ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡ

  • ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡ

  • ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡ

  • ಬೆಳೆ ಸೊರಗಿರುವುದು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

8 ಸರಕುಗಳು

ಜಾಲರಿ ಪಟ್ಟಿ

Set Descending Direction

8 ಸರಕುಗಳು