ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5%EC) ಒಂದು ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 303.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ (ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ 50%+ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ 5%EC) ಒಂದು ವಿಶಾಲ-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಜಗಿಯುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೋಸೇಜ್: ಸ್ಪ್ರೇಗಾಗಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಪ್ 2 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account