ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Multiplex Nayanatara Insecticide

ವಿವರಣೆ

Technical Content :

Thiamethoxam 30% FS

Mode Of Action:

Neonicotinoids group. Broad spectrum insecticide having systemic, contact and stomach action.

DOSAGE & Methods Of Application:

1 ml per litre & Recommended as seed treatment to control jassids, aphids and white fly in cotton, shoot fly on sorghum and maize, termites in wheat, jassids in Okra, thrips, GLH and whorl maggot in rice, jassids and thrips in sun flower, stem fly in soya bean and thrips in chilli crop.

Special Features:

Long lasting effect against sucking pests

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 207.93

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

Technical Content :

Thiamethoxam 30% FS

Mode Of Action:

Neonicotinoids group. Broad spectrum insecticide having systemic, contact and stomach action.

DOSAGE & Methods Of Application:

1 ml per litre & Recommended as seed treatment to control jassids, aphids and white fly in cotton, shoot fly on sorghum and maize, termites in wheat, jassids in Okra, thrips, GLH and whorl maggot in rice, jassids and thrips in sun flower, stem fly in soya bean and thrips in chilli crop.

Special Features:

Long lasting effect against sucking pests

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account