ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಜಾಣುವಿನ ಸೊಂಕು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು

  • ನಂಜಾಣು ಪೀಡಿತ ಬೆಳೆ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಿರೂಪಗೊಂಡ, ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾಗಿ ಮುದುಡಿ, ಅಂಚುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.