ಮಹಾಧನ್ ಮಹಾಪವರ್

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಮಹಾಧನ್ ಮಹಾಪವರ್

Regular Price: ₹23,999.00

Special Price ₹22,430.00

ಲಭ್ಯತೆ ದಾಸ್ತಾನುವಿನಲ್ಲಿ

ಮಹಾಧನ್ ಮಹಾಪವರ್ (24:24:0)- ನೈಟ್ರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿಶೇಕಡ 24% ರಷ್ಟುಸಾರಜನಕಮತ್ತು 24% P205 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿಪೊಟ್ಯಾಷ್ಪೋಷಕಾಂಶಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರಜನಕಹಾಗೂರಂಜಕಇರುವುದರಿಂದಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಕೊಡಬಹುದು. ಹೂಬರುವಸಮಯದಲ್ಲಿಹೂಗೊಂಚಲುಕಟ್ಟಲುಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನುಕೊಡುವುದುಸೂಕ್ತ.
OR
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಗಳು

ಮಹಾಧನ್ ಮಹಾಪವರ್ (24:24:0)- ನೈಟ್ರೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿಶೇಕಡ 24% ರಷ್ಟುಸಾರಜನಕಮತ್ತು 24% P205 ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿಪೊಟ್ಯಾಷ್ಪೋಷಕಾಂಶಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರಜನಕಹಾಗೂರಂಜಕಇರುವುದರಿಂದಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಕೊಡಬಹುದು. ಹೂಬರುವಸಮಯದಲ್ಲಿಹೂಗೊಂಚಲುಕಟ್ಟಲುಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನುಕೊಡುವುದುಸೂಕ್ತ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ 1
ಡೋಸೇಜ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಷ್ಟು
ಏಕರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ As recommended.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ STIHL Products
ತಯಾರಕ STIHL Products
Pests ಇಲ್ಲ