ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಬೂಜುತುಪ್ಪಲ ರೋಗದ ಭಾದೆ

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಮೇಲೆ ತಿಲಿ ಹಳದಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು

  • ಬೂಜುತುಪ್ಪಲ ರೋಗದ ಭಾದೆ

  • ಬೂಜುತುಪ್ಪಲ ರೋಗದ ಭಾದೆ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.