ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡ

  • ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡ

  • ದುಂಡಾಣು ಸೊರಗು ಪೀಡಿತ ಗಿಡ

  • ಬೆಳೆ ಸೊರಗಿರುವುದು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.