ಬಟಾಣಿ

ಬಟಾಣಿಬಟಾಣಿ

19:19:19

0:0:50

0:52:34

13:0:45

ಎಮ್ ಎ ಪಿ (12:61:0)

ಎಸ್‍ ಓ ಪಿ

ಇತರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು