ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Indofil

16 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Indofil Alecto Insecticide - Agriplex Indofil Alecto Insecticide - Agriplex

  Indofil Indofil Alecto Insecticide

  Indofil Alecto is a contact and translaminar insecticide that belongs to the IRAC group 30. It is a meta-diamide insecticide that works by binding to GABA receptors and inhibiting the transmission of nerve signals. This results in the over-excitation of the nervous system and ultimately the death of the insect. Active Ingredient  The active ingredient in Indofil Alecto Insecticide is broflanilide. It is a meta-diamide insecticide that belongs to the IRAC group 30. It is a contact and translaminar insecticide that works by binding to GABA receptors and inhibiting the transmission of nerve signals. This results in the over-excitation of the nervous system and ultimately the death of the insect. Target Pests Indofil Alecto is effective against a wide range of insect pests, including: Fruit borer Thrips Jassids Tobacco caterpillar Diamondback moth Bollworm Pod borer Shoot borer Whitefly Dosage  Crop Pest Dosage (ml/ha) Dilution in water (L) Brinjal Fruit & Shoot Borer, Thrips & Jassids 125 500 Chilli Fruit Borer, Tobacco Caterpillar, Thrips & Jassids 125 500 Cabbage Diamond Back Moth & Tobacco Caterpillar 125 500 Okra Fruit & Shoot Borer, Thrips & Jassids 125 500   Beneits Indofil Alecto is easy to use. It can be applied as a foliar spray or as a seed treatment. The recommended dosage varies depending on the crop and the pest being controlled. Indofil Alecto is a safe and effective insecticide that can help you protect your crops from insect pests. It is important to read and follow the label instructions carefully when using this product. Here are some additional details about Indofil Alecto Insecticide: It is available in a 20% SC formulation. It has a long residual activity of up to 14 days. It is rainfast and photostable. It is safe for humans and animals when used as directed.

 • Indofil Indolizer PGR - 6 KG Crops

  Indofil Indofil Indolizer PGR - 6 KG

  Indolizer Granules is product invented with I-net technology to increase the yield by increasing soil health and fertilizer use efficiency of the plant. Contains seaweed extracts, amino acids, humic acids and microbial metabolite composition.

  Rs. 600.00

 • Indofil M45 (Mancozeb 75% Wp) Fungicide - Agriplex

  Indofil ಇಂಡೋಫಿಲ್ M-45 (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% Wp) -1 ಕೆ.ಜಿ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% WP ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ - ಇಂಡೋಫಿಲ್ M-45 ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ರಾಜ - ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಳಕೆ - ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ

 • Indofil Bigul Herbicide - Agriplex

  Indofil Indofil Bigul Herbicide

  Indofil Bigul Herbicide is a powerful, non-selective herbicide that kills tough weeds and grasses. It is ideal for spot or broadcast treatment and provides up to 95% control of a range of broadleaf weeds in field and vegetable crops. It is fast-acting and easy to use, making it an effective part of any integrated weed management plan.

  Rs. 827.50

 • Indofil Sprint Fungicide - 100 GM - Agriplex

  Indofil Indofil Sprint Fungicide - 100 GM

  Sprint Fungicide is a broad-spectrum contact and systemic fungicide that is specially formulated for the control of seed and early soil-borne diseases of crops. It is a mixture of two active ingredients, Mancozeb and Carbendazim, which have different modes of action and work synergistically to provide effective control of a wide range of fungal diseases. Mancozeb is a contact fungicide that remains on the seed surface and forms a protective layer that prevents fungal infection. It is also a multisite fungicide, which means that it can inhibit multiple enzymes in the fungus, making it more difficult for the fungus to develop resistance. Carbendazim is a systemic fungicide that is absorbed by the plant and translocated throughout the tissues. It acts by disrupting the spindle formation during cell division in the fungus, which ultimately kills the fungus. Sprint Fungicide is recommended for the control of the following diseases: Groundnut: Collar rot, dry root rot, tikka leaf spot Potato: Late blight, black scurf Paddy: Brown spot, blast, sheath blight Wheat: Loose smut Black gram: Root rot, collar rot Bengal gram: Dry root rot, collar rot Soybean: Root rot, collar rot Onion: Damping off Maize: Seed rot, seedling blight Dosage: The recommended dosage of Sprint Fungicide varies depending on the crop and the disease being controlled. The following are some general guidelines: For seed treatment, the recommended dosage is 30-35 grams per 10 kilograms of seed. For foliar application, the recommended dosage is 0.1-0.2 liters per hectare. It is important to read the label carefully and follow the instructions for use before applying Sprint Fungicide. Safety precautions: Sprint Fungicide is a moderately toxic pesticide. It is important to wear protective clothing, including gloves, goggles, and a mask, when handling and applying this product. It is also important to avoid contact with the skin and eyes. If you do come into contact with the product, wash the affected area immediately with soap and water.

  Rs. 143.05

 • Indofil Merger Fungicide - 250 GM - Agriplex

  Indofil Indofil Merger Fungicide - 250 GM

  Indofil Merger Fungicide is a unique combination of systemic and contact fungicide. It is a broad-spectrum fungicide, very effective against blast, anthracnose diseases and also controls large number of diseases (with its multisite action), caused by advance fungi and other group of fungi infecting many crops. Best for blast control of rice and in addition prevents grain discoloration also. Technical Name: Tricyclazole 18% + Mancozeb 62% WP Mode of Action: Tricyclazole is a systemic fungicide that prevents the fungus from penetrating the plant. Mancozeb is a contact fungicide that inactivates the sulphahydral (SH) groups in enzymes of fungi. Dosage: Rice: 2.5 grams per liter of water Wheat: 2 grams per liter of water Other crops: Please consult the product label for specific dosage instructions.

  Rs. 335.55

 • Indofil Matco Fungicide - Agriplex

  Indofil Indofil Matco Fungicide

  Indofil Matco Fungicide is a systemic and contact fungicide that is used to control a wide range of foliar and soil-borne diseases in a variety of crops. It is a mixture of two fungicides, mancozeb and metalaxyl, which work together to provide a broad-spectrum of protection. Mancozeb is a contact fungicide that works by preventing the growth of fungi on the surface of the plant. It is effective against a wide range of fungi, including powdery mildew, rust, and leaf spot. Metalaxyl is a systemic fungicide that is absorbed by the plant and moves throughout the tissues. It works by inhibiting the growth and reproduction of fungi inside the plant. It is effective against a variety of soil-borne diseases, such as damping off, late blight, and Phytophthora rot. Indofil Matco Fungicide is available in a wettable powder (WP) formulation. The recommended dosage is 200-250 grams per 100 liters of water. The application rate may need to be adjusted depending on the severity of the infestation and the crop being treated. Crops: Rice, Wheat, Maize, Cotton, Soybean, Potato, Tomato, Chilli, Cabbage, Cauliflower, Brinjal Diseases: Powdery mildew, Rust, Leaf spot, Downy mildew, Late blight, Damping off, Phytophthora rot

 • Indofil Oxy Gold Herbicide - Agriplex

  Indofil Indofil Oxy Gold Herbicide

  Indofil Oxy Gold Herbicide is a pre- and early post-emergence herbicide that controls a wide range of broadleaf weeds and some annual grasses in rice, tea, potato, onion, groundnut, garlic, and sugarcane. It is a selective herbicide, which means that it only kills the weeds and does not harm the crop. Active Ingredient: Oxyfluorfen 23.5% EC Mode of Action: Oxyfluorfen is a diphenyl ether herbicide that works by inhibiting the growth of the weed's roots. It is a contact herbicide, which means that it must come into direct contact with the weed leaves to be effective. Dosage: Rice: 650-1000 g/ha Tea: 650-1000 g/ha Potato: 425-850 g/ha Onion: 500-750 g/ha Groundnut: 500-750 g/ha Garlic: 500-750 g/ha Sugarcane: 500-750 g/ha Time of Application: Pre-emergence application can be made within 0-3 days of transplanting or sowing. As an early post-emergence application can be made up to 2-3-leaf weed stage. Safety Precautions: Always wear protective clothing and eyewear when handling Oxy Gold Herbicide. Do not contaminate water bodies with the herbicide. Dispose of empty containers properly. For more information, please read the product label carefully. Here are some additional information about Indofil Oxy Gold Herbicide: It is a green chemistry product that is safe to the environment and users. It has a broad spectrum of weed control, including barnyard grass, broadleaf weeds, and sedges. It has a strong contact and residual action, which means that it kills the weeds quickly and prevents them from re-growing. It is easy to use and can be applied with a knapsack sprayer or a tractor-mounted sprayer.

 • Indofil Trucop Fungicide

  Indofil ಇಂಡೋಫಿಲ್ ಟ್ರುಕಾಪ್ (ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿ-ಕೋರೈಡ್ 50% Wp) 500 Gm

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಳೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳಿಗೆ ದಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಕಣದ ಗಾತ್ರ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ/ಮಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2.5 ಗ್ರಾಂ

  Rs. 400.00

 • Indofil Z - 78 Fungicide

  Indofil ಇಂಡೋಫಿಲ್ Z - 78 (ಝಿನೆಬ್ 75% Wp)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ, ಇದು ಅದರ ಬಹು-ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಣು. ಇಂಡೋಫಿಲ್ Z-78 ಸ್ಪ್ರೇಗಳು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋಫಿಲ್ Z-78 ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ತ್ರಿಕೋನ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2- 2.5 ಗ್ರಾಂ

 • Indofil Z78 Fungicide - Agriplex

  Indofil Indofil Z78 Fungicide

  Indofil Z78 Fungicide is a broad-spectrum fungicide offering a unique combination of systemic and contact activity to control diseases in a variety of crops. Its active ingredients, chlorothalonil and mancozeb, combat and prevent disease resulting in healthier crops and enhanced yields. Z78 Fungicide is highly effective at low doses making it an economical solution.

  Rs. 200.00

 • Indofil Chase Herbicide - Agriplex

  Indofil Indofil Chase Herbicide

  Indofil Chase Herbicide is a selective, post-emergent herbicide used to control a wide range of grasses and broadleaf weeds in sugarcane, potato, tomato, wheat, and soybean crops. It is a systemic herbicide, which means that it is absorbed by the leaves and roots of the weeds and translocated throughout the plant, killing it. Dosage: Sugarcane: 1.5-3.0 kg/ha, applied pre-emergence at first wapsa condition for 3-5 days after planting or post-emergence 25-30 days after planting. Potato: 0.750 kg/ha, applied pre-emergence at first wapsa condition for 3-4 days after planting or post-emergence between emergence and time when the first potato plant has reached height of 5 cm. Tomato: 0.750 kg/ha, applied pre-planting week before transplanting or post-planting 15 days after transplanting. Wheat: 0.250-0.30 kg/ha, applied post-emergence 35 days after sowing of crop. Soybean: 0.50-0.75 kg/ha, applied post-emergence 20-30 days after planting. Safety precautions: Wear protective clothing and eyewear when handling Indofil Chase Herbicide. Do not apply the herbicide near water bodies or areas where it could run off into waterways. Dispose of unused herbicide properly.

 • Indofil Rimon Insecticide - 250 ML - Agriplex

  Indofil Indofil Rimon Insecticide - 250 ML

  Indofil Rimon Insecticide is a novel benzoyl phenyl urea compound that acts as an insect growth regulator (IGR). It is effective against a wide range of insect pests, including the American bollworm, diamondback moth, fruit borer, and pod borer. Mode of action Rimon works by inhibiting chitin synthesis, which is a protein that is essential for the formation of insect exoskeletons. This causes the larvae to stop feeding and eventually die. Dosage The dosage of Rimon will vary depending on the crop and the pest being targeted. The following are some general guidelines: Cotton: 400 mL/acre Cabbage: 300 mL/acre Tomato: 300 mL/acre Chilli: 150 mL/acre Bengal gram: 300 mL/acre Application method Rimon can be applied as a foliar spray. It is important to apply the spray evenly to the entire plant, including the underside of the leaves. Safety precautions Rimon is a relatively safe insecticide, but it is important to take some safety precautions when handling it. These include: Wearing gloves, long sleeves, and pants when applying the spray. Avoiding contact with the skin and eyes. Storing the product in a cool, dry place. Benefits Rimon offers a number of benefits over other insecticides, including: It is effective against a wide range of insect pests. It has a long residual activity, meaning that it provides protection for a longer period of time. It is relatively safe to use, both for humans and for the environment.

 • Indofil Moximate Fungicide - 300 GM - Agriplex

  Indofil Indofil Moximate Fungicide - 300 GM

  Indofil Moximate Fungicide is a broad-spectrum, systemic fungicide that controls a variety of diseases in grapes, potatoes, tomatoes, and citrus crops. It is a mixture of two fungicides, mancozeb and cymoxanil, which work together to provide both contact and systemic control. Mancozeb is a protectant fungicide that forms a barrier on the plant surface to prevent the growth of fungi. Cymoxanil is a systemic fungicide that is absorbed by the plant and moves throughout the tissues, providing protection from within. Indofil Moximate Fungicide is effective against a variety of diseases, including: Downy mildew in grapes Late blight in potatoes and tomatoes Gummosis in citrus Powdery mildew in grapes and tomatoes Rust in wheat and barley Dosage: The dosage of Indofil Moximate Fungicide will vary depending on the crop, the disease being treated, and the severity of the infestation. Always follow the directions on the product label. Safety precautions: Indofil Moximate Fungicide is a pesticide and should be used with caution. Always wear personal protective equipment when handling the product, and follow the directions on the label.

  Rs. 405.70

 • Indofil Boon Fungicide - Agriplex

  Indofil Indofil Boon Fungicide

  Indofil Boon Fungicide offers protection from major fungi diseases, providing up to 80% control of fungal diseases in vegetables. It is a broad-spectrum fungicide with rapid action and long lasting protection. Its highly effective formulation provides protection from major diseases in various crops.

  Rs. 168.35

 • Indofil Avtar Fungicides - Agriplex

  Indofil Indofil Avtar Fungicides

  Indofil Avtar is a powerful broad-spectrum fungicide that provides comprehensive protection for your crops against a wide range of fungal diseases. It is a unique combination of two active ingredients: Hexaconazole (4%): This systemic fungicide penetrates the plant tissue and disrupts fungal growth from within. It is highly effective against Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes fungi. Zineb (68%): This contact fungicide acts as a protective barrier on the plant surface, preventing fungal spores from germinating and infecting the plant. It also provides additional control of soilborne fungi. Benefits of Indofil Avtar: Broad-spectrum control: Effective against a wide range of fungal diseases, including anthracnose, powdery mildew, rust, early blight, late blight, and more. Multi-site action: The combination of two active ingredients with different modes of action reduces the risk of fungal resistance development. Systemic and contact protection: Offers both preventive and curative action for effective disease control. Promotes plant health: Zineb provides essential zinc nutrition, leading to healthier plants with dark green leaves and increased yield potential. Safe for use: Low toxicity for mammals, fish, birds, and beneficial insects. Ideal for: A variety of crops, including fruits, vegetables, cereals, pulses, and oilseeds. Both preventive and curative applications. Organic farming practices (approved by USDA National Organic Program).

Indofil - Agriplex

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account