ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Featured Products

16 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Bayer Solomon Insecticide Bayer Solomon Insecticide All Crops

  Bayer ಬೇಯರ್ ಸೊಲೊಮನ್ (ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 300 OD(8.49 + 19.81 % w/w)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಸೊಲೊಮನ್ ನವೀನ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ ಸೂತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಸೈಫ್ಲುಥ್ರಿನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ನಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಫೀಡಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರುವ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. O-TEQ ಸೂತ್ರೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೈಲ ಪ್ರಸರಣ (ಪೇಟೆಂಟ್ ರಕ್ಷಿತ) ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ವೇಗ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.75-1 ಮಿಲಿ

 • BASF Exponus Insecticide BASF Exponus Insecticide Crops

  BASF BASF Exponus Insecticide

  Product Description BASF Exponus® insecticide is a powerful and versatile solution for farmers. Its new mode of action targets even the toughest chewing pests, certain thrips, Black Thrips and leaf miner. It offers quick and effective control over challenging insect populations. It contains Broflanilide 300G/L SC. Technical Content : Broflanilide 300G/L SC Mode of Action - Exponus Insecticide is powered by the active ingredient broflanilide. Gaba-gated chloride channel allosteric modulators Special Features: BASF Exponus® prevents GABA from transmitting inhibitory signals causing over excitation of the nervous system leading to incapacitation of the insect NO CROSS RESISTANCE - Effective on targets which have developed resistance against multiple MOAs BENEFITS Powerful - Effective on resistant and toughest insects. Quick - Spreads and acts fast, resulting in quick control of insects. Versatile - Effectively controls many insects in different crops at different stages. Mode Of Formulation - Emulifiable Dosage : Use BASF Exponus Insecticide Target crop Target Pest/ Insects Cropping Stage Dosage/acre (ml)  Chilli  Thrips & Lepidoptera  1st spray- Active vegetative growth stage with Thrips incidence  34ml/acre  Soyabean  Helicoverpa, Spodoptera & Semi looper spp. With pest incidence.2nd spray- 15days after 1st spray 17ml/ acre Red gram Maruca and Helicoverpa With pest incidence2nd spray- 20- 25 days after 1st spray 17ml/acre  Tomato Lepidoptera spp 1st spray- Before flower initiation2nd spray- before fruit inititation  25ml/acre  Brinjal  shoot & fruit borer  1st spray- Active vegetative growth stage2nd spray- 7-10days after 1st spray  25ml/acre   Manufacturing Or Marketing Company - BASF INDIA LTD.    

 • ಮಾರಾಟ -18% Syngenta HPH - 5531 Chilli Seeds - 1500 SEEDS Syngenta HPH - 5531 Chilli Seeds - 1500 SEEDS

  Syngenta Syngenta HPH - 5531 Chilli Seeds

  Syngenta HPH-5531 chilli seeds are a hybrid variety that offers growers several advantages, including high yields, medium pungency, and deep red colour. These seeds are a popular choice for farmers and home gardeners alike.  Key features and Benefits  High Yielding: This variety is known for its excellent yield potential, producing large quantities of chilli peppers.  Medium Pungency: The chillies have a Scoville Heat Unit (SHU) rating of 35,000-40,000, making them moderately spicy.  Deep Red Color: The chillies have a deep red colour that makes them visually appealing.  Good Plant Stand: The HPH-5531 chilli seeds produce plants with a strong and healthy growth habit.  Early Maturity: The chillies mature in approximately 70-80 days after transplanting, making them a good choice for short growing seasons.  Adaptable: This variety can be grown in a wide range of soil and climatic conditions.  Disease Resistant: The HPH-5531 chilli seeds are resistant to several common diseases, including Fusarium wilt and bacterial wilt.    Land Preparation:      Number of ploughings: 2-3 ploughings are generally recommended to achieve fine tilth.    Depth of ploughing: The first ploughing should be deep (18-20 cm) to break the hardpan and improve drainage. Subsequent ploughings can be shallower (10-12 cm).    Timing: Ploughing is best done during the summer months (April-May) to allow the soil to dry and aerate.    Moisture content: Ideally, the soil should have moderate moisture content during ploughing. Avoid ploughing when the soil is too wet or dry.    After ploughing, remove all weeds, stones, and other debris from the field. This will prevent competition for resources and facilitate smooth land levelling.    Incorporate well-decomposed farmyard manure (FYM) or compost at 15-20 tons per acre at the time of final ploughing. This improves soil fertility, water-holding capacity, and soil structure.    Incorporate well-decomposed farmyard manure (FYM) or compost at 15-20 tons per acre at the time of final ploughing. This improves soil fertility, water-holding capacity, and soil structure.    Apply a basal dose of fertilizers based on soil test recommendations. A general recommendation is 40 kg nitrogen, 60 kg phosphorus, and 40 kg potassium per acre.     Sowing    Sow SYNGENTA HPH-5531 Chilli seeds in a well-drained seedbed with fertile soil.    Sow seeds thinly, about 2-3 cm apart.    Cover the seeds lightly with soil.    Water the seedbed regularly and keep it moist.    SYNGENTA HPH-5531 Chilli Seedlings should emerge in 7-10 days.     Transplanting:     Transplant SYNGENTA HPH-5531 Chilli seedlings to the field when they are 4-5 weeks old and have 4-5 true leaves.    Harden off seedlings for a week before transplanting by gradually exposing them to outdoor conditions.    Prepare the field by tilling, levelling, and making planting holes.    Space the plants 45-60 cm apart in rows 60-75 cm apart.    Make sure the roots are not bent when planting.    Water the plants thoroughly after transplanting.     Harvesting:    Chillis are ready for harvest when they reach full colour and size.    Ripe SYNGENTA HPH-5531 Chilli  Use sharp scissors or pruners to harvest the chillies.    Cut the stem about 1 cm above the fruit.    Harvest chillies regularly, as this will encourage further fruiting.    Storage:    Fresh Chilli can be stored in the refrigerator for up to 2 weeks.    These Chilli stored in refrigerator    Wash chillies gently before storing them.    Place Chilli in a plastic bag and remove as much air as possible.    Alternatively, chillies can be dried or frozen for longer storage.    Drying of SYNGENTA HPH-5531 Chilli  :    Wash chillies and remove stems.    Slice chillies into thin strips or leave them whole.    Spread chillies on a clean drying rack or trays in a well-ventilated area.    Drying chillies    Turn chillies regularly to ensure even drying.    Chillies are dry when they are brittle and break easily. 

 • ಮಾರಾಟ -28% Syngenta Saaho (TO-3215) Tomato Seeds - 3500 SEEDS Syngenta Saaho (TO-3215) Tomato Seeds - 3500 SEEDS

  Syngenta Syngenta Saaho (TO-3215) Tomato Seeds - 3500 SEEDS

  Syngenta Saaho tomato seeds is a high-yielding hybrid tomato variety. These seeds are specially bred for Indian farmers, offering unparalleled performance across seasons and diverse growing conditions.    Benefits:  Reduced Transplanting Shocks: Strong seedlings establish quickly, minimizing stress and maximizing survival rates.  Disease Resistance: Built-in resistance to common tomato diseases protects your crop and reduces dependence on pesticides.  Nutrient Efficiency: Saaho makes the most of your fertilizers and water, leading to cost-effective cultivation.  Invest in Syngenta Saaho (TO-3251) seeds and watch your tomato farming reach new heights of success!    Key Features:  Exceptional Yields: Achieve a staggering 25-40 metric tons per acre, depending on season and practices. Witness your farm brimming with plump, uniform tomatoes!  Robust, Determinate Plants: Saaho boasts sturdy plants with excellent stay-green foliage. This translates to a longer harvest window and better disease resistance.  Heat Resilient: Don't let scorching summers hinder your yield. Saaho thrives in hot temperatures, ensuring consistent fruiting even during challenging months.  Firm, Market-Ready Fruit: The star of the show! Saaho produces uniform, round tomatoes weighing 80-100 grams. Their firm texture and vibrant color guarantee top market prices.  Early Maturing: Reap the rewards sooner! Saaho delivers mature fruits just 65-70 days after transplanting, allowing for quicker turnaround and multiple harvests in a season.  Adaptable & Versatile: Whether it's Rabi, Summer, or Rainy season, Saaho adapts effortlessly to different planting times and environmental conditions.      Land Preparation:     Tomatoes need well-drained, fertile soil with a neutral pH (6.5-7.5).  Test your soil and adjust pH with lime or sulfur if needed.  Add organic matter like compost for better fertility and drainage.  Deep till (10-12 inches) to loosen the soil for root growth, use a rototiller or spade.  Create furrows 1-2 inches deep, spaced 2-4 feet apart for row planting.  Water the area thoroughly a few days before planting.  Lightly rake the soil surface for a smooth planting bed.  Add balanced fertilizer as per package instructions.  Use black plastic mulch to warm the soil and suppress weeds.  For raised beds, ensure they are at least 12 inches deep with a well-draining soil mix.     Sowing    Fill your seedling trays or pots with excellent quality seedling compost.  Aim for spacing of SYNGENTA SAAHO Tomato Seeds are about 2-3 cm (about 1.18 in) apart & lightly cover the seeds with a thin layer of compost. This should be about 0.5 cm (about 0.2 in) thick.   Cover the SYNGENTA SAAHO Tomato seedlings with transparent plastic wrap or a humidity dome to maintain moisture.  When the SYNGENTA SAAHO Tomato seedlings have emerged and developed their first true leaves, it is time to thin them out. This means removing weaker seedlings to give the stronger ones more space to grow. Use scissors to snip off the weaker seedlings at the base.  Continue to care for your tomato seedlings until they are ready to be transplanted outdoors. This will be around 6-8 weeks (about 2 months) after sowing, depending on the variety and your climate.     Transplanting:     Dig planting holes: Dig holes slightly deeper and wider than the containers your seedlings are currently in. Space the holes according to the recommended spacing for SYNGENTA SAAHO Tomato Seeds variety, usually 18-24 inches apart.  Removing seedlings: Gently remove the seedlings from their containers. Use a spoon or trowel to loosen the soil around the roots if necessary.  Planting: Carefully place each seedling in a prepared hole, burying it slightly deeper than it was in its container. This encourages strong root development.  Watering: Water each seedling deeply immediately after planting. Continue to water regularly, especially during dry periods.  Mulching: Apply a layer of organic mulch, such as straw or wood chips, around the base of your plants. This helps retain moisture, suppress weeds, and regulate soil temperature.  Varieties:  Determinate tomatoes: These compact plants typically grow 3-5 feet tall and can be spaced closer together than indeterminate varieties. Aim for 2-3 feet apart within rows and 3-4 feet between rows.  Indeterminate tomatoes: These vining plants can grow 6-12 feet tall and require more space to sprawl. Space them 3-4 feet apart within rows and 4-5 feet between rows.  Cherry tomatoes: These small-fruited plants can be planted closer together than larger-fruited tomatoes. Aim for 18-24 inches apart within rows and 3-4 feet between rows.    Harvesting:    Ripeness: Harvest SYNGENTA SAAHO Tomatoes when they are fully colored and slightly soft to the touch. Avoid picking green tomatoes, as they will not ripen properly.  Timing: Harvest SYNGENTA SAAHO Tomatoes in the cool morning hours to avoid sun damage.  Methods: Use sharp pruning shears or a knife to remove the tomatoes from the vine. Leave a small stem attached to help prevent rot.  Frequency: Pick tomatoes regularly to encourage further fruit production.  Storage:    Light: Keep SYNGENTA SAAHO Tomatoes out of direct sunlight, avoid storing them in the refrigerator.  Store SYNGENTA SAAHO Tomatoes at room temperature (60-70°F) for the best flavor.  Duration: Ripe tomatoes can be stored at room temperature for 3-5 days. If you have a surplus, you can extend their shelf life by storing them in the refrigerator for up to a week.  Green tomatoes: If you have a late frost and your Tomato are still green, you can harvest them and ripen them indoors. Place them in a paper bag at room temperature out of direct sunlight. Check them regularly and remove any that are soft or rotten. Green tomatoes will typically ripen within 1-2 weeks.     

  Rs. 1,380.00Rs. 1,000.00

 • FMC Benevia Insecticide FMC Benevia Insecticide

  FMC FMC Benevia Insecticide (CYANTRANILIPROLE 10.26% OD)

  FMC Benevia Insecticide is an anthranilic diamide insecticide in the form of an oil dispersion formulation designed for foliar spray. Benevia insecticide powered by Cyazypyr active exhibits cross-spectrum action on several sucking and chewing insects. An early application of Benevia in the crop life cycle helps the crop with a promising beginning and early crop establishment which paves the way for a superior yield and better crop quality. CROPS - Silverleaf Whitefly (Bemisia Tabaci) And Melon Aphid (Aphis Gossypii) As Well As Suppresses Green Peach Aphid (Myzus Persicae), Tomato Thrips (Frankliniella Schultzei) And Western Flower Thrips (Frankliniella Occidentalis). INSECTS/ DISEASES - Cotton bollworm (Helicoverpa armigera), Native budworm (Helicoverpa punctigera), and Tomato leaf miner (Phthorimaea operculella) and Cucumber moth (Diaphania indica). MODE OF ACTION - FMC Benevia insecticide enters larvae primarily by ingestion, but also by contact. Exposure to the pest species typically results in rapid feeding cessation within a few hours of exposure, however, the time to death may take 3 to 6 days, depending upon the species. DOSAGE - 2ml/liter of water SPEICIFICATION Crop Insect/Pest Chilli Thrips, Fruit Borer, Tobacco Caterpillar Tomato Leaf Miner, Aphid, Thrips, Whitefly, Fruit Borer Pomegranate Thrips, Pomegranate Butterfly, Whitefly, Aphid Grapes Thrips, Flea Beetle Cotton Whitefly, Aphid, Thrips, Tobacco Caterpillar, Bollworm Watermelon Thrips, Whitefly, Aphid, Leaf Miner

 • Phoskill Application Phoskill Usage

  UPL UPL Phoskil Insecticide (Monocrotophos 36% SL) - 1 LT

  UPL Phoskill Insecticide is a highly effective solution for controlling and managing sucking and chewing insects, and pests that can cause significant damage to crops. Technical Content: Monocrotophos 36% SL MODE OF ACTION - Systemic and Contact Benefits  Phoskill Provides Broad-spectrum control Quick knockdown Target Insect: BPH, GLH, Leaf Folder, Yellow Stem borer, Pod Borer, Bollworms, Aphid, Jassids, Thrips, Whitefly, Pink Bollworms Crops: Vegetable crops, Fruit crops, Pulses, Cereals, Cotton Recommended dose: Dissolve 350-500 ml of Phoskill for Per acre Application Mode Of Formulation - Emulsifiable Physical Condition - Liquid Application Method  - Foliar Spray Packing Available - 100ml, 250ml, 500ml, 1lt, 5lt Recommendation Crops Target Pests Dose/per acre Black Gram Pod borer 250 ml Cotton Aphids, Jassids, Thrips,Whitefly,Bollworm,Grey weevil 175 ml,150 ml,450 - 900 ml, 500 ml Citrus Black aphid,Mite 600 - 800 ml,375 - 500 ml Coffee Green bug 625 ml Cardamom Thrips 375 ml Green gram Pod borer 175 ml Maize Shoot fly 250 ml Mango Bug mite, Gall maker, Hopper, Mealy bug, Shoot borer 600 - 800 ml Paddy GLH, Leaf roller,BPH, Yellow stem borer 250 ml, 500 ml Pea Leaf miner 400 ml Red gram Pod fly, Plume moth,Pod borer 500 ml Sugarcane Shoot borer, Stalk borer 600 - 900 ml        

  Rs. 655.00

 • Swal Monostar Insecticide

  Swal Swal Monostar Insecticide - 1 LT

  Product Description Swal Monostar Insecticide is a systemic insecticide and acaricide with contact and stomach action. The product controls a broad spectrum of pests and in a wide range of crops. Technical Content : Monocrotophos 36% SL Target Crops : Paddy, Maize, Cotton, Tea, Pulses, Mustard, Citrus, Mango NOTE - MONOSAR CAN NOT BE USED ON VEGETABLES. Target Insects/Pests : Brown Plant Hopper, Green Leaf Hopper, Yellow Stem borer, Leaf roller/folder, Aphids, Thrips, Whitefly Mode of Action : Monostar Insecticide as Contact & Stomach mode of action. Dose/acre : Dissolve 350 ml per acre and spray on leaves for control against pests Manufacturing/Marketing Company - SWAL Corporation Ltd. Measures to Follow During Application: Monostar Insecticide when used on vegetable and other edible crops safety period of minimum 25 - 30 days must be followed OR Better to avoid spry on vegetables as the it comes under red toxicity symbol.

  Rs. 575.00

 • Hamla 550 Insecticides

  Garuda Chemicals Hamla 550 Insecticides (Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC) - 1 LT

  Technical Content : Chlorpyriphos 50% + Cypermethrin 5% EC Product Description - Hamla 550 It is a Combination Product Based On Chlopyriphos, an Organophosphrous Compound And Cypermethrin a Synthetic Pyrethoid Per kg Of Emulsifiable Concentrate Contain 500 gm Chlophriphos and 50 gm Cypermethrin. Dosage - 400ml/acre, 200-400 liter water Mode Of Action: Hamla 550 works both ways Systemic and Contact type  Target Pests: Aphids, jassids, thrips, whitefly, American bollworms, Pink Bollworm, Spotted Bollworm, Spodoptera litura (Cotton Cutworms). Target Crops: Cotton Mode Of Application: Foliar Spray Manufacturing Or Marketing Company - Gharda Chemicals Ltd Physical Condition - Liquid  Mode Of Formulation - Emulifiable  

  Rs. 850.00

 • Indofil M45 (Mancozeb 75% Wp) Fungicide - Agriplex

  Indofil ಇಂಡೋಫಿಲ್ M-45 (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% Wp) -1 ಕೆ.ಜಿ

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 75% WP ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬ್ರಾಡ್-ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ - ಇಂಡೋಫಿಲ್ M-45 ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗದ ಸಸ್ಯ ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ರಾಜ - ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೋಗಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಳಕೆ - ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಬೀಜ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಡ್ರೆನ್ಚಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2-2.5 ಗ್ರಾಂ

 • TStanes Green Miracle (Crop Stress Alleviator) - Agriplex TStanes Green Miracle (Crop Stress Alleviator) - Agriplex

  TStanes TStanes Green Miracle (Crop Stress Alleviator)

  Green Miracle is a new-generation, reflective type of anti-transpirant. It is based on long chain fatty alcohol derived from non-edible vegetable oil. It is a plant stress alleviator that helps plants to recover from thermic and/or cold stress and improves resistance to drought and frost. It helps to maintain the relative water content of the plant cells and improves the post-harvest keeping quality of fruits. Benefits of using Green Miracle The benefits of using Green Miracle include: Reduced water loss Improved resistance to drought and frost Maintained relative water content of plant cells Improved post-harvest keeping quality of fruits Eco-friendly, non-toxic, and safe to predators and parasites Organic certified Dosage  Crop Dosage (ml/liter of water) All crops 1-2 Cotton 2 Cereals 2 Grass lawn 1 Tea 3

  Rs. 770.00

 • Bayer Laudis Herbicide - Agriplex Bayer Laudis Herbicide - Agriplex

  Bayer Bayer Laudis Herbicide

  Product Description     Laudis Herbicide is a broad-spectrum post-emergence herbicide that controls a wide range of annual broadleaf and grassy weeds in corn. It is effective on tough to control glyphosate-resistant weeds such as giant ragweed, kochia, volunteer canola, and waterhemp. Laudis also has residual activity, providing up to 3 weeks of weed control.   Active Ingredients    The active ingredient in Bayer Laudis Herbicide is tembotrione. Tembotrione is a Group 27 herbicide, which means that it works by inhibiting the activity of the 4-hydroxy-phenyl-pyruvate-dioxygenase (4-HPPD) enzyme. This enzyme is involved in the synthesis of carotenoids, which are plant pigments that protect chlorophyll from damage by sunlight. When tembotrione inhibits the activity of 4-HPPD, it causes the plant to lose its carotenoids, which leads to chlorophyll bleaching and eventually plant death.   Mode of Action    Here is a more detailed explanation of the mode of action of tembotrione:   Carotenoids are plant pigments that are responsible for giving plants their yellow, orange, and red colors. They also play an important role in protecting chlorophyll from damage by sunlight.   Chlorophyll is the green pigment that is responsible for photosynthesis. It absorbs sunlight and uses the energy to convert carbon dioxide and water into glucose.   4-HPPD is an enzyme that is involved in the synthesis of carotenoids. It converts 4-hydroxyphenyl pyruvate into 4-hydroxyphenyl-acetaldehyde, which is a precursor to carotenoids.   When tembotrione binds to 4-HPPD, it prevents the enzyme from converting 4-hydroxyphenyl pyruvate into 4-hydroxyphenyl-acetaldehyde. This blocks the synthesis of carotenoids, which leads to chlorophyll bleaching and eventually plant death.   Benefits    Effective on a wide range of weeds: It controls a wide range of annual broadleaf and grassy weeds in corn, including some that are resistant to other herbicides.   Has residual activity: Laudis Herbicide provides weed control for up to 3 weeks after application. This means that you only need to apply it once, and it will continue to control weeds for several weeks.   Easy to use: It can be applied with a variety of equipment, including ground sprayers, aerial sprayers, and backpack sprayers. It is also compatible with many other herbicides, making it a versatile tool for weed control.   Safe for corn: Laudis Herbicide is safe for corn, so it can be used safely to control weeds in cornfields.   Crop   Weeds   Dosage (mL/ha)   Dosage (mL/ac.)   Corn   Annual broadleaf and grassy weeds   110-220   44-89   Corn   Giant ragweed, kochia, volunteer canola, and waterhemp   220   89       It is important to note that these are just general guidelines, and the specific dosage and application rate may vary depending on the crop, the severity of the disease, and the environmental conditions. It is always best to consult the product label for specific instructions. 

 • Multiplex LIQUID-N(Nitrogen 32%) Fertilizer - Agriplex Multiplex LIQUID-N(Nitrogen 32%) Fertilizer - Agriplex

  Multiplex Multiplex LIQUID-N(Nitrogen 32%) Fertilizer

  Product Description  Multiplex Liquid-N  is a straight nitrogenous fertilizer containing Nitrogen 32% in liquid form comprising of three absorbable forms of nitrogen namely urea-amide form (16.5%), Ammoniacal Form (7.5%), Nitrate Form (7.5%). Benefits: • Liquid-N helps faster assimilation of Nitrogen in Plants • Liquid-N Contains three forms of Nitrogen i.e., Urea Nitrogen, Ammoniacal Nitrogen and Nitrate Nitrogen which are in easily absorbable forms for plants • It is extremely versatile as a source of Nitrogen • Significantly increases the plant vigor and imparts green color in leaves thereby enhances rate of Photosynthesis. • Increases yield both by quality and quantity of the produce DOSAGE & Methods Of Application: Mix 5 ml of Multiplex Liquid-N in one liter of water and spray on leaves during vegetative stage. For best results, we recommend two foliar sprays. First spray at active tillering / branching stage (15 to 20 Days after Germination/ Transplantation) Second spray 15 to 20 days after 1st spray or before flowering. Fertigation: Apply 1 liter per acre. Drenching: Mix 5 ml of Multiplex Liquid-N in one liter of water and drench the plants thoroughly. Crop: All Field Crops - Wheat, Paddy, Soybean, Millet, Ginger, Turmeric Horticulture Crop - Banana, Apple, Mango, Guava, Grapes Vegetable Crop - Tomato, Chili, Coriander, Ridge Gourds, Pumpkin Available Packing -  250 ml, 500 ml ,1 Liter and 5 Liter Mode Of Formulation - Liquid  Application Method - Foliar Spray Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide and Sticking agents  

 • Synenta Heemsohna Tomato Seeds - 3500 Seeds Synenta Heemsohna Tomato Seeds

  Syngenta Synenta Heemsohna Tomato Seeds

  Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seeds High-Yielding Powerhouse for Long-Distance Triumphs, hybrid tomato seeds championing exceptional yield and resilience.  Benefits:  Adaptable Hero: Thrives in diverse growing conditions, making it a reliable choice for various regions and seasons.  Minimal Maintenance: Moderate foliage allows for good air circulation, reducing disease pressure and simplifying upkeep.  Ideal for Commercial Growers: Maximize your profits with Heemsohna F1's exceptional yield potential and resistance to common challenges.    Key Features:  Prolific Productivity: Witness continuous fruit setting, translating into bumper crops of 65-75 days after sowing.  Robust Vigor: Sturdy, tall vines with medium foliage effortlessly hold the bounty, optimizing space and sunlight utilization.  Disease Resistance: Breathe easy knowing Heemsohna F1 stands strong against Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV), a common and damaging threat.  Superior Travel: Worry not about long journeys! These tomatoes possess excellent keeping quality and travel remarkably well, reaching distant markets in prime condition.  Glossy Allure: Feast your eyes (and taste buds) on vibrant red, glossy fruits that are firm and flavorful, perfect for both fresh enjoyment and culinary creations.      Land Preparation:     Tomatoes need well-drained, fertile soil with a neutral pH (6.5-7.5).  Test your soil and adjust pH with lime or sulfur if needed.  Add organic matter like compost for better fertility and drainage.  Deep till (10-12 inches) to loosen the soil for root growth, use a rototiller or spade.  Create furrows 1-2 inches deep, spaced 2-4 feet apart for row planting.  Water the area thoroughly a few days before planting.  Lightly rake the soil surface for a smooth planting bed.  Add balanced fertilizer as per package instructions.  Use black plastic mulch to warm the soil and suppress weeds.  For raised beds, ensure they are at least 12 inches deep with a well-draining soil mix.     Sowing    Fill your seedling trays or pots with excellent quality seedling compost.  Aim for spacing of Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seeds are about 2-3 cm (about 1.18 in) apart & lightly cover the seeds with a thin layer of compost. This should be about 0.5 cm (about 0.2 in) thick.   Cover the Syngenta Heemsohna F1 Tomato seedlings with transparent plastic wrap or a humidity dome to maintain moisture.  When the Syngenta Heemsohna F1 Tomato seedlings have emerged and developed their first true leaves, it is time to thin them out. This means removing weaker seedlings to give the stronger ones more space to grow. Use scissors to snip off the weaker seedlings at the base.  Continue to care for your tomato seedlings until they are ready to be transplanted outdoors. This will be around 6-8 weeks (about 2 months) after sowing, depending on the variety and your climate.     Transplanting:     Dig planting holes: Dig holes slightly deeper and wider than the containers your seedlings are currently in. Space the holes according to the recommended spacing for Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seeds variety, usually 18-24 inches apart.  Removing seedlings: Gently remove the seedlings from their containers. Use a spoon or trowel to loosen the soil around the roots if necessary.  Planting: Carefully place each seedling in a prepared hole, burying it slightly deeper than it was in its container. This encourages strong root development.  Watering: Water each seedling deeply immediately after planting. Continue to water regularly, especially during dry periods.  Mulching: Apply a layer of organic mulch, such as straw or wood chips, around the base of your plants. This helps retain moisture, suppress weeds, and regulate soil temperature.  Varieties:  Determinate tomatoes: These compact plants typically grow 3-5 feet tall and can be spaced closer together than indeterminate varieties. Aim for 2-3 feet apart within rows and 3-4 feet between rows.  Indeterminate tomatoes: These vining plants can grow 6-12 feet tall and require more space to sprawl. Space them 3-4 feet apart within rows and 4-5 feet between rows.  Cherry tomatoes: These small-fruited plants can be planted closer together than larger-fruited tomatoes. Aim for 18-24 inches apart within rows and 3-4 feet between rows.    Harvesting:    Ripeness: Harvest Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seeds when they are fully colored and slightly soft to the touch. Avoid picking green tomatoes, as they will not ripen properly.  Timing: Harvest Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seeds in the cool morning hours to avoid sun damage.  Methods: Use sharp pruning shears or a knife to remove the tomatoes from the vine. Leave a small stem attached to help prevent rot.  Frequency: Pick tomatoes regularly to encourage further fruit production.  Storage:    Light: Keep Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seed out of direct sunlight, avoid storing them in the refrigerator.  Store Syngenta Heemsohna F1 Tomato Seed at room temperature (60-70°F) for the best flavor.  Duration: Ripe tomatoes can be stored at room temperature for 3-5 days. If you have a surplus, you can extend their shelf life by storing them in the refrigerator for up to a week.  Green tomatoes: If you have a late frost and your Tomato are still green, you can harvest them and ripen them indoors. Place them in a paper bag at room temperature out of direct sunlight. Check them regularly and remove any that are soft or rotten. Green tomatoes will typically ripen within 1-2 weeks. 

 • Nagarjuna Profex Super Insecticide

  Nagarjuna Nagarjuna Profex Super Insecticide - 1 LT

  Profex Super is an innovative insecticide which can be used for larva type insect killing. It can be applied on all types of vegetables, fruits, and flowers. It can also be used for home garden plants excellent result. Technical Content: Profenophos 40% + Cypermethrin 4% Benefits Profex Super is a combination product for the control of the bollworm complex. It has strong contact, stomach and ovicidal action. It is having excellent translaminar action, when sprayed on the upper surface of leaf, it immediately percolates down to lower surface of the leaf. It is absorbed readily in plant cells thus not affected by rainfall. It has strong contact, stomach and ovicidal action INSECTS/ DISEASES - Aphids, Jassids, Thrips, Whiteflies, Bollworm Complex, Hispa, Leaf Roller, Gall Midge, Stem Borer, Pod Borer, Cutworm, Black Bug, Early shoot and stalk borer, Pyrilla, Root Grub, Grey Weevil, Shoot and fruit borer, Diamond black moth CROPS - Cotton, Paddy, Vegetables, Soyabean, Pigeon peas, Chickpeas Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying MODE OF ACTION - It is an organophosphate and synthetic insecticide, it works by potent inhibition of the enzyme acetylcholinesterase, after feeding on a treated plant or crawling over a treated leaf,the pest is first paralyzed and then quickly dies.   Dual-Action Protection Nagarjuna Profex Super Insecticide provides dual-action protection against a broad spectrum of insect pests, including caterpillars, aphids, beetles, and more. This comprehensive approach ensures that multiple types of pests are targeted and controlled effectively. DOSAGE - 400-600ml/200-400liter of water Manufacturing Or Marketing Company - Nagarjuna Agrichem Limited

  Rs. 830.00

 • Tata Contaf Plus - Agriplex Tata Contaf Plus - Agriplex

  Tata Rallis Tata Contaf Plus

  Technical Content: Hexaconazole 5 % SC Contaf Plus is a systemic triazole fungicide. Contaf Plus has broad-spectrum action against ascomycetes, basidiomycetes and fungi imperfection. Contaf Plus is an ergosterol biosynthesis inhibitor thereby controlling growth and reproduction of plant fungal pathogens. It is useful for controlling Powdery mildew, Rust and Leaf spots in cereals, oil crops, horticultural and plantation crops and also for the effective control of Rice Sheath Blight. Features Contaf plus is a broad-spectrum systemic fungicide having protective, curative and antisporulant activity. It provides phytotonic effect with longer duration of disease control. It is a safer formulation having rain fastness effect. DOSAGE - 2 ml/ liter of water. Recommendation Crop Insect/Pest Mango Powdery mildew Rice Sheath blight Grapes Powdery mildew

  Rs. 880.00

 • Solar Insect Trap - Agriplex Solar Insect Trap - Agriplex

  Others Solar Insect Trap

  Protect your outdoor space with the Solar Trap Insect Trap! Powered by solar energy, this trap is an eco-friendly, cost-effective way to rid your yard of pests. Its powerful suction fan can draw in insects from up to 4 meters away, trapping them in the net for easy disposal. Enjoy your outdoor space and keep pests away with the Solar Trap Insect Trap.

  Rs. 3,500.00

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account