ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿಕಲ್ಲಂಗಡಿ

19:19:19

0:0:50

13:0:45

ಎಮ್ ಎ ಪಿ (12:61:0)

ಎಸ್‍ ಓ ಪಿ

ಇತರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು