Bhendi, Grapes Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying Brand - Sumitomo Chemical India Pvt. Ltd Precautions : Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. Avoid contact with mouth, eyes and skin.  Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 

 • Bayer Belt Expert Insecticide -100 ML Bayer Belt Expert Insecticide -100 ML Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 19.92% + ಥಿಯಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 19.92% w/w 480 SC) -100 ML

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನವೀನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಅಗಿಯುವ ಮತ್ತು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣವು ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ 0.3-0.5 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

  Rs. 864.55

 • Bayer Movento OD Insecticide Bayer Movento OD Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಮೊವೆಂಟೊ ಒಡಿ (ಸ್ಪಿರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ 150 ಓಡಿ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಗುಪ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Movento ಬೇಯರ್‌ನ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾದ ಸ್ಪೈರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಆಧುನಿಕ 2-ವೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಸೈಲೆಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ "ಶೂಟ್ ಟು ರೂಟ್" ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮರೆಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡೋಸೇಜ್: 2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್ ನೀರು

 • Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide Crops Anshul Ansucyper (Cypermethrin 10 % EC) Insecticide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ -10 (ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ) ದ್ರವ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಸೈಪರ್ಮೆಟ್ರಿನ್ 10% ಇಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 10 % ಇಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಒಂದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಗುಂಪು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ, ಸಂಪರ್ಕ & ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರಿಯೆ.ಅನ್ಶುಲ್ ಅನ್ಸುಸೈಪರ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳ ಅಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 1.5-2 ಮಿಲಿ / ಲೀಟರ್

 • Tata Ralligold Growth Regulators - 4 KG - Agriplex Tata Ralligold Growth Regulators - 4 KG - Agriplex

  Tata Rallis Tata Ralligold Growth Regulators - 4 KG

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Tata Ralligold Growth Regulators is a unique mixture of mycorrhiza blended with an optimum quantity of growing substrate consisting of humic acid, naturally derived phytocompounds, and amino acids in a fine powder formulation designed for overall root and plant growth. It is a bio-stimulant that helps plants to grow better and healthier by improving their nutrient uptake, water use efficiency, and resistance to stress. Active Ingredient The active ingredient in Tata Ralligold Growth Regulators is a blend of mycorrhiza, humic acid, naturally derived phytocompounds, and amino acids. Dosage Vegetables: 100-200 g/acre, applied as a soil drench or foliar spray. Fruits: 150-300 g/acre, applied as a soil drench or foliar spray. Flowers: 100-150 g/acre, applied as a foliar spray. Plantation crops: 200-300 g/acre, applied as a soil drench. Benefits of Tata Ralligold Growth Regulators: Improves root growth and development Increases nutrient uptake and water use efficiency Enhances drought tolerance and stress resistance Promotes early flowering and fruiting Improves the quality and quantity of the crop yield Stimulates photosynthesis and plant growth Helps to protect plants from diseases and pests How to use Tata Ralligold Growth Regulators: Tata Ralligold Growth Regulators can be used by mixing it with the soil or by foliar application. The recommended dosage varies depending on the crop and the stage of growth. Crops that can benefit from Tata Ralligold Growth Regulators: Vegetables: Tomato, brinjal, chilli, capsicum, onion, potato, cucumber, cauliflower, cabbage, peas, melons, banana, grapes, maize Fruits: Mango, apple, orange, lemon, grapes, pomegranate Flowers: Rose, marigold, chrysanthemum, jasmine, lotus Plantation crops: Tea, coffee, rubber, coconut, cashew Safety precautions: Keep out of reach of children and pets. Do not mix with other chemicals without consulting a qualified agronomist. Wash hands thoroughly after handling.

  Rs. 699.75

 • Godrej Vipul Granules PGR - 5 KG Crops Godrej Vipul Granules PGR - 5 KG Benefits

  Godrej Godrej Vipul Granules PGI - 5 KG

  Technical Content :  Triacontanol 0.05% Product Description: It is a Triacontanol based plant growth promoter for soil application to improve crop yield.   Mode of Action: Improves permeability of cell wall Enhances root growth at the cellular level by increasing root length and network Increased enzymatic activity and anti-oxidant compounds Benefits: Produces more root hair. Leads to absorption & translocation of more nutrients and solutes. Efficient utilization of water and nutrients absorbed from the soil and translocated to plant parts Leads to more starch production, increased plant mass, giving high yield Increase in quantitative and qualitative produce Dosage : Use Godrej Vipul Granules 10 Kg per acer.

 • Sampoorti Sprayer - Varsha Gold

  Sampoorti Sampoorti Sprayer - Varsha Gold (Double Motor)

  VARSHA GOLD is an 18-litre capacity battery operated knapsack sprayer with Dual motor and pump which generates high-pressure.   Features Single functional battery sprayer Dual motor and pump generates high-pressure Dual switch for dual motor control High-quality sprayer with a robust and durable design An additional set of lance, trigger assembly and nozzle for variable uses of  spray. Additional adjustable nozzles and measuring cup provided Double filter safety to protect nozzles from clogging Personal protection kit provided Easy to clean Specifications 18 L large tank capacity Battery 12V/12Ah Dual motor pump

  Rs. 3,700.00

 • Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizer - 1 KG - Agriplex Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizer - 1 KG - Agriplex

  Mahadhan Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizer - 1 KG

  Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizers is a water-soluble fertilizer that contains 50% potassium oxide (K2O) and 17.5% sulphur. It is a good source of potassium and sulphur, which are essential nutrients for plant growth. Potassium helps to improve the quality of fruits and vegetables, while sulphur helps to strengthen the plant's stems and leaves. Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizers can be applied to a variety of crops, including grapes, pomegranates, bananas, cotton, tomatoes, onions, sugarcane, ginger, turmeric, watermelons, and floriculture. It can be applied through fertigation or foliar application. Fertigation: Fertigation is the application of fertilizer through the irrigation system. This is a more efficient way to apply fertilizer, as it ensures that the fertilizer is directly delivered to the roots of the plants. Foliar application: Foliar application is the application of fertilizer to the leaves of the plants. This is a good way to apply fertilizer to crops that are not easily irrigated, such as fruits and vegetables. The dosage of Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizers will vary depending on the crop, the soil type, and the growth stage of the plant. It is always best to consult with a fertilizer expert to determine the correct dosage for your crops. Benefits of using Mahadhan 0:0:50 SOP Fertilizers: Improves the quality of fruits and vegetables Strengthens the plant's stems and leaves Increases resistance to pests and diseases Promotes flowering and fruiting Improves the overall health of the plant

  Rs. 195.25

 • BASF Sefina Insecticide BASF Sefina Insecticide Crops

  BASF BASF Sefina Insecticide

  BASF Sefina Insecticide contains Inscalis (New Active Ingredient) BENEFITS Novel mode of action for faster and exceptional control of Jassids and Whiteflies (both adults & early instar nymphs) Best choice for resistance management. The product comes with a unique formulation and inbuilt penetrant that ensures proper spread and efficacy of the product on the plant after spraying. Good plant growth, quality cotton. Reduced viral transmission & fresh vegetables.

 • Godrej Double PGR Godrej Double PGR Crops

  Godrej Godrej Double PGR

  Product Description: Double enables crops to overcome reproductive inefficiency barriers by triggering vital physiological processes, ensuring higher yields of vegetables, fruits, fields and cash crops.   Mode of Action: Improves fertility of floral parts, by increasing pollen power. Benefits: Enhances pollen power and fertility of crop Improves flowering and reduces flower drop Increases fruit setting and aids the production of more seeds per fruit. Enhances crop's ability to withstand biotic and abiotic stresses. Crops Dose per Acre (gm/ml) All Crops 1. Mix 100 ml in 200 Lit water for 1 Acre @ budding stage2. 100 ml per acre @ 15 days after 1st spray3. 50ml per acre @ 15 days after 2nd spray

 • Anshul Humifest (Humic Acid 12% W/W) Anshul Humifest (Humic Acid 12% W/W)

  Anshul ಅಂಶುಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಫೆಸ್ಟ್ (ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಮ್ಲ 12.0 % w/w ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ)

  ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಫೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು/ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬರ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಜೈವಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಝಿಂಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಿಫೆಸ್ಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಮಣ್ಣಿನ ಬಳಕೆ : ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಲೀ. ಯೂರಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 100 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕೆ 500-1000 ಮಿಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಯೂರಿಯಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಎಲೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ: 3.0 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ: ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ.

 • ಕೊನೆಯ ಸ್ಟಾಕ್! Biostadt Amaze Growth Regulators - Agriplex

  Biostadt Biostadt Amaze Growth Regulators

  Biostadt Amaze Growth Regulators are formulated to help maximize crop quality and yields. They contain natural compounds that encourage accelerated plant growth, flowering, and reproductive development. Scientifically proven to deliver up to 25% more yield, Amaze is an ideal choice for experienced and amateur growers alike.

 • Tata Tracel Crops Tata Tracel PGR - Agriplex

  Tata Rallis Tata Tracel PGR

  Tata Tracel is a water-soluble micronutrient fertilizer that is specially designed for foliar applications. It is a balanced blend of essential micronutrients that are essential for plant growth and development. Benefits of Tata Tracel: Improved plant growth and yield Enhanced nutrient uptake Reduced susceptibility to pests and diseases Improved fruit quality Increased crop tolerance to stress Application of Tata Tracel: Tata Tracel can be applied to all crops, including fruits, vegetables, cereals, and pulses. It can be applied through foliar spray or fertigation. Foliar Spray: For foliar spray, mix 2-5 grams of Tata Tracel in 1 liter of water. Apply the solution to the foliage until it starts to drip. Fertigation: For fertigation, mix 2-5 grams of Tata Tracel per liter of irrigation water. Apply the solution to the root zone of the plants. Recommended Dosage: The recommended dosage of Tata Tracel is 0.6 kg to 1.5 kg per acre per spray. Two sprays are recommended during the peak growth stages of the crop. The first spray should be applied 4-5 weeks after sowing or transplanting, and the second spray should be applied 2-3 weeks later. Compatibility: Tata Tracel is compatible with most fungicides and insecticides. However, it is not recommended to mix it with chemicals that produce or possess alkalinity.

 • Multiplex LIQUID-N(Nitrogen 32%) Fertilizer - Agriplex Multiplex LIQUID-N(Nitrogen 32%) Fertilizer - Agriplex

  Multiplex Multiplex LIQUID-N(Nitrogen 32%) Fertilizer

  Product Description  Multiplex Liquid-N  is a straight nitrogenous fertilizer containing Nitrogen 32% in liquid form comprising of three absorbable forms of nitrogen namely urea-amide form (16.5%), Ammoniacal Form (7.5%), Nitrate Form (7.5%). Benefits: • Liquid-N helps faster assimilation of Nitrogen in Plants • Liquid-N Contains three forms of Nitrogen i.e., Urea Nitrogen, Ammoniacal Nitrogen and Nitrate Nitrogen which are in easily absorbable forms for plants • It is extremely versatile as a source of Nitrogen • Significantly increases the plant vigor and imparts green color in leaves thereby enhances rate of Photosynthesis. • Increases yield both by quality and quantity of the produce DOSAGE & Methods Of Application: Mix 5 ml of Multiplex Liquid-N in one liter of water and spray on leaves during vegetative stage. For best results, we recommend two foliar sprays. First spray at active tillering / branching stage (15 to 20 Days after Germination/ Transplantation) Second spray 15 to 20 days after 1st spray or before flowering. Fertigation: Apply 1 liter per acre. Drenching: Mix 5 ml of Multiplex Liquid-N in one liter of water and drench the plants thoroughly. Crop: All Field Crops - Wheat, Paddy, Soybean, Millet, Ginger, Turmeric Horticulture Crop - Banana, Apple, Mango, Guava, Grapes Vegetable Crop - Tomato, Chili, Coriander, Ridge Gourds, Pumpkin Available Packing -  250 ml, 500 ml ,1 Liter and 5 Liter Mode Of Formulation - Liquid  Application Method - Foliar Spray Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide and Sticking agents  

 • Aries Fertisol PGR Growth Regulator

  Aries Aries Fertisol PGR- 1 KG

  Benefits Potassium is involved in production of protein and starch. It improves yield and quality of crop & It is essential for fruit formation. Magnesium enhances formation of enzymes and improves absorption of phosphate. Sulphur is essential for protein and amino acid formation.

  Rs. 305.00

 • Anshul Chlocip (Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5%EC) Insecticide Crops Anshul Chlocip (Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5%EC) Insecticide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5%EC) ಒಂದು ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

 • Mahadhan 0:52:34 Fertilizers - 1 KG - Agriplex Mahadhan 0:52:34 Fertilizers - 1 KG - Agriplex

  Mahadhan Mahadhan 0:52:34 Fertilizers - 1 KG

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Product Name: Mahadhan 0:52:34 Fertilizer NPK Ratio: 0-52-34 Type: Water Soluble Fertilizer Ingredients: Mono Potassium Phosphate (MKP) Benefits: Improves crop growth and yield Promotes flowering and fruiting Improves the quality of fruits and vegetables Enhances the taste and shelf life of produce Suitable for all crops, including vegetables, fruits, flowers, and ornamental plants Application: Can be applied as a foliar spray or through drip irrigation The recommended dose is 2-3 grams per liter of water Can be applied every 10-15 days, depending on the crop Safety: Non-toxic and safe for plants and humans Can be used in organic farming Mahadhan 0:52:34 Fertilizer is a water soluble fertilizer that contains high levels of phosphorus and potassium. Phosphorus is essential for plant growth and development, while potassium helps to improve the quality of fruits and vegetables. This fertilizer is suitable for all crops and can be applied as a foliar spray or through drip irrigation. It is non-toxic and safe for plants and humans, and can be used in organic farming.

  Rs. 307.95

 • Sampoorti Sprayer TINGU

  Sampoorti Sampoorti Sprayer TINGU

  Features Portable frame with ergonomic design and durability Long-lasting rechargeable battery Easy start and stop function Heavy-duty, high-pressure dual pumps Greater control over the spray pressure and volume Long-lasting brass joint and stainless steel lance Quality accessories including delivery and suction hose Specifications Battery 12V/12Ah Double motor pump Multipurpose connector High-pressure spray lance + normal spray lance 10-meter delivery Hose, Suction Hose, Strainer, Charger, Portable Frame, 35cm Spraying Lance, Tool Kit

  Rs. 4,400.00

 • Sumitumo Taboli Growth Regulators - 30 ML - Agriplex Sumitumo Taboli Growth Regulators - 30 ML - Agriplex

  Sumitomo Sumitumo Taboli Growth Regulators - 30 ML

  Sumitomo Taboli is a plant growth regulator that helps to enhance the quality and quantity of flowers and fruits in crops. It is a synthetic auxin, which is a type of plant hormone that promotes cell division and elongation. Taboli works by stimulating the production of plant enzymes and hormones, which leads to increased growth and development of the plant. The Active Ingredient in Sumitomo Taboli is paclobutrazol. Benefits of using Sumitomo Taboli: Increased flowering and fruiting Improved fruit quality and yield Reduced fruit drop Enhanced branching and tree shape Increased resistance to pests and diseases Improved drought tolerance Dosage It can be applied to crops by foliar spray, soil drench, or trunk injection. The dosage and application method will vary depending on the crop and the desired results. The dosage of Sumitomo Taboli will vary depending on the crop and the desired results. The following are some general guidelines: Foliar spray: 1-2 ml per liter of water. Soil drench: 150-200 ml per acre. Trunk injection: 8-10 ml per tree. Safety precautions: Sumitomo Taboli is a safe and effective plant growth regulator when used as directed. However, it is important to wear protective clothing when handling the product, and to avoid contact with the skin and eyes. Crops that can be treated with Sumitomo Taboli: Sumitomo Taboli can be used on a variety of crops, including: Apples Citrus fruits Grapes Mangoes Papayas Peaches Pears Plums Strawberries Tomatoes For more information on Sumitomo Taboli, please contact your local agricultural retailer. Here are some additional details about the benefits of using Sumitomo Taboli: Increased flowering and fruiting: Taboli can help to increase the number of flowers and fruits produced by a crop. This is because it stimulates the production of plant hormones that promote flowering and fruiting. Improved fruit quality and yield: Taboli can help to improve the quality and yield of fruits. This is because it helps to increase the size, weight, and sugar content of fruits. Reduced fruit drop: Taboli can help to reduce fruit drop. This is because it helps to strengthen the fruit stems and make them less likely to break. Enhanced branching and tree shape: Taboli can help to enhance the branching and tree shape of a crop. This is because it helps to promote the production of new shoots and branches. Increased resistance to pests and diseases: Taboli can help to increase the resistance of a crop to pests and diseases. This is because it helps to strengthen the plant's immune system. Improved drought tolerance: Taboli can help to improve the drought tolerance of a crop. This is because it helps the plant to conserve water. Sumitomo Taboli is a safe and effective plant growth regulator that can help to improve the quality and yield of a variety of crops. If you are looking for a way to improve your crop yields, Taboli is a good option to consider.

  Rs. 359.70

 • Yara Krista 13:00:45 Fertilizers - 1 KG - Agriplex Yara Krista 13:00:45 Fertilizers - 1 KG - Agriplex

  Yara Yara Krista 13:00:45 Fertilizers - 1 KG

  Yara Krista 13:00:45 is a fully water-soluble nitrogen and potassium fertilizer. It is a fine crystalline powder that dissolves rapidly in water and leaves no residues. Yara Krista 13:00:45 is suitable for use with all fertigation systems, including trickle systems, low-throw sprinklers, center pivots, and spray units. Yara Krista 13:00:45 is a high-quality fertilizer that provides plants with the nitrogen and potassium they need for healthy growth and development. The nitrogen in Yara Krista 13:00:45 helps plants to produce lush green foliage, while the potassium helps to improve flowering, fruit set, and yield. Yara Krista 13:00:45 is a versatile fertilizer that can be used on a wide variety of crops, including: Cereals Fruits Vegetables Flowers Oilseeds Sugarcane Turfgrass Dosage Cereals: 100-200 pounds per acre Fruits: 50-100 pounds per acre Vegetables: 25-50 pounds per acre Flowers: 10-25 pounds per acre Oilseeds: 50-100 pounds per acre Sugarcane: 100-200 pounds per acre Turfgrass: 5-10 pounds per 1,000 square feet Yara Krista 13:00:45 is also a good choice for use in greenhouses and hydroponics systems. Here are some of the benefits of using Yara Krista 13:00:45 fertilizer: Improves plant growth and development Promotes flowering and fruiting Increases yield Improves crop quality Helps to prevent nutrient deficiencies Is easy to use and apply Is a high-quality fertilizer

  Rs. 257.35

 • Bayer Decis 100 EC Insecticide Crops Bayer Decis 100 EC Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಡೆಸಿಸ್ (ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ 100 ಇಸಿ (11% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಬೇಯರ್ಸ್ ಡೆಸಿಸ್ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪೈರೆಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಯರ್ಸ್ ಡೆಸಿಸ್ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗಿಯುವ ಮತ್ತು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಡೆಸಿಸ್ 1.5-2 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

 • Geolife Florex (Flower Booster) - Agriplex Geolife Florex (Flower Booster) - Agriplex

  Rs. 1,995.00

 • K+S SoluAMS A Sulphte Fertilizers - 1 KG - Agriplex

  Others K+S SoluAMS A Sulphte Fertilizers - 1 KG

  K+S SoluAMS A Sulphate Fertilizer is a water-soluble fertilizer containing 21% nitrogen (N) as ammonium (NH4) and 24% sulfur (S) as sulfate (SO4). It is a complete fertilizer that provides two major plant nutrients in readily available forms. Benefits of K+S SoluAMS A Sulphate Fertilizer: Immediately available to plants: SoluAMS is fully water-soluble and can be applied directly to the soil or foliage. This ensures that the nutrients are quickly taken up by the plants and used for growth. Improves nutrient uptake: Sulfur is essential for protein synthesis and helps to improve the efficiency of nitrogen use by plants. SoluAMS can also help to lower the pH of the soil, which can improve the uptake of phosphorus and other micronutrients. Suitable for a variety of crops: SoluAMS is suitable for a wide range of crops, including vegetables, fruits, oilseeds, cereals, and grasses. It is also a good choice for use in fertigation systems. Miscible with other fertilizers and pesticides: SoluAMS is miscible with most other fertilizers and pesticides. This makes it easy to use in combination with other nutrient or pest control programs. Application rates: The application rate of SoluAMS will vary depending on the crop being grown, the soil type, and the desired results. However, a general guideline is to apply 1-2 pounds of SoluAMS per 100 square feet of area. Safety precautions: SoluAMS is a non-toxic fertilizer, but it is always best to wear gloves and eye protection when handling it. SoluAMS can also be corrosive to metal, so it is important to store it in a plastic container.

  Rs. 106.70

 • K+S SoluNPK 13:40:13 Fertilizers - 1 KG - Agriplex K+S SoluNPK 13:40:13 Fertilizers - 1 KG - Agriplex

  Others K+S SoluNPK 13:40:13 Fertilizers - 1 KG

  K+S Solunpk 13:40:13 is a water-soluble, immediately effective NPK fertilizer that is ideal for fertigation and foliar applications. It contains 13% nitrogen (N), 40% phosphorus pentoxide (P2O5), and 13% potassium oxide (K2O), as well as trace amounts of other essential nutrients. This fertilizer is beneficial for a wide variety of crops, including fruits, vegetables, flowers, and ornamentals. It can be used to promote plant growth, increase yields, and improve crop quality. K+S Solunpk 13:40:13 is also a good choice for use in organic farming systems. It is made from natural ingredients and does not contain any synthetic chemicals. Here are some of the benefits of using K+S Solunpk 13:40:13 fertilizer: Promotes plant growth and development Increases yields and improves crop quality Can be used in organic farming systems Water-soluble and immediately available to plants Easy to apply To use K+S Solunpk 13:40:13 fertilizer, simply dissolve the desired amount in water and apply it to the soil or foliage of your plants. The frequency and amount of fertilizer that you need to apply will vary depending on the type of crop you are growing and the growing conditions. Corn: 100-200 pounds of nitrogen per acre, 40-80 pounds of phosphorus per acre, and 40-80 pounds of potassium per acre. Rice: 100-150 pounds of nitrogen per acre, 40-60 pounds of phosphorus per acre, and 40-60 pounds of potassium per acre. Soybeans: 100-200 pounds of nitrogen per acre, 40-80 pounds of phosphorus per acre, and 40-80 pounds of potassium per acre. Potatoes: 100-150 pounds of nitrogen per acre, 40-60 pounds of phosphorus per acre, and 40-60 pounds of potassium per acre. Tomatoes: 100-150 pounds of nitrogen per acre, 40-60 pounds of phosphorus per acre, and 40-60 pounds of potassium per acre.

  Rs. 234.35

 • Syngenta Epivio Energy - 200 ML - Agriplex

  Syngenta Syngenta Epivio Energy - 200 ML

  New Seedcare stress management and crop enhancement solutions for the industrial market In combination with current Seedcare solutions, the EPIVIO™ family of products brings innovation to the growing category of stress management and crop enhancement and consistently demonstrates improved plant growth and establishment

  Rs. 1,085.00

 • Biostadt Biozyme Drip Growth Regulators - 1 LT - Agriplex
 • Biostadt Biozyme C Plus Growth Regulators - Agriplex
 • Biostadt Biocane Growth Regulator - Agriplex

  Biostadt Biostadt Biocane Growth Regulator

  Biostadt Biocane Growth Regulator is a natural growth regulator that helps promote balanced and healthy growth of cane plants. It contains plant growth hormones that regulate cell division and elongation, leading to improved plant growth and health. The biocane regulator also helps inhibit excessive branching and increase yield.

 • Geolife Nano Fert 19:19:19 Npk (Water Soluble Fertilizer) - Agriplex Geolife Nano Fert 19:19:19 Npk (Water Soluble Fertilizer) - Agriplex

  Rs. 795.00

 • Geolife Flower Booster Kit - Agriplex Geolife Flower Booster Kit - Agriplex

  Rs. 695.00

 • Geolife Nano Fert 13:00:45 Npk (Water Soluble Fertilizer) - Agriplex Geolife Nano Fert 13:00:45 Npk (Water Soluble Fertilizer) - Agriplex

  Rs. 890.00

 • Geolife Growth Kit (Yield Booster) PGR - Agriplex Geolife Growth Kit (Yield Booster) PGR - Agriplex

  Rs. 1,295.00

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account