ಮಂಗಳ 00:00:50

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಮಂಗಳ 00:00:50
Price From: ₹140.00

ಲಭ್ಯತೆ ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ

ಮಂಗಳ 00:00:50 (ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಶ್),ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 100% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಹರಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ.

ಬೇಕಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು

Price From: ₹140.00
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಮಂಗಳ 00:00:50 (ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟಾಶ್),ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 100% ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರವು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಹರಡಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಡೋಸೇಜ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಷ್ಟು
ಏಕರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ As recommended
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MANGALA
ತಯಾರಕ MANGALORE CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED
Pests ಇಲ್ಲ