ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Multiplex Nagethion Insecticide

ವಿವರಣೆ

Technical Content:

ETHION 50% E.C.

Mode Of Action:

It is an Organophosphate Insecticide. Non-systemic with predominantly contact action.

DOSAGE & Methods Of Application:

2ml /Litre of water. Pink Mites, Purple Mites, Scarlet Mites, Red Spider Mites, Thrips, Aphids, Whitefly, Tea mosquito bug, Caterpillar, pod borer, girdle beetle, stem fly and termites in crops like tea, cotton, chilli, pigeon pea, soyabean, etc.

Special Features:

Effective acaricide and quick knockdown effect.

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 421.08

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

Technical Content:

ETHION 50% E.C.

Mode Of Action:

It is an Organophosphate Insecticide. Non-systemic with predominantly contact action.

DOSAGE & Methods Of Application:

2ml /Litre of water. Pink Mites, Purple Mites, Scarlet Mites, Red Spider Mites, Thrips, Aphids, Whitefly, Tea mosquito bug, Caterpillar, pod borer, girdle beetle, stem fly and termites in crops like tea, cotton, chilli, pigeon pea, soyabean, etc.

Special Features:

Effective acaricide and quick knockdown effect.

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account