ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಗಜರಿ)

ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಗಜರಿ)ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ಗಜರಿ)

  • ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಸಸ್ಯ

  • ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಸಸ್ಯ

  • ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಸಸ್ಯ

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೆಮಾಡಿ 080-61116333
095-38510000

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲ.