ಸೌತೆಕಾಯಿ

ಸೌತೆಕಾಯಿಸೌತೆಕಾಯಿ

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು

  • ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೃದ್ದಿಯಾದ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ನದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದು, ಅವು ವೃದ್ದಿಗೊಂಡು ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪಾದ ಉಂಗುರಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.