ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

15 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

15 ಸರಕುಗಳು