ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Biostimulants

13 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Coromandel Fantac Plus - Agriplex Coromandel Fantac Plus - Agriplex

  Coromandel Coromandel Fantac Plus

  Product Description:  Fantac Plus is a  L-cysteine-based plant growth regulator it is a combination of all essential amino acids and vitamins required for both vegetative and reproductive growth of plants is an L-cysteine-based plant growth regulator available in the market. It is a combination of all essential amino acids and vitamins required for plant growth. It helps in both vegetative and reproductive growth. It helps to overcome stress conditions.  It helps in better flowering fruit development and yield. Mode of Action: Fantac Plus is Amino acid-based plant growth regulator. They represent building blocks for several other biosynthesis pathways and play pivotal roles during signaling processes as well as in plant stress response cytotoxicity:  What is Fantac plus used for? It is useful for agricultural and horticultural crops. Promotes flowering and reduces flower drop. Improves fruit quality (size, shape, weight, color, shine, etc.). Increases plant resistance to extreme temperatures, high humidity, frost, pest attach floods and drought. Increases crop yield significantly. Dosage: Apply 1-1.5ml/liter for foliar Spray Application Method Direction Of Use - Foliage Spraying Manufacturing Or Marketing Company - Coromandel International Limited Phytotoxicity: No Phytotoxicity was observed when used as per recommended label. Compatibility: It is compatible with all the insecticides and fungicides available in the market. Crop Dose (ml/acre) Vegetables, Cucurbits, Potato 100-150 ml/acre Horticultural Crops 100-150 ml/acre Cash Crops 100-150 ml/acre Cereals 100-150 ml/acre Flowers 100-150 ml/acre    

 • Syngenta Isabion (Amino Acids) Syngenta Isabion (Amino Acids) Crops

  Syngenta Syngenta Isabion (Amino Acids) Bio Stimulant

  Product Description Syngenta Isabion is a natural biostimulant that contains a mixture of amino acids and peptides. It is a foliar-applied product that can be used on a variety of crops, including fruit trees, vegetables, and field crops. Isabion helps to improve plant growth and development, and it can also help to increase crop yields. Technical Composition Syngenta Isabion is a suspension concentrate that contains 100 g/L of amino acids. The amino acids in Isabion are derived from natural sources, and they are a complete and balanced mixture of essential and non-essential amino acids. Mode of Action Syngenta Isabion works by stimulating the plant's natural growth processes. The amino acids in Isabion help to increase the plant's ability to absorb nutrients, and they also help to improve the plant's resistance to stress. Isabion can also help to improve the quality of the crop, and it can increase the shelf life of the produce. Features Improves plant growth and development Increases crop yields Improves the quality of the crop Increases the shelf life of the produce Helps to improve the plant's resistance to stress Is a natural product that is derived from amino acids Is safe to use on food crops Benefits Increased yields: It also helps in increasing crop yields by up to 20%. Improved quality of produce: Isabion can help to improve the quality of produce by making it more flavourful, nutritious, and visually appealing. Longer shelf life: It can help to increase the shelf life of produce by making it less susceptible to spoilage. Increased resistance to stress: Isabion can help to increase the plant's resistance to stress, such as drought, heat, and pests. Improved plant health: It results in improvement in overall health of the plant, making it more resistant to disease and pests. Reduced the need for fertilizers and pesticides: It can help to reduce the need for fertilizers and pesticides, making it a more sustainable choice for crop production.  Dosage The dosage of Syngenta Isabion will vary depending on the crop and the application method. For foliar application, the recommended dosage is 2-3 mL per liter of water. For irrigation, the recommended dosage is 1-2 L per hectare. Recommended Crops – Tomato, Cotton, Chilies, Paddy & Groundnut, Soyabean Compatibility - Compatible with sticking agents Frequency of application - During Flowering and Fruiting Manufacturing Or Marketing Company –  Syngenta India Ltd.. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • PI Biovita Seaweed (Plant Growth Regulator) - 1 LT Benefits PI Biovita Seaweed (Plant Growth Regulator) - 1 LT

  PI PI Biovita Seaweed PGR

  Product Description PI Biovita is a natural biostimulant that contains a concentrated extract of seaweed. It is a foliar-applied product that can be used on a variety of crops, including fruit trees, vegetables, and field crops. it helps to improve plant growth and development, and it can also help to increase crop yields. Technical Composition It is a liquid formulation that contains seaweed extract. The seaweed extract in Biovita is a complete and balanced mixture of nutrients, including amino acids, vitamins, minerals, and growth hormones.Thus it acts as a plant growth regulator Mode of Action PI Biovita works by stimulating the plant's natural growth processes. The nutrients in Biovita help to increase the plant's ability to absorb water and nutrients, and they also help to improve the plant's resistance to stress. it can also help to improve the quality of the crop, and it can increase the shelf life of the produce. Features Improves plant growth and development Increases crop yields Improves the quality of the crop Increases the shelf life of the produce Helps to improve the plant's resistance to stress Is a natural product that is derived from seaweed Is safe to use on food crops Provides over 60 naturally occurring major and minor nutrients and plant development substances comprising of enzymes, proteins, cytokinins, amino acids, vitamins, gibberellins, auxins, betains etc. in organic form Benefits Increased yields: It can help to increase crop yields by up to 20%. Improved quality of produce: It can help to improve the quality of produce by making it more flavorful, nutritious, and visually appealing. Longer shelf life: It can help to increase the shelf life of produce by making it less susceptible to spoilage. Increased resistance to stress: it can help to increase the plant's resistance to stress, such as drought, heat, and pests. Improved plant health: It can help to improve the overall health of the plant, making it more resistant to disease and pests and other biological disorder. Reduced the need for fertilizers and pesticides: it also helps to reduce the requirement of chemical fertilizers, making it a more sustainable choice for crop production. Dosage The dosage of PI Biovita will vary depending on the crop and the application method. For foliar application, the recommended dosage is 2-3 mL per liter of water. For irrigation, the recommended dosage is 1-2 L per hectare. Targeted Disease Biovita is not a disease control product. However, it can help to improve the plant's resistance to stress, which can make the plant less susceptible to disease. Target Crops Biovita can be used on a variety of crops, including: Fruit trees – Apple, Guvava,Mango,banana,coconut Vegetables – Tomato, Chili, Cauliflower,Capsicum,Pumpkin Field crops – Cotton,Soyabean,Paddy,Wheat,Groundnut Ornamentals – Roses, Chrysanthemum Compatibility - Compatible with sticking agents Manufacturing Or Marketing Company –  PI Industries Ltd. Mode Of Formulation – Emulsified Mobility In Plant - Systemic Application Method Direction Of Use- Foliage Spraying

 • Bayer Ambition - Plant Activator Bayer Ambition - Plant Activator

  Bayer ಬೇಯರ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ (ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಫುಲ್ವಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣ)

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ: ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಫುಲ್ವಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಬೆಳೆ ಪೂರಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣ. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ವಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಜೈವಿಕ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಸಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳ ಕಿಣ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಬೆಳೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಫುಲ್ವಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಯರ್‌ನ ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 2-3 ಮಿಲಿ

 • Koppert Veni Cal Biostimulant - Agriplex Koppert Veni Cal Biostimulant - Agriplex

  Koppert Koppert Veni Cal Biostimulant

  • Protein hydrolysates enriched with colloidal calcium formulated by nanotechnology and encapsulated by biopolymer suspended in water. • Veni Cal helps in correcting calcium deficiency and improves fruit and leaves firmness and shelf life. Features: Nanotechnological product 100% water soluble and the most efficient Dose: Drip-feed: 500ml/acre/application Foliar spray: Seasonal crops - 250ml; Perennial/Orchards/protected/high foliage/plantation crops - 500ml/acre/application Dose per liter of water: 1 - 2ml depending on foliage and kind of equipment used Application: General: 4 – 5 application; apply during the vegetative and reproductive stage at 15 days intervals Vegetables: 4 – 5 applications at 15 days intervals from intense leaf growth stage Flowers: Apply at 20 days intervals Fruit crops: 4 – 5 applications at 12 - 15 days intervals from the fruit setting stage Grapes: 2 applications prior to flowering at 15 days intervals; 2 applications at fruit set and bunch closure; one application at ripening and one at 2 weeks later.

 • Anand Dr Bacto's Fast D (Bio Fertilizer) - Agriplex

  Rs. 500.00

 • Anand Agro Dr Bacto's Psb (Bio Fertilizer) - Agriplex

  Rs. 536.00

 • Anand Agro Dr Bacto's Vam (Bio Fertlizer) - Agriplex

  Rs. 536.00

 • Dr Bacto's Bio Zinc (Bio Fertilizer) - Agriplex

  Rs. 585.00

 • Anand Agro Instafert Combi - Fertilizers - Agriplex
 • Anand Agro Insta Bor 20% - Fertilizers - Agriplex
 • Anand Dr Bacto's Combo (Bio Fertilizer) - Agriplex
 • Koppert Veni Micro Biostimulant

  Koppert Koppert Veni Micro Biostimulant

  • Protein hydrolysates biostimulant enriched with secondary & trace elements (Magnesium, Boron, Copper, Iron, Manganese, Molybdenum and Zinc) and encapsulated by biopolymer suspended in water. • Nano technological product • 100% water soluble and efficient in correcting nutrient deficiencies in crops • Suitable for foliar application and through drip application Dose: 2ml per litre of water as foliar spray/drip application at 15-20 days intervals (3 - 5 sprays/crop cycle, 500ml/ acre/ application)

Biostimulants for plants are natural or synthetic substances that can be applied to seeds, plants, and soil. They cause changes in vital and structural processes in order to influence plant growth through improved tolerance to abiotic stresses and increase seed and/or grain yield and quality. In addition, It reduce the need for fertilizers.   

Common biostimulants include:   

 • Humic and fulvic acids. These acids occur naturally in soils as a result of the breakdown of organic matter. They improve soil structure and nutrient availability.   
 • Protein hydrolysates. These are broken-down proteins that contain amino acids and other essential nutrients. They can be applied to plants to improve growth and development.   
 • Seaweed and plant extracts. These extracts contain a variety of hormones, vitamins, and minerals that can benefit plants.   
 • Chitosan and other biopolymers. These substances can stimulate plant growth and development, and improve resistance to pests and diseases.   
 • Inorganic compounds. Some inorganic compounds, such as silicon and phosphorus, Beneficial microbes. Microorganisms such as mycorrhizal fungi and rhizobacteria can improve plant nutrient uptake and tolerance to abiotic stress.   

 

Benefits    

Biostimulants can offer a number of benefits to plants, including:   

 • Increased crop yield and quality   
 • Improved nutrient uptake and use efficiency   
 • Enhanced tolerance to abiotic stresses such as drought, salinity, and heat   
 • Reduced need for fertilizers and pesticides   
 • Improved soil health   

How to use biostimulants   

It can be applied to plants in a variety of ways, including foliar spraying, soil application, and seed treatment. The specific application method will depend on the type of stimulant being used. It is important to follow the manufacturer's instructions for application rates and frequency.   

The specific reaction on a plant will depend on the type of biostimulant and the plant species. However, some common reactions include: 

 • Increased water uptake: It can help plants to take up more water from the soil, which can lead to improved growth and drought tolerance. 
 • Enhanced root growth: It can stimulate the growth of root hairs and other root structures, which can improve the plant's ability to absorb nutrients and water. 
 • Improved photosynthesis: It can help plants to photosynthesize more efficiently, which can lead to increased growth and yield. 
 • Increased tolerance to abiotic stress: It can help plants to tolerate a variety of abiotic stresses, such as drought, salinity, and heat stress. 
 • Improved crop quality: It can help to improve the quality of crops by increasing the nutritional content, shelf life, and resistance to pests and diseases. 

Some biostimulants can also have synergistic effects with each other, meaning that the combined use of two or more It can produce a greater benefit than using each stimulant alone. 

Here are some specific examples of how biostimulants have been shown to improve plant growth and performance: 

 • Humic acids: Humic acids are natural substances that can improve soil health and plant growth. Studies have shown that humic acids can increase root growth, water uptake, and nutrient absorption in plants. 
 • Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): PGPR are bacteria that live in the soil and on plant roots. They can help plants to grow better by providing them with nutrients, stimulating root growth, and protecting them from pests and diseases. 
 • Silicon: Silicon is an essential mineral for plant growth. It can help plants to improve their water uptake, drought tolerance, and resistance to pests and diseases. 
 • Seaweed extracts: Seaweed extracts contain a variety of compounds that can be beneficial for plant growth. They can help to improve photosynthesis, nutrient absorption, and stress tolerance. 

It is a promising new tool for improving crop production and sustainability. By stimulating plant growth and tolerance to abiotic stresses, It can help farmers to produce more food with fewer inputs. 

It is important to note that more research is needed to fully understand the mechanisms of action and their optimal use in different cropping systems. However, the results of existing studies are encouraging, and It is increasingly being used by farmers around the world. 

Conclusion   

It is a promising tool for improving plant growth and development, increasing crop yield and quality, and reducing the need for fertilizers and pesticides. They are a sustainable and environmentally friendly alternative to traditional agricultural inputs.   

 • Increased crop yield and quality: It can help plants to grow larger and produce more fruit, vegetables, and flowers. They can also improve the quality of produce by increasing the sugar content, color, and flavor.   
 • Improved nutrient uptake and use efficiency: It can help plants to take up nutrients from the soil more efficiently. This can lead to increased crop yields and improved plant health.   
 • Enhanced tolerance to abiotic stresses: It can help plants to tolerate abiotic stresses such as drought, salinity, heat, and cold. This can be beneficial in areas where these stresses are common.   
 • Reduced need for fertilizers and pesticides: It can help plants to grow healthier and more resilient, which can reduce the need for fertilizers and pesticides.   
 • Improved soil health: It can help to improve soil health by increasing the number of beneficial microorganisms in the soil. This can lead to improved nutrient availability and plant growth.   

In addition to these advantages, it is also generally considered to be safe for the environment and human health. They are a sustainable and environmentally friendly alternative to traditional agricultural inputs.   

Here are some specific examples of the advantages of using biostimulants for plants:   

 • A study on wheat crops found that treatment increased grain yield by up to 20%.   
 • Another study on tomato crops found that treatment improved fruit size and color.   
 • A third study on citrus crops found that treatment increased fruit yield and reduced the incidence of pests and diseases.   

Overall, biostimulants offer a number of advantages over traditional agricultural inputs. They can help to increase crop yield and quality, improve nutrient uptake and use efficiency, enhance tolerance to abiotic stresses, reduce the need for fertilizers and pesticides, and improve soil health. It is a sustainable and environmentally friendly alternative to traditional agricultural inputs.   

When purchasing biostimulants online, it is important to read the product description carefully to ensure that the product is right for your needs. It is also important to check the reviews of the product to see what other customers have said about it.   

Here are some tips for purchasing biostimulants online:   

 • Compare prices from different retailers. It can vary in price from retailer to retailer. It is important to compare prices before making a purchase.   
 • Read the product description carefully. Make sure that the product is right for your needs and that it is compatible with the type of plants you are growing.   
 • Check the reviews of the product. See what other customers have said about the product before making a purchase.   
 • Make sure that the retailer is reputable. Read reviews of the retailer to see what other customers have said about their experience.   

Once you have purchased biostimulants online, be sure to follow the manufacturer's instructions for use. This will help you to get the best results from the product.  

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account