ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ | ರೂ.1299/- ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಿರಿ

Excel

2 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

 • Excel Mera-71 Herbicide Excel Mera-71 Herbicide

  Excel Crop Care Excel Mera 71 Herbicide ( Glyphosate 71% Sg)

  1 ಸಮೀಕ್ಷೆ

  Excel Mera 71 is a systemic, broad-spectrum, non-selective, post-emergent, herbicide. Excel Mera 71 gives complete and speedy control of hard to kill annual and perennial weeds. Technical Content : Ammonium salt of Glyphosate 71% SG Quicker & Higher absorption. Faster kill as compared to IPA salt. Higher loading (a.i.) per liter. Better control of Broadleaf and hard to kill weeds. Better rain fastness. Cost-effective weed management. Convenient to recommend, use and handle DOSAGE - Use Mera 71, 6-7 gm/liter of water or 1 kg per acre in 150-160 liter of water per acre.

 • Excel Tricel Insecticide - Agriplex Excel Tricel Insecticide - Agriplex

  Excel Excel Tricel Insecticide

  Technical Content : Chlorpyriphos 20% EC Tricel has a triple action: contact, stomach & vapor to ensure that no pest survives Tricel has a broad spectrum action that controls most of the sucking, chewing and biting insects on various crops Tricel can be used as a foliage spray, soil drench, seed treatment, broadcasting of oil/sand for termite control Compatible to other insecticides and fungicides hence can be used in combination. Dosage : Use Excel Tricel 2 - 4ml Foliar Spray.

  Rs. 360.00

Excel - Agriplex

  Login

  Forgot your password?

  ಇನ್ನೂ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೇ?
  Create account