ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿಕಲ್ಲಂಗಡಿ

19:19:19

13:0:45

ಎಸ್‍ ಓ ಪಿ

ಇತರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು