ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Pheromone Trap Lure

21 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Barrix Catch - Domo Trap for Housefly

  Barrix Barrix Catch - Domo Trap for Housefly +Lure - 1 UNIT

  Description:House Fly (Musca domestica) are good carriers of various dangerous even well known communicable diseases such as plagues, anthrax, cholera, pox, tuberculosis, bird flu, diarrhea, dysentery, typhoid, salmonellosis, and numerous viral diseases and infections. Superior features of Barrix Domo Trap for Housefly : Contains highly pure para-pheromones. Kairo / Phero lures are toxic-free. Uses highly successful aggregate pheromones. Sustained release through AVP matrix. Bio-degradable formulation.       ------------------------------------------ Special Features of Barrix Domo Trap: Patented &Scientifically designed. Trap is thermally stable & recyclable. Protect Lure from UV rays. Sturdy at all climatic conditions. Research-based pest alluring colour. Long-lasting performance. Ample holding capacity upto 30,000 flies. Where to use:Livestock areas of poultry, cattle sheds, piggery, fishery, etc., food processing units, meat shops, hospitals, bakery, juice shops, meat shops, hotels and party halls, houses and dumping yards. Trap can be placed on the ground and hanged at the height of 1 to 2 ft. above the ground How many to use :One trap for every 300 sq. ft. to 500 sq. ft., and it can be increased with the density of housefly increases, and one set of trap including both lures is using for 4 weeks to 6 weeks. Then purchased only lure sets (of both phero and kairo lure) and use them in the existing trap.   Packet contains: Domo trap, phero lure (25 gm. X 1 pieces) and kairo lure (30 gm. X 1 pieces), and brochure for how to used and installed.

  Rs. 370.00

 • Barrix Hunter (Rhinoceros Beetle Lure) - 1 UNIT - Agriplex

  Barrix Barrix Hunter (Rhinoceros Beetle Lure) - 1 UNIT

  FEATURES Cellulose Matrix Entrapment Technology. Synergistic effect with kairomone. 10 times more powerful than ordinary lures. 98% pure isomer specific para pheromone impregnated. Long lasting performance up to 60 days. Biodegradable formulation. Non-toxic & eco-friendly.

  Rs. 500.00

 • PCI RB LURE (Pack of - 5) - Agriplex

  PCI PCI RB LURE (Pack of - 5)

  PCI RB LURE is a pheromone lure that is used to attract and trap red palm weevils. It is a safe and effective way to control these pests in your home or garden. The lure is made of a high-quality synthetic material that is designed to release pheromones that are irresistible to red palm weevils. These pheromones are the same chemicals that red palm weevils use to communicate with each other. When a red palm weevil smells the pheromones in the lure, it will be attracted to it and eventually be trapped. PCI RB LURE is easy to use. Simply remove the lure from its packaging and place it in a trap. The lure will start to release pheromones immediately, and it will continue to do so for up to 60 days. PCI RB LURE is a safe and environmentally friendly way to control red palm weevils. It is non-toxic and does not harm the environment. PCI RB LURE is effective against all strains of red palm weevils. It can be used to control red palm weevils in homes, gardens, and commercial properties. PCI RB LURE is available in a variety of sizes to suit your needs. It is also available in bulk quantities. PCI RB LURE is a trusted brand of pheromone lures. It is used by professionals and homeowners alike.

  Rs. 1,500.00

 • Multiplex Delta Trap (Brinjal shoot & Fruit Borer) Crop Multiplex Delta Trap For Brinjal Shoot & Fruit Borer

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ (ಬದನೆ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಬಲೆ)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದನೆ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಕೊರಕ, ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಏಕರೂಪದ ಕೀಟವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 12 ಬಲೆಗಳು / ಎಕರೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಲೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಬಲೆಗಳ ನಡುವೆ 50-60 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 12 ಬಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೈನರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  Rs. 1,257.00

 • Barrix Catch Vegetable Fly Trap Set

  Barrix Barrix Catch Vegetable Fly Trap Set - 1 UNIT

  Barrix Catch Vegetable Fly Trap is highly effective research based scientifically designed which is Design Patent Protected. Easy to assemble and hook in every farm fields. Easy in maintenance for removal of dead flies. Vegetable Fly Trap Container can hold 5400 Dead flies. Trap along with pheromones lure to attract and trap pests of the Bactrocera cucurbitae species of 226 sub species (commonly known as Melon Fly). Crops: Fruits, Vegetables, Commercial crops Fruits: Lemon, Orange, Jack Fruit, Passion fruit, Indian Almond, Kiwi fruits, Melons like Water Melon, Musk Melon, Pear Melon.  Vegetables: Pumpkin, Cucumber, Chayote, Chillies, Capsicum, Tomato, Brinjal.Gourds like Bottle gourd, Ivy gourd, Bitter gourd, Snake gourd, Ash / White gourd, Gooseberry gourd (gherkins), Ribbed gourd, Sponge gourd, Peas like French Beans, Green Beans, Indian Peas, Pigeon peas. Different Technologies: 1.Pathway Block Technology: The direction of the fly entry is designed in such a way that there is no way it can escape from the trap. There are three equvi positioned paths / holes for entry and exit of air and flies located at 120 degree angle. The free pathway is been blocked by the lure as it is positioned in such a way (at the top of the container and center of the cap) due to which this pathway block technology provides the following benefits for better performance: 1. The air entering in to the container will hit the lure and is highly concentrated with the pheromone all the time so that entered fly will never tries to go out the trap, 2. The air entered freely will never go out without pheromone, 3. The flies entered directly has to hit the lure block and will fall down. 4. Also for better performance even after the trap box is filled by the flies, and the warmness of the cap will hit the lure so that the pheromone is constantly released. 2.Color Alluring Technology: Specific yellow color is used for cap; this yellow shade in particular is optimized which is a visually alluring shade for the pests for better attraction. 3.UV Technology: Ultraviolet light has the simultaneous influence of oxygen on plastic causing photo oxidation - leading to considerably damage un-stabilized thermoplastic resins. Depending on the polymer decrease of optical, mechanical and physical properties leads to loss of surface shine, surface rips, de-chalking, yellowing, discoloration, embrittlement, deterioration of the mechanics, etc. 4.Rain Protection Technology: The trap container is designed in an Umbrella shape for avoiding the rain water enter into the trap even tilted at 45 degree angle, so that there is no dilution or degradation of the pheromone. Guarding against rain wash out of pheromone as lure is placed at the top of trap. Number of traps/acre : 4 How to use: 1. Fix the Barrix Trap as shown in the diagram below. 2. Hang at 3 to 5 ft from the ground level preferably under the shade after fixing the Barrix Catch Vegetable Fly Lure specially made for this trap. 3. Make sure fixed lure doesn't oscillate and fall down by the wind. 4. After 15 days of trap placement add 1-2 drops of pesticides like Malathion / DDVP to the lure using an ink filler to reactivate the trap. 5. For prolonged harvest replace the Barrix Catch Vegetable fly Lure piece once for every 45 days. 6. Remove flies and lure form trap box and bury it one feet below the ground or burn it. 7. This can be even used at the pre-harvest period for securing the yield.

  Rs. 300.00

 • Multiplex Aakarshan pheromone trap For Fruit Crops

  Multiplex ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕರ್ಶನ್ (6 ಪ್ಯಾಕ್)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕರ್ಶನ್ ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋಸೆರಾ ಡೋರ್ಸಾಲಿಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋಸೆರಾ ಜೊನಾಟಾ, ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಬಿ. ಕ್ಯಾರಿಯಾ, ಬಿ. ವರ್ಸಿಕಲರ್, ಬಿ. ವೆರ್ಬಾಸಿಫೋಲಿಯಾ, ಬಿ. ಅಫಿನಿಸ್‌ನಂತಹ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ, ಮಳೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಸ್ಸಿಮಮ್ ಸಮೃದ್ಧ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ಬಲೆಯಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್:  6 ಬಲೆಗಳು/ಎಕರೆ.

  Rs. 785.00

 • Aakarshan Pheromone Trap for Cucurbits Fruit Flies Crops Multiplex Aakarshan Pheromone Trap For Cucurbits

  Multiplex ಕುಕರ್ಬಿಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕರ್ಶನ್ (12 ಪ್ರಕರಣ)

  ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: Miultiplex Aakarshan ಎಂಬುದು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬಾಟಲ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ರಿಡ್ಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗೆರ್ಕಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕರ್ಶನ್ ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಯು ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಆಕರ್ಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 18 ಬಲೆಗಳು.

  Rs. 1,256.00

 • Brinjal Fruit & Shoot Borer Lure Pest Control India - 4 NOS - Agriplex

  PCI Brinjal Fruit & Shoot Borer Lure Pest Control India - 4 NOS

  Features: Brinjal shoot and fruit borer is one of the major pests which causes yield loss in Brinjal. Both Fruits and main shoots are affected by this pest. Using Pheromone Lure for Brinjal Fruit & Shoot Borer will reduce the damage. This Pheromone lure can be used to with Delta traps, Wota T Trap, etc.

  Rs. 120.00

 • Koppert Melon Pherodis

  Koppert Koppert Melon Pherodis- 2Nos/Pouch

  • Pheromone lure used for monitoring and mass trapping Melon fruit fly (Bactrocera cucurbitae) in cucurbits, melons and gourds. • Use lure with Bactosan trap along with fruit fly attractant. • Lures are packed in Trilaminate pouch which enhances the performance of the lure • Sustained release for field efficacy for longer period up to 6 weeks • Replace the lure at every 4 to 6 weeks

  Rs. 130.00

 • PCI RPW LURE - Agriplex

  PCI PCI RPW LURE

  PCI RPW LURE is a pheremone lure designed to attract and trap red palm weevils. It is a safe and effective way to control these pests, which can cause significant damage to palm trees. The lure is made of a synthetic pheromone that is identical to the sex pheromone produced by female red palm weevils. This pheromone is irresistible to male red palm weevils, and they will be drawn to the lure from long distances. Once a male weevil enters the trap, he will be unable to escape and will eventually die. PCI RPW LURE is effective in controlling red palm weevils in both commercial and residential settings. It is easy to use and can be used in conjunction with other pest control methods, such as insecticides. Benefits of using PCI RPW LURE: Safe and effective way to control red palm weevils Attracts and traps both male and female red palm weevils Easy to use and can be used in conjunction with other pest control methods Effective in both commercial and residential settings How to use PCI RPW LURE: Remove the lure from its packaging and hang it in a protected area near the palm tree you want to protect. Check the lure every two weeks and replace it if it is damaged or no longer effective. Continue to use PCI RPW LURE as needed to control red palm weevils. Tips: For best results, use multiple lures per palm tree. Monitor your palm trees regularly for signs of red palm weevil infestation. If you find any red palm weevils, remove them from the tree and destroy them.

  Rs. 750.00

 • PCI Coco Bucket Trap - Agriplex

  PCI PCI Coco Bucket Trap

  Product Description The PCI Coco Bucket Trap is a patented, collapsible pheromone trap specifically designed for trapping Red Palm Weevil (RPW) and Rhinoceros Beetle (RB). It is an effective and environmentally friendly way to control these pests in coconut plantations. Key Features: Collapsible design for easy storage and transportation Made from durable plastic that can withstand harsh weather conditions Easy to assemble and use Effective in capturing both RPW and RB Benefits: Reduces RPW and RB populations, protecting coconut trees from damage Environmentally friendly alternative to pesticides Easy to use and maintain Cost-effective solution for pest control How to Use: Assemble the trap according to the instructions. Fill the bucket with water and add a small amount of kerosene or detergent. Hang the trap in the coconut palm tree, preferably near the inflorescence. Replace the pheromone lure every 4-6 weeks. Target Pests: Red Palm Weevil (RPW) Rhinoceros Beetle (RB) Application: Coconut plantations The PCI Coco Bucket Trap is an essential tool for coconut farmers in controlling RPW and RB populations. It is a safe, effective, and environmentally friendly solution that can help protect coconut trees from damage.

  Rs. 750.00

 • Multiplex Tutakarsh Pheromone Trap for Tuta Absoluta Crop Multiplex Tutakarsh Pheromone Trap for Tuta Absoluta

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತುಟಾಕರ್ಷ್ (ಫೆರೋಮೋನ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್)

  ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟುಟಾಕರ್ಶ್ ಎಂಬುದು ಟೊಮೇಟೊ ಲೀಫ್ ಮೈನರ್, ಟುಟಾ ಅಬ್ಸೊಲುಟಾಗೆ ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 60-100 % ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: ಜಿಗುಟಾದ ಬಲೆಗಳ ನಡುವೆ 50 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 16 ಜಿಗುಟಾದ ಬಲೆಗಳು. ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪತಂಗಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

  Rs. 1,536.00

 • Multiplex Fallout Pheromone Trap Crop Multiplex Fallout Pheromone Trap for Fall Armyworm

  Multiplex ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಔಟ್ ಫೆರೋಮೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ (6 ಬಲೆಗಳ ಪ್ಯಾಕ್)

  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿವರ್ಮ್ (FAW) ಸ್ಪೋಡೋಪ್ಟೆರಾ ಫ್ರುಗಿಪರ್ಡಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕೀಟ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. FAW ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಜೋಳದ ಮೇಲೆ 2 ರಿಂದ 35 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಫಾಲ್ ಆರ್ಮಿವರ್ಮ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾಲ್-ಔಟ್ ಬಳಸಿ. ಡೋಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಅರ್ಧ ಎಕರೆಗೆ 6 ಬಲೆಗಳು ನಿಮಿರುವಿಕೆಯ ಸಮಯ: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ

  Rs. 974.00

 • Koppert Tutasan Trap

  Koppert Koppert Tutasan Trap

  Tutasan water trap for monitoring, mass trapping and control of Tuta absoluta (leaf mining moth) in tomato, Diamond back moth in cole crops and Brinjal shoot & fruit borer • UV stabilized virgin plastic and durable water trap • Trap is designed for higher catches • Effective control Assembly: Use 10-12 traps per acre immediately at the start of the cultivation and distribute uniformly in the field. Insert pest specific Pherodis pheromone to the space provided below protected lure holder and then insert the duffel over it. Fix entire unit on upper central part of the water trap. Fill the trap with water to the brim. Add a small quantity of Adpro Shootin (4-5 ml/trap) or vegetable oil or shampoo or soap water as a wetting agent. Regularly check trap water level and replace the lure regularly at 40-45 days intervals.

  Rs. 220.00

 • Koppert Tuta Pherodis - 2No./Pouch - Agriplex

  Koppert Koppert Tuta Pherodis - 2No./Pouch

  • Pheromone lure used for catching and control of Tuta absoluta male moths in tomato and other Solanaceous crops. Use the lure with Tutasan water trap for increased efficacy. • Lures are packed in Trilaminate pouch which enhances the performance of the lure • Sustained release for field efficacy for longer period up to 6 weeks • Replace the lure at every 4 to 6 weeks

  Rs. 115.00

 • Koppert Plutella PherodisKoppert Plutella Pherodis

  Koppert Koppert Plutella Pherodis - 2Nos/Pouch

  • Pheromone lure used for catching and control of Diamond back moth in cole crops. Use the lure with Tutasan water trap for increased efficacy. • Lures are packed in Trilaminate pouch which enhances the performance of the lure • Sustained release for field efficacy for longer period up to 6 weeks • Replace the lure at every 4 to 6 weeks

  Rs. 100.00

 • Koppert Pectinophora Pherodis- 2 Nos/Pouch - Agriplex

  Koppert Koppert Pectinophora Pherodis- 2 Nos/Pouch

  • Pheromone lure used for catching and control of pink bollworm in cotton. • Use the lure along with delta trap and sticky liner. • Lures are packed in Trilaminate pouch which enhances the performance of the lure • Sustained release for field efficacy for longer period • Replace the lure at every 4 to 6 weeks

  Rs. 50.00

 • Koppert Oriental Pherodis- 2Nos in Pouch - Agriplex

  Koppert Koppert Oriental Pherodis- 2Nos in Pouch

  • Pheromone lure used for monitoring and mass trapping Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis) in more than 300 species of cultivated and wild fruits includes mango, guava, citrus, banana, papaya, apple, apricot, avocado, coffee, pomegranate, fig, grapes, capsicum, cucumber, chilli, apple, passion fruit, peach, pear, pineapple, cherry tomato and others. • Use the lure with Bactosan trap along with fruit fly attractant. • Lures are packed in Trilaminate pouch which enhances the performance of the lure • Sustained release for field efficacy for longer period up to 6 weeks • Replace the lure at every 4 to 6 weeks

  Rs. 110.00

 • Koppert Leucinodes Pherodis

  Koppert Koppert Leucinodes Pherodis- 2Nos/Pouch

  • Pheromone lure used for catching and control of Brinjal shoot and fruit borer moth. Use the lure with Tutasan water trap. • Lures are packed in Trilaminate pouch which enhances the performance of the lure • Sustained release for field efficacy for longer period up to 6 weeks • Replace the lure at every 4 to 6 weeks

  Rs. 130.00

 • Faw Lure Pest Control India - 5 NOS - Agriplex

  PCI Faw Lure Pest Control India - 5 NOS

  Specifications: Army maize is the pheromone lures the mimics of natural compounds that are emitted by female moths of SPODOPTERA FRUGIPERDA to attract SPODOPTERA FRUGIPERDA males for mating. The Army Maize pheromone lure are kept to attract and trap the males of SPODOPTERA FRUGIPERDA and kill them. The trapped male will be killed in the traps where lure is placed and traps will be baited with poison. Traps should be kept in the maize farms before sowing or just after sowing. Traps need to be hung at the edge of a maize field or nearer to the maize farm. Traps/acre: A minimum of 5 traps per acre is required.

  Rs. 480.00

 • Barrix Catch Fruit Fly Lure + Trap - 1 UNIT Barrix Catch Fruit Fly Lure + Trap - 1 UNIT

  Barrix Barrix Catch Fruit Fly Lure + Trap - 1 UNIT

  A Pheromone Trap for monitoring purpose.. Our Trap is highly effective research based scientifically designed which is Design Patent Protected. Easy to assemble and hook in every farm fields. Easy in maintenance for removal of dead flies. Container can hold 5400 Dead flies. This product is a pest fly trap, which should be used with pheromones lure to attract and trap pests of theBactrocera dorsalis of 83 sub species (commonly known as Fruit Fly), which is a major pest of high risk which causes pre-harvest damages, and this pest cannot be controlled by any pesticide. We recommend farmers to use Barrix Catch Fruit Fly trap along with Barrix Catch Fruit Fly Lure while cultivating following crops: Fruits: Vegetables: Commercial crops: Coffee, Almonds, Castor, Beetle Nut. Technology Pathway Block Technology: The direction of the fly entry is designed in such a way that there is no way it can escape from the trap. There are three equvi positioned paths / holes for entry and exit of air and flies located at 120 degree angle. The free pathway is been blocked by the lure as it is positioned in such a way (at the top of the container and center of the cap) due to which this pathway block technology provides the following benefits for better performance: 1. The air entering in to the container will hit the lure and is highly concentrated with the pheromone all the time so that entered fly will never tries to go out the trap, 2. The air entered freely will never go out without pheromone, 3. The flies entered directly has to hit the lure block and will fall down. 4. Also for better performance even after the trap box is filled by the flies, and the warmness of the cap will hit the lure so that the pheromone is constantly released. Color Alluring Technology: Specific yellow color is used for cap; this yellow shade in particular is optimized which is a visually alluring shade for the pests for better attraction. UV Technology: Ultraviolet light has the simultaneous influence of oxygen on plastic causing photo oxidation - leading to considerably damage un-stabilized thermoplastic resins. Depending on the polymer decrease of optical, mechanical and physical properties leads to loss of surface shine, surface rips, de-chalking, yellowing, discoloration, embrittlement, deterioration of the mechanics, etc.UV Proofing with multi-functional group, big molecular weight of each and every trap components gives stability against oxygen, light, heat resistant, extraction resistant, low volatile which helps in retention of transparency, delay surface degradation, which provides prolonged field longevity thereby providing farmers to re- use of traps for upto 3 seasons and weather resistance product enabling the product stable and sturdy at all weather temperatures. Rain Protection Technology: The trap container is designed in an Umbrella shape for avoiding the rain water enter into the trap even tilted at 45 degree angle, so that there is no dilution or degradation of the pheromone. Guarding against rain wash out of pheromone as lure is placed at the top of trap. Number of traps/acre: 4 HOW TO USE 1. Fix the Barrix Trap as shown in the product pictures diagram below. 2. Hang at 3 to 5 ft from the ground level preferably under the shade after fixing the Barrix Catch Fruit Fly Lure specially made for this trap.3. Make sure fixed lure doesn't oscillate and fall down by the wind.4. After 15 days of trap placement add 1-2 drops of pesticides like Malathion / DDVP to the lure using an ink filler to reactivate the trap.5. For prolonged harvest replace the Barrix Catch Fruit Fly Lure piece once for every 45 days.6. Remove flies and lure form trap box and bury it one feet below the ground or burn it.7. This can be even used at pre-harvest period for securing the yield.

  Rs. 300.00

Pheromone trap lure are a type of pest control device that uses the insect's own pheromones to attract and trap them. Pheromones are chemicals that insects use to communicate with each other, and they are incredibly specific to each species. This means that a It can be designed to target a specific pest, with little or no impact on other insects. 

Pheromone trap lures are a safe and effective way to control insect pests. They are non-toxic, and they do not harm beneficial insects. They are also easy to use and can be set up by anyone. 

How Do Pheromone trap lure Work? 

It consists of two main parts: a lure and a trap. The lure is a synthetic version of the insect's pheromone, and it is released into the air by the trap. When the pest smells the pheromone, it is attracted to the trap and becomes trapped. 

The trap can be a variety of shapes and sizes, but it typically has a sticky surface that the pest becomes stuck to. The trap may also have a light or other attractant to further lure the pest. 

Benefits  

There are many benefits to using pheromone trap lure to control insect pests. Some of these benefits include: 

 • Effective: It is very effective at attracting and trapping insect pests. In some cases, they can be up to 95% effective. 
 • Safe: It is non-toxic and do not harm beneficial insects. They are also safe for humans and pets. 
 • Easy to use it is easy to set up and use. They can be used by anyone, regardless of their experience with pest control. 
 • Cost-effective: It is a cost-effective way to control insect pests. They are typically less expensive than other methods of pest control, such as pesticides. 

Applications  

It can be used to control a variety of insect pests, including: 

 • Fruit flies 
 • Moths 
 • Beetles 
 • Termites 
 • Carpenter ants 
 • Aphids 
 • Whiteflies 
 • Spider mites 

It can be used in a variety of settings, including: 

 • Agriculture: It can be used to monitor and control insect pests in crops, orchards, and greenhouses. 
 • Food storage: It can be used to monitor and control insect pests in food warehouses and processing facilities. 
 • Homes and businesses: It can be used to monitor and control insect pests in homes, offices, and other buildings. 

How to Choose a Pheromone trap lure 

 • The type of pest you are trying to control 
 • The size of the area you need to treat 
 • The number of traps you need 
 • The cost of the traps 

It is also important to make sure that the trap is designed for the specific pest you are trying to control. Some traps are designed for a single pest, while others can be used to control a variety of pests. 

How to Use a Pheromone trap lure 

 1. Attach the lure to the trap. 
 1. Hang the trap in a location where the pests are active. 
 1. Replace the lure every 45 days for best results. 

It is important to hang the trap in a location where the pests will be able to smell the pheromone. The trap should also be placed in an area where it will not be disturbed by wind or rain. 

Warnings 

 • Keep out of reach of children and pets. 
 • Do not eat or drink the lure. 
 • If the lure comes into contact with your skin, wash it with soap and water immediately. 

Conclusion 

It is a safe and effective way to control insect pests. They are easy to use and can be used in a variety of settings. If you are looking for a way to control insect pests without using pesticides, then it is a good option for you. 

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account