Frequently Bought with Bactericides

18 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Corteva Delegate Insecticide - Agriplex Corteva Delegate Insecticide - Agriplex

  Corteva Corteva Delegate Insecticide

  Product Description DELEGATE is Spinosin class incsecticide with broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Chemical Composition - Spinetoram 11.7% SC Mode of Action Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It provide faster kill of insects. It is active by ingestion (stomach poison) as well as contact. It penetrates leaves (translaminar) to provide control of thrips and leaf miner Mode Of Formulation - Emulifiable Method Of Use - Foliar Spray FEATURES Delegate provides long-lasting, broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. It is very effective at low rates and has low impact on most of the beneficial insects and non target organisms in field conditions Delegate is winner of ‘The Presidential Green Chemistry Challenge Award’ in the category for 'designing safer chemicals'. BENEFITS New insecticide with long-lasting broad spectrum control of insect pests in a variety of crops. Target Crop - Cotton, Pepper,Soyabean, and Major Cash Crops. Target Pest - Helicoverpa armigera, Spodoptera litura, Thrips, Onion (Thrips tabaci), and Lepidopteran pests in cotton chilli soybean and corn. DOSAGE Use Delegate 180 ml per acre in 200 liters of water Crop Target pest Dosage/Acre Formulation (ml) Dilution in Water (L) Per Acre COTTON Thrips, Spotted Bollworm, Tobacco Cutworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CHILLI Thrips, Fruit Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr ONION Thrips, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr CORN/MAIZE Thrips, Corn Earworm, Armyworm, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr SOYBEAN Thrips, Tobacco Cutworm, Gram Pod Borer, Other Lepidopteran pests 180 ml 200 ltr    

 • Excel Tricel Insecticide - Agriplex Excel Tricel Insecticide - Agriplex

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

 • Godrej Gracia Insecticide Crops Godrej Gracia Insecticide Insects

  Godrej Godrej Gracia Insecticide - 160 ML

  Product Description Gracia is a novel isoxazoline insecticide with broad-spectrum activity. The proactive spray of Gracia immediately after pest incidence ensures a longer duration of control. Its unique mode of action works effectively against both sucking and chewing pests.  Proactive: For bountiful yields, spray at the early stage of pest attack. Power: Effective control in thrips and borers. Its translaminar action ensures that the sucking pests under the leaf also get killed, providing complete protection. Protection: It is environment friendly. It is also safer for beneficial insects and mammals. Active Ingredient - Fluxametamide, An Isoxazoline Compound MODE OF ACTION - It is a gamma aminobutyric acid (GABA) - gated chloride channels antagonist. It is a translaminar insecticide effective through ingestion and contact. DOSAGE -Spray: Use Godrej Gracia1ml/ liter of water Compatibility:- Compatible with commonly used pesticide Manufacturing Or Marketing Company - Godrej Agrovet   Crops Target Pest/Disease Dose per Acre (ml/ acre)  Brinjal Leaf hopper, Thrips, Fruit and shoot borer 160   Cabbage Diamond back moth, tobacco caterpillar, semilooper 160   Chilli Thirps, Fruit Borer, Tobacco caterpillar  160  Okra  Leaf hopper, Thrips, Fruit borer  160 Redgram   Spotted pod borer, pod borer 160   Tomato Thirps, Fruit borer  160 

 • FMC Benevia Insecticide FMC Benevia Insecticide

  FMC FMC Benevia Insecticide (CYANTRANILIPROLE 10.26% OD)

  FMC Benevia Insecticide is an anthranilic diamide insecticide in the form of an oil dispersion formulation designed for foliar spray. Benevia insecticide powered by Cyazypyr active exhibits cross-spectrum action on several sucking and chewing insects. An early application of Benevia in the crop life cycle helps the crop with a promising beginning and early crop establishment which paves the way for a superior yield and better crop quality. CROPS - Silverleaf Whitefly (Bemisia Tabaci) And Melon Aphid (Aphis Gossypii) As Well As Suppresses Green Peach Aphid (Myzus Persicae), Tomato Thrips (Frankliniella Schultzei) And Western Flower Thrips (Frankliniella Occidentalis). INSECTS/ DISEASES - Cotton bollworm (Helicoverpa armigera), Native budworm (Helicoverpa punctigera), and Tomato leaf miner (Phthorimaea operculella) and Cucumber moth (Diaphania indica). MODE OF ACTION - FMC Benevia insecticide enters larvae primarily by ingestion, but also by contact. Exposure to the pest species typically results in rapid feeding cessation within a few hours of exposure, however, the time to death may take 3 to 6 days, depending upon the species. DOSAGE - 2ml/liter of water SPEICIFICATION Crop Insect/Pest Chilli Thrips, Fruit Borer, Tobacco Caterpillar Tomato Leaf Miner, Aphid, Thrips, Whitefly, Fruit Borer Pomegranate Thrips, Pomegranate Butterfly, Whitefly, Aphid Grapes Thrips, Flea Beetle Cotton Whitefly, Aphid, Thrips, Tobacco Caterpillar, Bollworm Watermelon Thrips, Whitefly, Aphid, Leaf Miner

 • Bayer Oberon Insecticide Crop Bayer Oberon Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ಒಬೆರಾನ್ (ಸ್ಪಿರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 240 SC 22.9 % w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಒಬೆರಾನ್ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೀಟನಾಶಕ/ಅಕಾರ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಟೋನಾಲ್‌ಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಮೇಲೆ ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಬೆರಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬೆರಾನ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿರೋಧಕ ಬಿಳಿನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀ

 • FMC Coragen Insecticide Crops FMC Coragen Insecticide

  FMC FMC Coragen Insecticide

  FEATURES Coragen® insecticide insect control powered by Rynaxypyr® active is a breakthrough Group 28 mode of action insecticide that delivers excellent protection from target pests BENEFITS This breakthrough technology controls all economically important Lepidoptera & select other species. This unique formulation provides ease for application along with rapid activity, high insecticidal potency, long duration control and an excellent safety to crops & non-target organisms. Working primarily through ingestion, Coragen® insecticide manages insects at all stages from immature to adult stage thereby, providing excellent and long-lasting crop protection. Exposed insects stop feeding within minutes and extended residual activity protects crops longer than competitive options. CROPS AND DISEASES Crop Insect/Pest Sugarcane Termites, Top Borer, Early Shoot Borer Soyabean Green Semilooper, Stem Fly, Girdle Beetle Maize Spotted Stem Borer, Pink Stem Borer, Fall Armyworm Groundnut Tobacco Caterpillar Bengal gram Pod Borer Rice Stem Borer, Leaf Folder

 • Bayer Movento Energy Insecticide - Agriplex Bayer Movento Energy Insecticide - Agriplex

  Bayer ಬೇಯರ್ ಮೊವೆಂಟೊ ಎನರ್ಜಿ (ಸ್ಪಿರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ 11.01% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 11.01%)

  ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ : ಮೊವೆಂಟೊ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೈರೊಟೆಟ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ 11.01% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 11.01% w/w SC (240 SC) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೊವೆಂಟೊ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು-ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ: ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಎರಡು-ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು. ಮೊವೆಂಟೊ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೀಟನಾಶಕ: ಮೊವೆಂಟೊ ಎನರ್ಜಿ ಬಹು ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಶಾಲ ರೋಹಿತದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ Movento ಎನರ್ಜಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: Movento ಎನರ್ಜಿಯು ಕೀಟಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಇಳುವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

 • Coromandel Phendal Insecticide Crops Coromandel Phendal Insecticide Dosage

  Coromandel Coromandel Phendal Insecticide

  Phendal 50 EC is a non-systemic organophosphorus insecticide Effective against Phytophagous insect pests on vegetables, rice, cotton, pulses etc. Formulated as Emulsifiable concentrate (EC) of varying strengths.

 • Bayer Regent SC Insecticide

  Bayer ಬೇಯರ್ ರೀಜೆಂಟ್ SC (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 5 SC (5% w/w)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಸಂಪರ್ಕ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ರೀಜೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಫಿನೈಲ್ ಪೈರಜೋಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯವು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಥ್ರೈಪ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮಾಣಗಳು: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.7 ರಿಂದ 1.5 ಮಿಲಿ

 • FMC Marshal Insecticide

  FMC FMC Marshal Insecticide

  Features: FMC Marshal insecticide is a systemic, broad-spectrum carbamate insecticide registered in more than 80 countries. Marshal Insecticide unique chemistry provides superior control of pests in rice and chili to maximize yield and quality. The protection provided by Marshal Insecticide helps the farmer to fight off most of the sucking and lepidopterous insect pests like aphids, thrips, hoppers, borers etc. Marshal is a board spectrum contact And stomach Insecticide use for the control of Insect Pests Or Cotton, Cabbage, Tomato, Chilli And Pigeon Pea. Dosage Target Crop Target Insect/Pest Dose/acre Dose/liter water (ml) Waiting Period from last application (days) Rice Green leaf hopper, WBPH, Gall midge, stem borer, Leaf folder   320-400ml   2ml   14 Chilli White aphid 320-400ml 2ml 8 Cumin Aphids, Thrips 500ml 2.5ml 17 Brinjal Shoot & Fruit borer 500ml 2.5ml 5 Cotton Aphids, Thrips 500ml 2.5ml 70

 • K-Cycline Bactericide - Agriplex

  K-CYCLINE K-Cycline Bactericide

  K-Cycline is a natural supplement made with powerful cyclic ketones that provides energy and supports healthy weight loss. Its patented formula has been designed to support your metabolism, provide a sustained energy boost, and help you reach your fitness goals.

 • Bayer Fenos Quick Insecticide Bayer Fenos Quick Insecticide Crops

  Bayer Bayer Fenos Quick Insecticide

  Bayer Fenos Quick is a unique insecticide with combination of Flubendiamide and Deltametherin. Fenos Quick provides affordable modern pest management The optimum combination of control and persistence at an economical cost Good knockdown effect on the insect population with good crop health The better residual effect in comparison with traditional chemistry A relatively safe product profile provides ease of application Ideal chemistry best fit for habitual rounds for target pest Dosage: 10 ML / 15 Ltr of water.   Crops Target Pest Cucumber Beetle, Fruit fly  Chickpea Pod borer 

 • Coromandel Permasect Insecticide Crops Coromandel Permasect Insecticide

  Coromandel Coromandel Permasect Insecticide

  Product Description: Coromandel Permasect is an Insecticide which is suitable for the pests of Hemiptera Homoptera Lepidoptera Coleoptera and mites Knockdown effect Long residual activity. Permasect does not readily dissolve in water, Stays on surface hence it has long residual action. The repellent action of the pesticide does not allow the pest to lay eggs on the treated crops. Dosage: Use Coromandel Permasect 1 ml per liter of water for Foliar Spray

 • Anshul Ikon (Acetamiprid 20% SP) Insecticide - 100 GM Insects Anshul Ikon (Acetamiprid 20% SP) Insecticide - 100 GM

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ಐಕಾನ್ (ಅಸೆಟಾಮಿಪ್ರಿಡ್ 20% ಎಸ್‌ಪಿ) - 100 ಜಿಎಂ

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿವರಣೆ: ಐಕಾನ್ ಒಂದು ನಿಯೋನಿಕೋಟಿನಾಯ್ಡ್‌ಗಳ ಗುಂಪಿನ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂಡಾಣು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 0.5 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್

 • Anshul Dost (Carbendazim 12% + Mancozeb 63%) Fungicide Crops Anshul Dost (Carbendazim 12% + Mancozeb 63%) Fungicide

  Anshul ಅನ್ಶುಲ್ ದೋಸ್ಟ್ (ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% +, ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% WP)

  ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಾನ: ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ: ಅಂಶುಲ್ ದೋಸ್ತ್ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೋಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (IPM) ಗೆ ದೋಸ್ತ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ದೋಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡೋಸೇಜ್: 2 ಗ್ರಾಂ / ಲೀಟರ್

 • Coromandel Optra Insecticide Crop Coromandel Optra Insecticide

  Coromandel Coromandel Optra Insecticide

  Mode of Action: Systemic Product Description: Coromandel Optra is a broad-spectrum insecticide which contains Thiomethoxam 25% WG. It affects the insect's central nervous system as an agonist of the nicotinic acetylcholine receptor. Effectively controls Aphids & Jassids at low dosages. Rapidly absorbed in plants and transported acropetally in Xylem thus giving longer duration control even in high rainfall areas. It is safe for beneficial insects and can be used in IPM programs. Dosage: Use Coromandel Optra 0.5gm/lt for foliar Spray 

 • Coromandel Ortain Insecticide Coromandel Ortain Insecticide Crops

  Coromandel Coromandel Ortain Insecticide

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Mode of Action: Systemic Product Description: Coromandel Ortain is An ideal insecticide for use on a wide range of food crops. It has prolonged effectiveness. It has moderate persistence with residual activity lasting for 10-15 days. It acts as a cholinesterase inhibitor. It works excellent against sucking and chewing pests. Dosage: Use Coromandel Ortain 1gm/lt for foliar spray.

 • Coramandel Josh Insecticide Crops Coramandel Josh Insecticide

  Coromandel Coramandel Josh Insecticide

  Mode of Action: Contact Systemic Product Description: Coromandal Josh Absorption by the plant system is faster and being systemic it is spread to the entire plant system in a shorter period. When applied insects immediately stop feeding on crops get paralyzed and finally die due to starvation. Effectively controls insects resistant to other insecticides. It is effective against insects mining in plants by its systemic action. Greater solubility in water than other granules. Dosage: Use Coromandal Josh 2ml/lt of water 

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account