ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Syngenta Cigna Insecticide

ವಿವರಣೆ

Technical Content: 5.4 % EC Lufenuron

Target Insects/Pests: Diamond Backed moth (Plutella xylostella), Pod fly of Redgram, fruit borers in chilli (Helicoverpa armigera), Pod borers (Nanaguna breviuscula) and American boll worm (Helicoverpa armigera) in cotton.

Target crops: Cotton, Chilli, Cole crops, Red gram, vegetables.

Dosage: Use Syngents Cigna 1.5 to 2 ml per liter of water

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 979.00

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

Technical Content: 5.4 % EC Lufenuron

Target Insects/Pests: Diamond Backed moth (Plutella xylostella), Pod fly of Redgram, fruit borers in chilli (Helicoverpa armigera), Pod borers (Nanaguna breviuscula) and American boll worm (Helicoverpa armigera) in cotton.

Target crops: Cotton, Chilli, Cole crops, Red gram, vegetables.

Dosage: Use Syngents Cigna 1.5 to 2 ml per liter of water

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account