ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ (ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ 480SC 39.35% w/w)

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗದ ಡೈಮೈಡ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೀಟಗಳ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಕೀಟಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ 0.5 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ರೂಪ

Rs. 248.15

  • Taxes are Included on Price. Shipping charges will applicable as per the Order Size.

ವಿವರಣೆ

ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗದ ಡೈಮೈಡ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೀಟಗಳ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಫ್ಲುಬೆಂಡಿಯಾಮೈಡ್ ಕೀಟಗಳ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತಿಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇಯರ್ ಫೇಮ್ 0.5 ಮಿಲಿ ಬಳಸಿ

Frequently Bought with Insecticides

Login

Forgot your password?

ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
Create account